RVO publiceert een aantal handhavingsmarges

Onlangs heeft RVO een aantal handhavingsmarges gepubliceerd die men toepast bij  de uitvoering en handhaving van de Meststoffenwet. RVO behandelt op de pagina een aantal correcties of handhavingsmarges. U kunt ze vinden op deze pagina. Concreet worden genoemd:   18%-correctie fosfaat bij voeren van brijvoer aan varkens Brijgevoerde varkens leggen 18% meer fosfaat vast dan drooggevoerde varkens (11,9 vs. 10,1 g/kg levend gewicht); dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Omdat er meer fosfaat in het dier wordt vastgelegd, wordt er minder fosfaat uitgescheiden via de mest. Als u aannemelijk maakt dat de varkens gevoerd zijn met brijvoer, dan houdt RVO hier  de posten begin- en eindvoorraad dieren en aan- en afgevoerde… Lees meer

Lees verder

Een stikstofgat op graasdierbedrijven: kan dat?

Het gebeurt regelmatig: bij het opstellen van een berekening om te bezien of is voldaan aan de  gebruiksnormen op een veehouderijbedrijf: Er wordt ruim voldaan aan de gebruiksnorm voor fosfaat, maar voor de gebruiksnorm voor stikstof in dierlijke mest is dit niet het geval is.  Dit terwijl er (berekend op basis van de verwachting) en de mutatie van de voorraden dierlijke mest meer dan voldoende dierlijke mest (volume) werd afgevoerd. Dit fenomeen wordt het ‘stikstofgat’ of ‘stikstofhiaat’ genoemd. Het probleem van het stikstofgat wordt ook binnen het beleid en de handhavingspraktijk onderkend. Inmiddels is correctie voor het stikstofgat gangbare praktijk in bepaalde sectoren (staldieren) en onder bepaalde omstandigheden (voldoende representatieve… Lees meer

Lees verder

Vernietigen van een nagewas niet voor 1 februari van het volgende jaar

Bij de teelt van mais op een perceel zand- of lössgrond is, op basis van artikel 8a Besluit Gebruik meststoffen (hierna: BGM) de teelt van een nagewas verplicht. De regels die daarbij moeten worden gehanteerd (naast de keuze van het nagewas) zijn (kort samengevat): Direct na de oogst van maïs moet een vanggewas worden geteeld. Dit mag via onderzaai in de maïs of via zaaien na de oogst van de maïs. Het vanggewas mag niet worden vernietigd voor 1 februari van het daaropvolgende jaar Wie maïs heeft verbouwd, maar geen vanggewas teelt, is in overtreding. Dan kan een boete worden opgelegd, maar ook een randvoorwaardenkorting. Maar wat nu als het vanggewas… Lees meer

Lees verder

Vastlegging van fosfaat door vleesvarkens: Effecten van brijvoer

De afgelopen maanden kwam de vastlegging van fosfaat door dieren gevoerd met brijvoer regelmatig voorbij als discussiepunt. Mag deze nu wel of niet worden toegepast?  In dit bericht kort de stand van zaken. Bij het berekenen van de afvoer van fosfaat  in dierlijke producten in de varkenshouderij wordt gebruik gemaakt van een forfaitair gehalte aan vastlegging van fosfaat per kilogram levend gewicht. Dit fosfaat-gehalte is gebaseerd op  onderzoek door  Jongbloed en Kemme. Een belangrijke aanname in dit onderzoek was dat de rantsoensamenstelling geen wezenlijke invloed heeft op de hoeveelheid fosfaat die wordt vastgelegd door het varken. Uit een latere literatuurstudie van Bikker en Jongbloed bleek echter dat de vastlegging van fosfaat bij varkens die werden gevoerd met natte… Lees meer

Lees verder

RVO waarschuwt voor fouten met gebruik opmerkingscode 61

RVO geeft een waarschuwing met betrekking tot de Vervoersdocumenten Dierlijke Mest (VDM) die opgemaakt worden voor mest  die rechtstreeks van veehouderijbedrijven aan mestverwerkende bedrijven wordt geleverd. De waarschuwing heeft vooral betrekking op VDM’s die in het kader van de verplichte mestverwerking zijn voorzien van opmerkingscode 61 en daarmee tevens dienen als mestverwerkingsovereenkomst. RVO.nl registreerde tot 30 september van dit jaar ruim 71.000 mestverwerkingsovereenkomsten via opmerkingscode 61 op het VDM. Dat is ruim 54% van het totaal aantal geregistreerde mestverwerkingsovereenkomsten. Er is 26,7 miljoen kilo fosfaat gemoeid. RVO constateert dat het hier om een onwaarschijnlijk grote stroom gaat en geeft aan dat waarschijnlijk de nodige mest ten onrechte wordt geregistreerd als rechtstreeks geleverd aan een mestverwerkend bedrijf.  Opmerkingscode 61 mag  uitsluitend… Lees meer

