Bezinklaag gezocht

In het kader van een juridische procedure zijn we op zoek naar monsters van een bezinklaag. Een bezinklaag is een zanderige, as-achtige laag die ontstaat onderin een mestopslag op varkensbedrijven. We zoeken ongeveer 2 – 5 kg monster van zo’n laag. Het gaat ons puur om het monster, anonimiteit is een garantie. Kunt u ons helpen? Laat het ons dan aub weten?  

Lees verder

Controle van percelen met satellietbeelden

Sinds dit jaar controleert RVO periodiek met satellietbeelden via het zogeheten Areaal Monitoring Systeem (kortweg AMS) of percelen waarop GLB-subsidies zijn aangevraagd voldoen aan de definitie ‘subsidiabel areaal’. Om in aanmerking te komen voor subsidies in het kader van de GLB of de ANLb moet op een perceel landbouwactiviteit plaatsvinden. Dat betekent dat op bouwland een subsidiabel gewas wordt geteeld en in het geval van grasland tenminste eenmaal per jaar wordt geweid of gemaaid. Maatregelen bouw- en grasland Wanneer de satellietbeelden volgens RVO aantonen dat er op een perceel geen landbouwactiviteiten plaatsvinden dan krijgt de eigenaar van het perceel daarover bericht. De te nemen maatregelen voor bouw- en grasland verschillen… Lees meer

Lees verder

Evenredigheid boete bij intrekken derogatievergunning

Het is een schrikbeeld voor elk derogatiebedrijf dat wanneer uit een controle blijkt dat bijvoorbeeld de gebruiksnorm dierlijke mest of de gebruiksnorm stikstof blijkt te zijn overschreden, de derogatievergunning van het bedrijf van rechtswege wordt ingetrokken. Dat betekent dan weer dat de hoeveelheid toegediende stikstof in dierlijke mest wordt afgezet tegen de reguliere gebruiksnorm, in plaats van tegen de gebruiksnorm zoals die geldt bij derogatie. In de voorgaande jaren al snel een verschil van 60 tot 80 kilogram stikstof per hectare. Oftewel een boete-verhogend effect van 420 euro tot 560 euro per hectare. Voor een bedrijf met 50 hectare landbouwgrond begint een bestuurlijke boete daarmee al bij zo’n 25,000 euro… Lees meer

Lees verder

Contoleer een vervoersdocument dierlijke mest!

Onlangs deed de rechtbank Noord Holland uitspraak in een zaak die onder meer handelde over verantwoordelijkheden voor vergissingen bij het invullen van het vervoersdocument dierlijke mest (hierna: VDM). Naar aanleiding van een controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) werden door verweerder onder andere een aantal administratieve boetes opgelegd voor het niet naar waarheid opmaken van een VDM door vervoerder, leverancier of afnemer. Wat was het geval: Op 19 VDM’s was ten onrechte opmerkingscode 73 ingevuld. Deze code geeft een uitzondering aan op de verwerkingsplicht bij bedrijven met een huisvestingssysteem met strorijke mest. De hiervoor geldende uitzonderingsregel was echter niet van toepassing voor het bedrijf van eiseres. De… Lees meer

Lees verder

Niet op tijd is ook echt te laat

Deadlines en termijnen voor het indienen van aanvragen, bezwaarschriften en dergelijke zijn hard. Keihard. Ook al is de termijn maar beperkt overschreden en zijn de bedoelingen van betrokkene duidelijk dan nog geldt: te laat is te laat. Een voorbeeld is een zaak waarin het College van Beroep voor het bedrijfsleven onlangs uitspraak deed: Met het Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1073 van 17 juli 2020 (de derogatiebeschikking) heeft de Europese Commissie Nederland toestemming verleend voor derogatie voor 2020 en 2021. Om voor derogatie in aanmerking te komen dient men een vergunning aan te vragen. Artikel 25, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling stelt in dat kader:  “Uiterlijk op 31 januari van het kalenderjaar (…)… Lees meer

