Informatie en documenten over de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) en de kringloopwijzer.

 

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie 2023

Klik hier voor de meest recente versie van de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee. Deze versie is van toepassing voor de berekening over 2023.

De belangrijkste aanpassingen voor de rekenwijze van 2023 betreffen de volgende onderdelen:

 • De dichtheid van graskuilen met minder dan 22% droge stof wordt anders berekend dan voorheen.
 • Er zijn nieuwe voederproducten toegevoegd aan de tabel in bijlage 3. Dit betreft gedroogde erwtenvezels, maiskiemschilfers, getoaste en onthulde veldbonen.
 • Enkele correctiefactoren voor ammoniakemissie van stallen zijn geactualiseerd en er is een nieuw staltype toegevoegd.
 • Veestapelparameters als lactatiedagen en droogstandsdagen zijn geactualiseerd naar gemiddelden uit 2019-2021. Het aandeel lacterende dagen in een jaar is iets hoger geworden en het vervangingspercentage licht gedaald. De excretie van stikstof en fosfaat zal hierdoor gemiddeld minder dan 0,1% hoger zijn dan met de oude waarden.

 

 

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie 2021

Klik hier voor de meest recente versie van de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee. Deze versie is van toepassing voor de berekening over 2021. De meest recente versie bevat een aantal kleine wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

De aanpassing van 2021 heeft betrekking op de volgende onderdelen:

 • In bijlage 3 is in de Tabel met Verteringscoëfficiënten van ruw eiwit (VCRE). de VCRE van mengvoeders en sommige andere producten geactualiseerd. Daarnaast zijn nieuwe producten toegevoegd
 • In de Tabel Correctiefactoren voor bepaling van N-emissie staltypen (bijlage 4) zijn de  RAV-stallen: NH3-emissie reductiefactor  RAV-stal met code A 1.24 aangepast.
 • Er zijn een aantal tekstuele aanpassingen ter verduidelijking. doorgevoerd en een aantal hyprelinks in het document aangepast.

 

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie 2020

Klik hier voor de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee 2020

De aanpassingen in 2020 hebben betrekking op de volgende onderdelen:

 • VEM-behoeftes van overig graasvee zijn aangepast. Let op: melkgeiten (cat 600) is gesplitst in gangbaar en biologisch veehouderijsysteem
 • In bijlage 3, zijn in de Tabel met Verteringscoëfficiënten Ruw Eiwit (VCRE). Nieuwe producten toegevoegd en is VCRE aangepast op CVB 2019.
 • In bijlage 4: Correctiefactoren RAV-stallen. A 1.35 toegevoegd, en A 1.13 en A 1.30 aangepast
 • De voorwaarden voor  aandeel forfaitaire fosfaatexcretie van melkkoeien.is aangepast. In de vorige versie was als voorwaarde genoemd dat minstens 70% van de forfaitaire fosfaatexcretie van melkvee afkomstig moet
  zijn van melkkoeien. Als hier niet aan voldaan wordt kan een bedrijf nu ook meedoen als tenminste 50 – 70% van de forfaitaire excretie melkvee afkomstig is van melkkoeien (diercategorie 100) EN de verhouding tussen het gemiddeld aantal aanwezige pinken (diercategorie 102) en het gemiddeld aantal aanwezige kalveren (diercategorie 101) kleiner is dan 1,333,
 • De omschrijvingen van de diercategorieën 100, 101 en 102 zijn aangepast conform de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, bijlage D per 01-01-2020.

 

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie 2019

Klik hier voor de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee 2019

Voor de berekening van de BEX van het kalenderjaar 2019 moet de versie van de handreiking van 12 juli 2019 te worden gebruikt.  Een aanvullende verplichting voor toepassing van de BEX vanaf 2019 is  dat uiterlijk 1 februari van het volgende jaar een uitdraai van de BEX-berekening in de administratie opgenomen moet worden. Deze uitdraai moet voorzien zijn van een datering  waaruit blijkt, dat deze uiterlijk 1 februari is gemaakt. Indien de berekening na 1 februari wordt aangepast, moet de nieuwe berekening  aan de eigen administratie worden toegevoegd. Het origineel (van uiterlijk 1 februari) moet eveneens bewaard blijven.

 

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie 2018

Voor de berekening van de bedrijfsspecifieke excretie melkvee over het kalenderjaar 2018, gebruikt u de versie van 13 september 2018. De ExcretieWijzer 2018 berekent de mestproductie van een melkveestapel volgens de rekenregels van de handreiking.

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie 2017

Voor de berekening van de bedrijfsspecifieke excretie melkvee over het kalenderjaar 2017, gebruikt u de versie van 20 maart 2017. De ExcretieWijzer 2017 berekent de mestproductie van een melkveestapel volgens de rekenregels van de handreiking

Klik hier voor de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee (versie: 20 maart 2017)

 

Archief:

Klik hier voor de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee (versie: 28 december 2016)

Klik hier voor de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee (versie: 1 mei 2015)

Klik hier voor de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee (versie: 1 januari 2010)

 

Kringloopwijzer

Klik hier voor de Handreiking Kringloopwijzer

Klik hier voor een voorbeelduitvoer van de Kringloopwijzer (De Marke – 2013)

Klik hier voor toegang tot ‘dekringloopwijzer.nl’