Procedures

Ieder jaar controleren de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) de mestboekhoudingen van een groot aantal agrarische ondernemers. Deze controles richten zich op verschillende aspecten: Kan de betreffende agrarische ondernemer verantwoorden dat de geproduceerde of de aangevoerde meststoffen op een wijze zijn gebruikt die aan de voorwaarden van de Meststoffenwet voldoet, wordt voldoende mest verwerkt, wordt voldaan aan de voorwaarden van de verantwoorde groei melkveehouderij, voldoet het bedrijf aan de voorwaarden voor derogatie, kloppen de opgegeven voorraden, etcetera. Zeker een controle ‘aan huis’ kan als ingrijpend worden ervaren. Het kan daarom nuttig zijn u tijdens een dergelijke controle bij te laten staan door een adviseur die bekend is met de situatie op uw bedrijf of met de materie. Dergelijke controles vormen immers niet uw dagtaak, voor de inspecteurs is dit wel het geval. De aanwezigheid van een deskundige die uw belangen behartigt brengt wat meer evenwicht in het gesprek.

Wanneer bij de controle overtredingen worden geconstateerd kan daarvoor een bestuurlijke boete worden opgelegd. Het bedrag van zo’n boete  loopt snel op: Bedragen van 30.000 tot 50.000 Euro zijn geen uitzondering. En dan? Wat moet er dan gebeuren?

schrikken van boete

U ontvangt een voornemen tot het opleggen van een boete: dat is schrikken

In de meeste gevallen stuurt RVO in eerste instantie een zogenaamd ‘voornemen tot het opleggen van een boete’. Het is dan aan de ‘overtreder’ om te bewijzen dat RVO het niet bij het juiste eind heeft. Dit bijvoorbeeld door gebruik te maken van de vrije bewijsleer, maar ook door jurisprudentie van eerdere zaken bij de onderbouwing te betrekken. Nadat de zienswijze is ingediend (dit kan ook mondeling) is het mogelijk een mondelinge toelichting te geven.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijze zal RVO al dan niet overgaan tot het opleggen van een boete. Indien men he niet eens is met de opgelegde boete staat de mogelijkheid tot bezwaar open. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij RVO, eventueel gekoppeld aan een ambtelijke hoorzitting (per telefoon of in persoon). Is ook de uitkomst van deze bezwaarprocedure niet tevredenstellend, dan staat de gang naar de rechtbank open. In eerste instantie kan daarbij de casus worden voorgelegd aan de rechtbank en in hoger beroep aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De volledige procedure is samengevat in onderstaand diagram.

procedure mestboete

Het succesvol doorlopen van een dergelijke procedure vraagt aan de ene kant om een goede kennis van de procedures van belang en de relevante juridische bepalingen en artikelen. Aan de andere kant is de nodige technische en agrarische kennis van essentieel belang. Mestboete.nl combineert beiden: zodat u krijgt waar u recht op heeft: een krachtige ondersteuning in het bestrijden van onterechte, onredelijke of onrechtmatige bestuurlijke boetes.

 


Heeft u vragen: neemt u dan contact met ons op: via telefoonnummer 0412-622005, via email:  info@mestboete.nl of via onderstaand contactformulier