Verrekenen van fosfaat

Met de datum van 1 september is een belangrijke mijlpaal voor het aanvoeren van dierlijke mest gepasseerd. De tijd om te rekenen breekt aan. Voor agrarisch ondernemers die dierlijke mest aanvoeren en gebruiken op bouwland en daarbij te veel fosfaat hebben aangevoerd, bestaat de mogelijkheid om een deel hiervan te compenseren. Dit wordt fosfaatverrekening genoemd. Deze verrekening geldt alleen voor fosfaat en mag niet meer dan 20 kilogram per hectare bouwland bedragen. In het volgende jaar mag dan maximaal de gebruiksnorm voor fosfaat minus de verrekende hoeveelheid worden aangevoerd. Wordt die hoeveelheid weer overschreden, dan volgt alsnog een boete. Wie gebruik wil maken van de mogelijkheid om teveel aangevoerde fosfaat (maximaal 20… Lees meer

Lees verder

Geen uitstel datum inzaaien groenbemester en uitrijden drijfmest op bouwland

Er komt geen uitstel voor het uitrijden van mest op bouwland en het later inzaaien van een groenbemester. Uitrijden van drijfmest op bouwland is op alle grondsoorten toegestaan van 1 februari tot 1 augustus (zie ook dit bericht). Tot 1 september uitrijden is toegestaan wanneer uiterlijk 31 augustus van dat jaar op die grond een aangewezen groenbemester is ingezaaid of in het najaar bloembollen worden geplant. Deze groenbemester moet dan vervolgens minimaal 8 weken staan vóór het vernietigd mag worden. LTO verzocht  staatssecretaris Dijksma onlangs om deze periode te verlengen in verband met de vele regenval van de laatste weken. De staatssecretaris heeft laten weten niet voornemens te zijn dit verzoek te honoreren. Ze stelt dat het tot… Lees meer

Lees verder

Intrekken derogatie bij alleen overschrijden gebruiksnormen voor 2013 niet toegestaan

Onlangs deed de rechtbank Noord-Nederland een opvallende uitspraak over het intrekken van derogatie als gevolg van het overschrijden van de gebruiksnormen. Een rundveehouder heeft zich voor 2013 overeenkomstig artikel 25, eerste lid, van de uitvoeringsregeling Meststoffenwet (hierna: de Regeling) aangemeld voor derogatie zodat voor dierlijke meststoffen in beginsel de gebruiksnorm van 250 kilogram stikstof per hectare per jaar van toepassing is. In uitspraken van 23 mei 2013, zie onder meer ECLI:NL:CBB:2013:CA2378, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitgesproken dat de omstandigheid dat derogatie kan worden ingetrokken wanneer één van de gebruiksnormen wordt overschreden, duidelijk, voorzienbaar en kenbaar in het wettelijk voorschrift zelf dient te zijn opgenomen. Omdat… Lees meer

Lees verder

5 vragen over de verplichte mestverwerking

Voor het einde van het jaar moet elke veehouder met een fosfaatoverschot op zijn bedrijf hebben voldaan aan de voorwaarden van de verplichte mestverwerking. Tot nu toe is het redelijk stil geweest rond de verwerkingsplicht en de daarbij behorende overeenkomsten.  Dat betekent niet dat alles al geregeld is. Hier en daar moeten er nog wat spreekwoordelijke puntjes op de evenzo spreekwoordelijke i’s worden geplaatst. Vandaar in dit bericht: 5 vragen over de verplichte mestverwerking. 1. Kunnen ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) worden gecorrigeerd? Neen, zodra een MVO is ingestuurd kan deze niet meer worden gecorrigeerd. Als u de MVO niet wilt laten doorgaan en nog niet alle partijen hebben de MVO ondertekend, laat u de… Lees meer

Lees verder

Mineralenconcentraat: hoe werkt dat?

‘Ik krijg mineralenconcentraat aangeboden. Dat lijkt me best een mooi product, maar hoe werkt het precies en is het wat?’ Die vraag werd me onlangs gesteld door een veehouder. Terecht want mineralenconcentraat hangt een beetje tussen dierlijke mest en kunstmest in, maar ook weer niet. Bovendien is er een onderscheid tussen mineralenconcentraat afkomstig van een producent die deelneemt aan het pilot-project en een producent die dat niet doet. Hieronder een kort overzicht van zaken die van belang zijn. Mineralenconcentraat is het eindproduct dat ontstaat bij verwerking van dierlijke mest door ultrafiltratie of gelijkwaardige technieken, gevolgd door omgekeerde osmose. Mineralenconcentraat moet niet worden verward met spuiwater. Waar spuiwater valt onder de overige… Lees meer

