UPDATE: beperkt uitstel uitrijverbod voor bouwland

Alleen voor bouwland waar een groenbemester of winterkoolzaad wordt ingezaaid wordt het uitrijverbod voor drijfmest met twee weken verlengd. Dat besluit heeft Staatssecretaris van Dam in een brief gericht aan de Tweede Kamer medegedeeld. Met het besluit, dat vergelijkbaar is met de in 2015 verleende vrijstelling,  wordt tegemoet gekomen aan een verzoek vanuit de sector.  Het besluit is ingegeven door de weersomstandigheden van de afgelopen maanden waardoor op akkerbouwbedrijven de oogst wat later ligt dan gebruikelijk. Daardoor lukt het in veel gevallen niet om tijdig mest uit te rijden en een groenbemester of winterkoolzaad in te zaaien. De periode waarin het uitrijden van drijfmest is toegestaan wordt daarom in 2016 met twee weken verlengd, tot en met 15 september. Voorwaarde… Lees meer

Lees verder

Snel duidelijkheid over eventuele vrijstelling uitrijdperiode

Volgens het Besluit gebruik meststoffen (hierna: BGM) is het niet toegestaan na 31 augustus drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib aan te wenden. Op 17 augustus 2016 heeft Cumela Nederland een verzoek ingediend om de uitrijdperiode van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib vanwege de bijzondere weersomstandigheden te verlengen tot 16 september, maar liever nog tot 1 oktober’. Op basis van artikel 64 van de Wet bodembescherming kan vrijstelling worden verleend, nadat de Technische commissie bodem (hierna: TCB) is gehoord en voor zover het belang van de bescherming van de bodem zich niet tegen de vrijstelling verzet. Naar aanleiding van het verzoek van Cumela heeft de Staatssecretaris dan ook de TCB om advies gevraagd.… Lees meer

Lees verder

Uitrijschema meststoffen 2016

Intussen is het weer februari. Traditioneel het begin van het bemestingsseizoen. Het is altijd weer de vraag: wanneer mag ik waar welke mest uitrijden. Reden om deze regels en perioden voor 2016 op een rij te zetten. In onderstaand schema is dit gedaan. De cijfers in het overzicht verwijzen naar de beschrijving onder het schema. Zijn de cijfers wat klein? Klik dan op het schema voor een grotere weergave. Toedienen is toegestaan Toedienen is verboden Toedienen is alleen toegestaan indien uiterlijk op 31 augustus winterkoolzaad of een groenbemester wordt gezaaid of indien in het najaar bloembollen worden geplant. Toedienen is alleen toegestaan bij boomteelt direct voorafgaand aan de aanplant van bomen. Toedienen… Lees meer

Lees verder

Verlenging uitrijperiode voor mest en inzaaiperiode groenbemesters

Het ministerie van Economische Zaken verlengt de uitrijperiode voor mest en de inzaaiperiode voor groenbemesters tot 1 oktober 2015.  Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. De verlenging van de uitrijperiode geldt voor het uitrijden van mest en het toedienen van stikstofkunstmest op bouwland, uitgezonderd percelen waarop in 2015 snijmaïs wordt geteeld. Verder voorwaarde is dat op de betreffende percelen een groenbemester wordt geteeld. Met de verlenging van de uitrijperiode is het ook toegestaan om de stikstofgebruiksnorm voor een groenbemester toe te passen wanneer deze uiterlijk 30 september 2015 wordt ingezaaid. Uiteraard  moet dan wel aan alle voorwaarden overige worden voldaan. De maatregel volgt op een door de Tweede Kamer aangenomen en breed ondersteunde motie van het kamerlid Dijkgraaf die… Lees meer

Lees verder

Geen uitstel datum inzaaien groenbemester en uitrijden drijfmest op bouwland

Er komt geen uitstel voor het uitrijden van mest op bouwland en het later inzaaien van een groenbemester. Uitrijden van drijfmest op bouwland is op alle grondsoorten toegestaan van 1 februari tot 1 augustus (zie ook dit bericht). Tot 1 september uitrijden is toegestaan wanneer uiterlijk 31 augustus van dat jaar op die grond een aangewezen groenbemester is ingezaaid of in het najaar bloembollen worden geplant. Deze groenbemester moet dan vervolgens minimaal 8 weken staan vóór het vernietigd mag worden. LTO verzocht  staatssecretaris Dijksma onlangs om deze periode te verlengen in verband met de vele regenval van de laatste weken. De staatssecretaris heeft laten weten niet voornemens te zijn dit verzoek te honoreren. Ze stelt dat het tot… Lees meer

Lees verder

Hoe zat het ook weer met mest uitrijden in 2015?

Vanaf 16 februari mag er weer drijfmest op grasland worden uitgereden. Dit mocht al eerder op bouwland, maar door de natte omstandigheden is het er wellicht nog niet van gekomen. Maar hoe zat het ook weer met de verschillende uitrijdperioden voor dierlijke mest? Hieronder een kort overzichtje:  Grasland Op alle grondsoorten mag u van 16 februari tot 1 september drijfmest uitrijden. Op zand en lössgrond mag u van 1 februari tot 1 september vaste mest uitrijden. Op klei- en veengrond mag u van 1 februari tot 16 september vaste mest uitrijden. Bouwland Op alle grondsoorten mag u van 1 februari tot 1 augustus drijfmest uitrijden. Tot 1 september uitrijden is… Lees meer

Lees verder