Lees verder

Sancties onjuist opgegeven grond in Gecombineerde opgave 2015

In de Gecombineerde opgave 2015 is in een aantal gevallen grond ten onrechte opgegeven voor de uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningsbetaling. Het gaat vaak om percelen die geheel of gedeeltelijk niet aangemerkt kunnen worden als landbouwgrond of te groot zijn opgegeven. Dit blijkt uit de eerste controles door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) van geregistreerde percelen, zo geeft RVO aan op haar website. Voor de oppervlakte die niet aan de voorwaarden van subsidiabele landbouwgrond voldoet, worden geen betalingsrechten toegekend en vindt ook geen GLB-betaling plaats. Uit eerdere berichten van RVO lijkt dat in deze gevallen in 2015 geen sanctie wordt toegepast. De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat er… Lees meer

Lees verder

Het fosfaatgat (2)

In het vorige bericht over dit onderwerp, werd al aangegeven dat het fosfaatgat op een aantal manieren (tijdelijk) wordt opgelost. Als voorbeelden zijn genoemd: Men verhoogt de eindvoorraad op papier. Hiermee schuift men het probleem echter slechts voor zich uit. Het probleem wordt elk jaar groter. Ditzelfde geldt ook voor de introductie van een zogenaamde bezinklaag in de mestopslag. De normen die hiervoor gebruikt worden zijn erg hoog en slechts gebaseerd op een beperkt aantal waarnemingen. Door het opnemen van een bezinklaag wordt het tekort voor het betreffende jaar opgeheven, maar let op dat de bezinklaag niet te groot wordt ingeschat; Men ‘lost’ het voorraadprobleem op door een eenmalige actie die buiten de wet omgaat. Dit… Lees meer

Lees verder

5 vragen over de verplichte mestverwerking

Voor het einde van het jaar moet elke veehouder met een fosfaatoverschot op zijn bedrijf hebben voldaan aan de voorwaarden van de verplichte mestverwerking. Tot nu toe is het redelijk stil geweest rond de verwerkingsplicht en de daarbij behorende overeenkomsten.  Dat betekent niet dat alles al geregeld is. Hier en daar moeten er nog wat spreekwoordelijke puntjes op de evenzo spreekwoordelijke i’s worden geplaatst. Vandaar in dit bericht: 5 vragen over de verplichte mestverwerking. 1. Kunnen ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) worden gecorrigeerd? Neen, zodra een MVO is ingestuurd kan deze niet meer worden gecorrigeerd. Als u de MVO niet wilt laten doorgaan en nog niet alle partijen hebben de MVO ondertekend, laat u de… Lees meer

Lees verder

Melkveefosfaatreferentie: beschikkingen worden verstuurd

Op dit moment worden de beschikkingen van de melkveefosfaatreferentie verstuurd. Deze beschikking is hetbesluit omtrent het ontwikkelingsplafond waarbinnen een melkveebedrijf, zonder extra mestverwerking, extra grond of een combinatie van beiden,  mag ontwikkelen. De melkveefosfaatreferentie wordt berekend op basis van de in 2013 gehouden aantallen melkvee vermenigvuldigd met de forfaitaire fosfaatproductienormen op het moment van ingaan van de Wet (1 januari 2015) verminderd met de plaatsingsruimte voor fosfaat berekend op basis van oppervlakte landbouwgrond in 2013 vermenigvuldigd met de fosfaatgebruiksnormen van 2013. Komt uit deze berekening een negatief getal, dan wordt de melkveefosfaatreferentie op nul gesteld. De beschikking is een besluit waartegen de mogelijkheid van bezwaar open staat. Gezien het belang van melkveefosfaatreferentie voor de ontwikkeling van… Lees meer

Lees verder

In uw voordeel bijgesteld…

Bij de beoordeling of een bedrijf voldoet aan de gebruiksnormen past RVO bij sommige posten bijstellingen toe in het voordeel van het bedrijf. De afvoer van dierlijke mest is zo’n post. In het toelichtend rapport bij de (boete)berekening wordt dan bijvoorbeeld gesteld: ‘De post ‘afvoer’ heb ik berekend aan de hand van de Vervoersbewijzen dierlijke meststoffen waarbij u als leverancier staat geregistreerd. RVO heeft deze post in uw voordeel bijgesteld’. Dat is mooi! Toch is het van belang na te gaan op basis van welke gegevens een correctie is berekend. Ter illustratie onderstaand voorbeeld van een vleesvarkensbedrijf. Voor het gemak is aangenomen dat de mutatie van voorraadposten voer, dieren (netto) nul  is geweest, het bedrijf niet beschikt over grond en de eindvoorraad… Lees meer

Lees verder