Lees verder

Resultaten derogatie controle 2014

Onlangs verscheen de publicatie: ‘Resultaten van controles in 2014 op Nederlandse derogatiebedrijven en trends in de veehouderij’. Met deze publicatie geeft de overheid invulling aan artikel 9 van de derogatiebeschikking waarin de verplichte controle-inspanningen derogatie zijn vastgelegd. De controles worden ingevuld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de administratieve controle uitvoert en de Nederlandse Voedsel en Warenautoritieit (NVWA) die belast is met de fysieke controles. Fysieke controles Op tenminste 7% van de bedrijven die zich hebben aangemeld voor de derogatie moeten fysieke controles worden uitgevoerd op de naleving van de derogatievoorwaarden (de zogenaamde 7%-controle). Deze controles vinden in de loop van het jaar waarvoor de derogatie is aangevraagd… Lees meer

Lees verder

Wat kost dat ?

Boetes die worden opgelegd in het kader van het niet voldoen aan de mestregelgeving zijn er in vele soorten en maten. Grofweg kan er onderscheid worden gemaakt in een drietal categorieën: boetes voor het niet handelen volgens de voorgeschreven regels, boetes vanwege het overschrijden van de gebruiksnormen (of het niet kunnen voldoen aan de  verantwoordingsplicht) en het niet voldoen aan het uitbreidingsverbod (meer dieren houden dan de varkens- en pluimveerechten).  We lopen de verschillende categorieën door met een paar voorbeelden. Bij het niet voldoen aan de voorgeschreven regels kan bijvoorbeeld worden gedacht aan overtredingen (met bijbehorende sanctie) als: De gevraagde gegevens (denk in dit kader bijvoorbeeld aan het doorgeven van… Lees meer

Lees verder

Analyse van mestgehalten via NIRS

Wanneer mest wordt van een bedrijf wordt aan- of afgevoerd moet het gehalte aan stikstof en fosfaat worden bepaald door middel van de daarvoor voorgeschreven methode. Deze methode houdt in dat van elke vracht een monster moet worden genomen, dat ter analyse wordt aangeboden aan een geaccrediteerd laboratorium wat het monster analyseert op stikstof en fosfaat en deze gegevens rapporteert aan de betrokken partijen. Het monster dat naar het laboratorium gaat moet tenminste 650 gram zijn en bestaat uit zo’n 5 a 6 monsters die tijdens het laadproces worden genomen. Deze 650 gram monster wordt daarmee geacht representatief te zijn voor de 35.000 kg van de tankinhoud (dit is 0,002%). Daarna… Lees meer

Lees verder

Huren mestopslag altijd op papier…

Regelmatig krijgen we bij mestboete.nl vragen over de  (tijdelijke) huur en verhuur van mestopslagen bij derden. Dit varieert van een silo tot opslag van (vaste) mest op een betonnen opslagplaat. Wanneer mest  naar een gehuurde opslag wordt gebracht of vanuit die opslag  wordt teruggehaald of uitgereden, is het  zaak dat kan worden aangetoond dat de betreffende opslag tot het hurende bedrijf hoort. Een mondelinge afspraak en verrekening met andere kosten  kan dan onvoldoende zijn, zoals blijkt uit onderstaande casus waarin het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) onlangs uitspraak deed. Aan een bedrijf werd een boete opgelegd  voor in het totaal € 2100 voor zeven overtredingen bij het transport van… Lees meer

Lees verder

Controle, controle, controle….

Jaarlijks controleert RVO, via steekproeven, bedrijfsbezoeken en gerichte controles, landbouwbedrijven op hun administratie in het kader van de Meststoffenwet en op het naleven van de gebruiksnormen, de verantwoordingsplicht en de mestverwerkingsplicht. Dit gebeurt zowel administratief (op basis van afwijkingen of uitschieters in bepaalde controle getallen of verhoudingen tussen getallen) als door middel van een bedrijfsbezoek. Een kort overzicht van de verschillende controles die worden uitgevoerd en de wijze waarop dit gebeurt. Administratieve controle Bij administratieve controles baseert RVO zich op de door aangifteplichtige ingevulde formulieren en op gegevens van andere instanties. Daarbij zoekt men naar afwijkingen van logische verbanden (bijvoorbeeld: de hoeveelheid fosfaat in het afgenomen voer en het aantal geregistreerde varkensrechten).… Lees meer

Lees verder