5 vragen over de verplichte mestverwerking

Voor het einde van het jaar moet elke veehouder met een fosfaatoverschot op zijn bedrijf hebben voldaan aan de voorwaarden van de verplichte mestverwerking. Tot nu toe is het redelijk stil geweest rond de verwerkingsplicht en de daarbij behorende overeenkomsten.  Dat betekent niet dat alles al geregeld is. Hier en daar moeten er nog wat spreekwoordelijke puntjes op de evenzo spreekwoordelijke i’s worden geplaatst. Vandaar in dit bericht: 5 vragen over de verplichte mestverwerking.

1. Kunnen ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) worden gecorrigeerd?

Neen, zodra een MVO is ingestuurd kan deze niet meer worden gecorrigeerd. Als u de MVO niet wilt laten doorgaan en nog niet alle partijen hebben de MVO ondertekend, laat u de MVO vervallen. Eventueel stuurt u een nieuwe MVO in met de juiste gegevens.

Corrigeren kan dus niet: intrekken wel. Hiervoor moeten wel alle partijen ondertekenen. Eventueel stuurt u een nieuwe MVO in met de juiste gegevens. Wanneer u een nieuwe MVO instuurt, moet dat wel in het zelfde kalenderjaar waarop de MVO betrekking heeft.

vraag 2: Kan ik na afloop van het kalenderjaar nog MVO’s, vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVP) of driepartijenovereenkomsten (3PO) afsluiten en insturen?

Voor 3PO’s en -VVO’s geldt: Nee, u moet deze gedurende het kalenderjaar afsluiten en de gegevens daarvan insturen. Voor rechtstreekse transporten naar de verwerker of rechtstreekse export (Vervoersdocument (VDM) geldt als MVO) geldt dat de gegevens van het VDM in verband met bemonstering, uiterlijk 30 werkdagen na de transportdatum moeten worden ingestuurd. Het transport zelf moet uiterlijk in het kalenderjaar waarvoor de mestverwerkingsplicht geldt zijn uitgevoerd.

vraag 3: Waar moet een mestbewerkingsinstallatie aan voldoen en wat zijn de verplichtingen voor een bewerker

Vanuit de Meststoffenwet worden geen eisen aan een mestbewerkingsinstallatie gesteld. Provincie en gemeente kunnen wel eisen stellen (via de vergunning). Wanneer een bewerker een 3PO  afsluit met een veehouder en een verwerker dan is de bewerker verplicht om de hoeveelheid dierlijke meststoffen (op basis van kilogram fosfaat) waarvoor 3PO’s zijn afgesloten aan een verwerker over te dragen. Hiervoor geldt een leverplicht!!

4. Valt export van champost onder verwerking

Neen, exporteren van champost wordt niet gezien als het verwerken van dierlijke meststoffen. Reden hiervoor is dat de champostketen is vrijgesteld van de mestverwerkingsplicht.

5. Ik ga in 2014 mijn bedrijf overdragen. Kan de nieuwe eigenaar de afgesloten MVO’s  overnemen?

De MVO’s, 3PO’s en VVO’s  gaan niet automatisch mee over. Dit moeten de partijen onderling regelen en melden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland door de overeenkomsten nieuwe overeenkomsten in te dienen en eventueel in te trekken. De meest praktische weg daarin is om als de overdragende partij mestverwerkingsruimte over heeft, deze via een VVO over te dragen aan  degene die zijn bedrijf overneemt.

Heeft u nog meer vragen? Neem dan contact met ons op.