UPDATE: beperkt uitstel uitrijverbod voor bouwland

Alleen voor bouwland waar een groenbemester of winterkoolzaad wordt ingezaaid wordt het uitrijverbod voor drijfmest met twee weken verlengd. Dat besluit heeft Staatssecretaris van Dam in een brief gericht aan de Tweede Kamer medegedeeld. Met het besluit, dat vergelijkbaar is met de in 2015 verleende vrijstelling,  wordt tegemoet gekomen aan een verzoek vanuit de sector. 

Het besluit is ingegeven door de weersomstandigheden van de afgelopen maanden waardoor op akkerbouwbedrijven de oogst wat later ligt dan gebruikelijk. Daardoor lukt het in veel gevallen niet om tijdig mest uit te rijden en een groenbemester of winterkoolzaad in te zaaien. De periode waarin het uitrijden van drijfmest is toegestaan wordt daarom in 2016 met twee weken verlengd, tot en met 15 september. Voorwaarde is dan wel dat de groenbemester of het winterkoolzaad op deze akkers uiterlijk op 16 september worden ingezaaid.

Structurele oplossing
De TCB constateert dat een verzoek om uitstel van het uitrijdverbod frequent terugkomt en adviseert om te zoeken naar een structurele oplossing. De Staatssecretaris heeft aangegeven om dit in de komende periode op te willen pakken. Het lijkt logisch daarbij aansluiting te zoeken bij het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn dat in zal gaan per 2018.

Lees hier de brief van de Staatssecretaris inclusief het advies van de TCB

Lees hier de officiële bekendmaking in de Staatscourant

Snel duidelijkheid over eventuele vrijstelling uitrijdperiode

Volgens het Besluit gebruik meststoffen (hierna: BGM) is het niet toegestaan na 31 augustus drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib aan te wenden. Op 17 augustus 2016 heeft Cumela Nederland een verzoek ingediend om de uitrijdperiode van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib vanwege de bijzondere weersomstandigheden te verlengen tot 16 september, maar liever nog tot 1 oktober’.

Op basis van artikel 64 van de Wet bodembescherming kan vrijstelling worden verleend, nadat de Technische commissie bodem (hierna: TCB) is gehoord en voor zover het belang van de bescherming van de bodem zich niet tegen de vrijstelling verzet. Naar aanleiding van het verzoek van Cumela heeft de Staatssecretaris dan ook de TCB om advies gevraagd. De uitkomst van dit advies wordt op korte termijn verwacht waarna de Staatssecretaris zal besluiten of hij wel of niet over zal gaan tot het verlenen van vrijstelling. Hij heeft daarbij, gezien het belang van duidelijkheid voor betrokkenen, de toezegging gedaan dit zo snel mogelijk communiceren.

Het feitelijk verlenen van de eventuele vrijstelling gebeurt door het plaatsen van een regeling in de Staatscourant. Tot dat moment blijft onderstaand schema van kracht.

uitrijschema mest 2016

Overzicht van de verschillende uitrijperioden

 legenda:

 1. Toedienen is toegestaan
 2. Toedienen is verboden
 3. Toedienen is alleen toegestaan indien uiterlijk op 31 augustus winterkoolzaad of een groenbemester wordt gezaaid of indien in het najaar bloembollen worden geplant.
 4. Toedienen is alleen toegestaan bij boomteelt direct voorafgaand aan de aanplant van bomen.
 5. Toedienen is alleen toegestaan op bouwland dat gelijkmatig is beteeld met vollegrondgroente. Bij fruitteelt het gebruik van ureum toegestaan.
 6. Toedienen is alleen toegestaan op bouwland dat gelijkmatig is beteeld met vollegrondgroente, hyacinten of tulpen. Ook is bij fruitteelt het gebruik van ureum toegestaan.
 7. Toedienen is alleen toegestaan op bouwland, dat gelijkmatig is beteeld met vollegrondgroente, winterkoolzaad of graszaad (roodzwenk, rietzwenk of veldbeemd, ten behoeve van een tweede of latere zaadoogst in het daaropvolgende jaar) of bouwland met uitsluitend fruitteelt.

