Er komt geen uitstel voor het uitrijden van mest op bouwland en het later inzaaien van een groenbemester. Uitrijden van drijfmest op bouwland is op alle grondsoorten toegestaan van 1 februari tot 1 augustus (zie ook dit bericht). Tot 1 september uitrijden is toegestaan wanneer uiterlijk 31 augustus van dat jaar op die grond een aangewezen groenbemester is ingezaaid of in het najaar bloembollen worden geplant. Deze groenbemester moet dan vervolgens minimaal 8 weken staan vóór het vernietigd mag worden.

LTO verzocht  staatssecretaris Dijksma onlangs om deze periode te verlengen in verband met de vele regenval van de laatste weken. De staatssecretaris heeft laten weten niet voornemens te zijn dit verzoek te honoreren. Ze stelt dat het tot half augustus erg droog was, waardoor de grond de afgelopen weken veel water kon opnemen. Ze meent dat er in de praktijk geen sprake was en is van ‘grote algemene problemen’ die verlenging van de periode rechtvaardigen.

Wel geldt een verruiming van de periode voor het uitrijden van mest voor percelen met ernstige muizenschade. Op deze percelen mag tot 16 september mest worden uitgereden. De verruiming van de periode geldt voor drijfmest en vaste mest op grasland dat vanwege muizenschade opnieuw is ingezaaid, wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het grasland behoort tot een bedrijf waarvan ten minste 5% van de oppervlakte grasland, die bij het bedrijf in gebruik was in 2014, ernstig is beschadigd. Dit is het gevolg van vraat van dieren die in de graszode leven.
  • Het grasland behoort tot een bedrijf waarvan de verwachte grasopbrengst van het beschadigde areaal ten minste 25% lager is, dan wanneer geen vraat heeft plaats gevonden.
  • De schade, de oorzaak van de schade en de opbrengstderving zijn door het Faunafonds vastgesteld en vastgelegd in een rapport.
  • U bewaart het rapport van het faunafonds in uw administratie.
  • Het beschadigde areaal is opnieuw ingezaaid met gras.

Bedrijven die gebruik maken van deze verlenging hoeven zich niet te melden bij RVO. Wel moeten ze  met behulp van het taxatieverslag van het Faunafonds kunnen aantonen dat ze voldoen aan de schadecriteria.