Lees verder

Bemesting na maisteelt op zand en lössgrond

Op grond van artikel 8a, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) wordt op zand- en lössgronden na de teelt van maïs direct aansluitend een vanggewas geteeld.  Deze regel is ingesteld om de uitspoeling van nitraat naar het grondwater te beperken. Mais neemt na de bloei nog nauwelijks stikstof op uit de bodem. Er komt echter in die periode en na de oogst van snijmais nog wel de nodige stikstof vrij. Deze stikstof (veelal nitraat) zou daarmee – op zand- en lössgrond – gedurende de winter uit kunnen spoelen. Wanneer een vanggewas wordt geteeld wordt de kans daarop een stuk kleiner. Om de teelt van het vanggewas te laten… Lees meer

Lees verder

Vergoeding immateriële schade

Nadat een aan appellante opgelegde boete die was opgelegd wegens vermeende overschrijding van de gebruiksnorm dierlijke meststoffen door verweerder in de aanloop naar een (hoger)beroepszaak wordt herroepen en de boete komt te vervallen, kan een vervelende periode worden afgesloten. Immers appellante wordt daarmee in het gelijk gesteld en heeft geen materieel belang meer bij een beoordeling van het (hoger) beroep. De vraag is echter of het hierbij ook moet blijven. Zeker wanneer de procedure lang heeft geduurd en appellante daardoor lang in onzekerheid heeft verkeerd. In een voorbeeld van een dergelijke zaak deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven onlangs uitspraak. In deze zaak deed appellante, hoewel de opgelegde… Lees meer

Lees verder

Uitstel van betaling of een betalingsregeling?

Wie een bestuurlijke boete krijgt opgelegd voor het vermeende niet hebben voldaan aan de regels en voorwaarden van de Meststoffenwet kan daar bezwaar tegen maken. Het instellen van bezwaar ontslaat betrokkene echter niet van het betalen van de boete. Met andere woorden: ook al wordt er bezwaar gemaakt, dan nog moet de boete worden betaald (of een bankgarantie ter hoogte van het boetebedrag worden overlegd) . Vaak gaat het om hoge boetebedragen die niet direct kunnen worden betaald of die niet kunnen worden afgedekt door een bankgarantie. Dan zijn er nog een aantal mogelijkheden. Ik noem er hier twee: Het treffen van een tijdelijke betalingsregeling. Het treffen van een voorlopige… Lees meer

Lees verder

De uitspraken van 18 december 2018: Het voornemen intrekken…mocht dat?

Op 18 december 2018 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het College) uitspraak in een drietal zaken (ECLI:NL:CBB:2018:652, 653 en 654) waarin kort gesteld werd geoordeeld dat bij het opleggen van een boete geen gebruik mocht worden gemaakt van ‘geheime handhavingsmarges’.  De minister (RVO) stelde bij het opleggen van een boete bepaalde posten in het voordeel van betrokkene bij, maar weigerde daarbij bekend te maken op welke uitgangspunten de gebruikte bijstelling was gebaseerd. Het College vond dat niet acceptabel. Oftewel in de woorden van het College:  “Het College is van oordeel dat het in het kader van het voornemen openbaar zijn van de marges in deze omstandigheden… Lees meer

Lees verder

Derogatievergunning verleend, leges niet (op tijd) betaald.

Onlangs deed het College van beroep voor het bedrijfsleven (het College) uitspraak in een zaak waarin een veehouder (appellante) wel op tijd een derogatievergunning had aangevraagd, maar het  bijbehorende legesgeld niet tijdig had betaald. Hierop was de derogatievergunning van de veehouder door de Minister (verweerder) ingetrokken. De veehouder heeft hier bezwaar tegen gemaakt en later beroep ingesteld. Procesverloop Op 30 januari 2019 heeft appellante een derogatievergunning aangevraagd. Bij brief van dezelfde datum heeft verweerder appellante als volgt bericht: “(…) Wij hebben uw aanvraag voor een derogatievergunning ontvangen op 30 januari 2019 om 10:18:46 uur. Uw aanvraag is voor het kalenderjaar 2019 en is ingediend door […]. In deze brief bevestig… Lees meer

Lees verder