Uitrijschema meststoffen 2016

Intussen is het weer februari. Traditioneel het begin van het bemestingsseizoen. Het is altijd weer de vraag: wanneer mag ik waar welke mest uitrijden. Reden om deze regels en perioden voor 2016 op een rij te zetten. In onderstaand schema is dit gedaan. De cijfers in het overzicht verwijzen naar de beschrijving onder het schema. Zijn de cijfers wat klein? Klik dan op het schema voor een grotere weergave.

uitrijschema mest 2016

 1. Toedienen is toegestaan
 2. Toedienen is verboden
 3. Toedienen is alleen toegestaan indien uiterlijk op 31 augustus winterkoolzaad of een groenbemester wordt gezaaid of indien in het najaar bloembollen worden geplant.
 4. Toedienen is alleen toegestaan bij boomteelt direct voorafgaand aan de aanplant van bomen.
 5. Toedienen is alleen toegestaan op bouwland dat gelijkmatig is beteeld met vollegrondgroente. Bij fruitteelt het gebruik van ureum toegestaan.
 6. Toedienen is alleen toegestaan op bouwland dat gelijkmatig is beteeld met vollegrondgroente, hyacinten of tulpen. Ook is bij fruitteelt het gebruik van ureum toegestaan.
 7. Toedienen is alleen toegestaan op bouwland, dat gelijkmatig is beteeld met vollegrondgroente, winterkoolzaad of graszaad (roodzwenk, rietzwenk of veldbeemd, ten behoeve van een tweede of latere zaadoogst in het daaropvolgende jaar) of bouwland met uitsluitend fruitteelt.

Verlenging uitrijperiode voor mest en inzaaiperiode groenbemesters

Het ministerie van Economische Zaken verlengt de uitrijperiode voor mest en de inzaaiperiode voor groenbemesters tot 1 oktober 2015.  Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. De verlenging van de uitrijperiode geldt voor het uitrijden van mest en het toedienen van stikstofkunstmest op bouwland, uitgezonderd percelen waarop in 2015 snijmaïs wordt geteeld. Verder voorwaarde is dat op de betreffende percelen een groenbemester wordt geteeld. Met de verlenging van de uitrijperiode is het ook toegestaan om de stikstofgebruiksnorm voor een groenbemester toe te passen wanneer deze uiterlijk 30 september 2015 wordt ingezaaid. Uiteraard  moet dan wel aan alle voorwaarden overige worden voldaan.

De maatregel volgt op een door de Tweede Kamer aangenomen en breed ondersteunde motie van het kamerlid Dijkgraaf die is ingediend op 3 september jongstleden. Dijksma stuurde hierop een brief naar de Europese Commissie, die aan heeft gegeven dat de termijn mag worden verlengd wanneer dit niet leidt tot negatieve effecten voor het milieu. Dijksma schrijft in haar brief ook dat ze naar aanleiding van de motie advies heeft gevraagd aan de Technische commissie bodem (TCB). De TCB toonde zich kritisch. Gezien de brede ondersteuning van de motie heeft de staatssecretaris toch gemeend uitvoering te moeten geven aan de motie. De regeling wordt zo snel mogelijk gepubliceerd in de Staatscourant.

aanvulling 22.09.2015: Inmiddels is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Klik hier om de regeling te bekijken.

Geen uitstel datum inzaaien groenbemester en uitrijden drijfmest op bouwland

Er komt geen uitstel voor het uitrijden van mest op bouwland en het later inzaaien van een groenbemester. Uitrijden van drijfmest op bouwland is op alle grondsoorten toegestaan van 1 februari tot 1 augustus (zie ook dit bericht). Tot 1 september uitrijden is toegestaan wanneer uiterlijk 31 augustus van dat jaar op die grond een aangewezen groenbemester is ingezaaid of in het najaar bloembollen worden geplant. Deze groenbemester moet dan vervolgens minimaal 8 weken staan vóór het vernietigd mag worden.

LTO verzocht  staatssecretaris Dijksma onlangs om deze periode te verlengen in verband met de vele regenval van de laatste weken. De staatssecretaris heeft laten weten niet voornemens te zijn dit verzoek te honoreren. Ze stelt dat het tot half augustus erg droog was, waardoor de grond de afgelopen weken veel water kon opnemen. Ze meent dat er in de praktijk geen sprake was en is van ‘grote algemene problemen’ die verlenging van de periode rechtvaardigen.

Wel geldt een verruiming van de periode voor het uitrijden van mest voor percelen met ernstige muizenschade. Op deze percelen mag tot 16 september mest worden uitgereden. De verruiming van de periode geldt voor drijfmest en vaste mest op grasland dat vanwege muizenschade opnieuw is ingezaaid, wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het grasland behoort tot een bedrijf waarvan ten minste 5% van de oppervlakte grasland, die bij het bedrijf in gebruik was in 2014, ernstig is beschadigd. Dit is het gevolg van vraat van dieren die in de graszode leven.
 • Het grasland behoort tot een bedrijf waarvan de verwachte grasopbrengst van het beschadigde areaal ten minste 25% lager is, dan wanneer geen vraat heeft plaats gevonden.
 • De schade, de oorzaak van de schade en de opbrengstderving zijn door het Faunafonds vastgesteld en vastgelegd in een rapport.
 • U bewaart het rapport van het faunafonds in uw administratie.
 • Het beschadigde areaal is opnieuw ingezaaid met gras.

Bedrijven die gebruik maken van deze verlenging hoeven zich niet te melden bij RVO. Wel moeten ze  met behulp van het taxatieverslag van het Faunafonds kunnen aantonen dat ze voldoen aan de schadecriteria.

Hoe zat het ook weer met mest uitrijden in 2015?

Vanaf 16 februari mag er weer drijfmest op grasland worden uitgereden. Dit mocht al eerder op bouwland, maar door de natte omstandigheden is het er wellicht nog niet van gekomen. Maar hoe zat het ook weer met de verschillende uitrijdperioden voor dierlijke mest? Hieronder een kort overzichtje: 

Grasland

 • Op alle grondsoorten mag u van 16 februari tot 1 september drijfmest uitrijden.
 • Op zand en lössgrond mag u van 1 februari tot 1 september vaste mest uitrijden.
 • Op klei- en veengrond mag u van 1 februari tot 16 september vaste mest uitrijden.

Bouwland

 • Op alle grondsoorten mag u van 1 februari tot 1 augustus drijfmest uitrijden. Tot 1 september uitrijden is toegestaan als u uiterlijk 31 augustus van dat jaar op die grond een aangewezen groenbemester* inzaait of in het najaar bloembollen plant. Het gewas staat minimaal 8 weken vóór het vernietigd mag worden.
 • Op zand en lössgrond mag u van 1 februari tot 1 september vaste mest uitrijden. U mag het hele jaar vaste mest gebruiken als u direct hierna fruit- en plantsoenbomen aanplant.
 • Op klei en veengrond mag u het hele jaar vaste mest uitrijden.

* (Niet-)vlinderbloemige groenbemesters vindt u in tabel 1 van bijlage a van de uitvoeringsregeling meststoffenwet.

uitrijden mest in 2015

Wanneer mag er geen mest worden uitgereden ?

Soms zijn er omstandigheden waardoor mest in de uitrijdperiode toch niet gebruikt mag worden. In de volgende situaties mag dierlijke mest niet gebruikt worden:

 • De bodem is geheel of gedeeltelijk bevroren, of geheel of gedeeltelijk is bedekt met sneeuw. Dit verbod geldt niet voor vaste mest op grasland waar het gebruik onderdeel is van een beheersregime.
 • De bovenste bodemlaag is verzadigd met water.
 • Als u de bodem tegelijkertijd bevloeit, beregent of infiltreert in de periode 1 september tot en met 31 januari.
 • Grond met een hellingspercentage van 7% of meer, is aangetast door geulenerosie. Dit geldt ook voor beteelde grond.
 • Grond met een hellingspercentage van 7% of meer, ongelijkmatig bedekt met een gewas (niet-beteelde grond).
 • U mag wel dierlijke mest gebruiken als u binnen acht dagen een gewas inzaait. Voor maïs, aardappelen en bieten gelden extra voorwaarden aan het perceel. Als u hierover meer wilt weten, kunt u contact met RVO opnemen.
 • Bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.