Onlangs verscheen de publicatie: ‘Resultaten van controles in 2014 op Nederlandse derogatiebedrijven en trends in de veehouderij’. Met deze publicatie geeft de overheid invulling aan artikel 9 van de derogatiebeschikking waarin de verplichte controle-inspanningen derogatie zijn vastgelegd. De controles worden ingevuld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de administratieve controle uitvoert en de Nederlandse Voedsel en Warenautoritieit (NVWA) die belast is met de fysieke controles.

derogatie
Het percentage graslandbedrijven dat gebruik maakt van individuele derogatie ten opzichte van het totaal aantal bedrijven met graslandbedrijven (klik op het plaatje voor een vergroting)

Fysieke controles

Op tenminste 7% van de bedrijven die zich hebben aangemeld voor de derogatie moeten fysieke controles worden uitgevoerd op de naleving van de derogatievoorwaarden (de zogenaamde 7%-controle). Deze controles vinden in de loop van het jaar waarvoor de derogatie is aangevraagd plaats. Dergelijke controles vinden plaats op het bedrijf (fysieke controle), waarbij tijdens de controle aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen: graasdierenmest, eis 80% grasland, bemestingsplan (landbouwkundige berekening, wettelijke berekening), grondbemonstering / bodemanalyse, vernietigen graszode, gebruik fosfaatkunstmest, vanggewas en een aantal aanvullende voorwaarden.

Bij zaken waarbij herstel mogelijk is (bijvoorbeeld bemestingsplan), wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld om deze onvolkomenheid te herstellen voordat de derogatie komt te vervallen. Bij zaken die niet kunnen worden hersteld wordt de derogatie ingetrokken of wordt een boete opgelegd. In 2014 zijn op 1.523 bedrijven (van de 19.367 met derogatie) fysieke controles uitgevoerd. Deze bedrijven werden zowel willekeurig (703) als bewust geselecteerd (820). Bij de controles die betrekking hadden op het voldoen aan de derogatievoorwaarden werden bij 317 bedrijven (21%) afwijkingen gevonden. Veelal hadden die betrekking op het bemestingsplan of de onderliggende grondmonsters.

Uiteindelijk (na zienswijze en bezwaarprocedure) hebben deze controles in 38 gevallen geleid tot het opleggen van een boete of intrekken van de derogatie.

Administratieve controle

Daarnaast zijn in 2014 alle 21.135 bedrijven die in 2013 derogatie hadden, administratief gecontroleerd op het voldoen aan de gebruiksnorm dierlijke mest. Dit gebeurde op basis van de bij RVO beschikbare informatie. Op basis hiervan zijn 172 bedrijven nader onderzocht. Hierbij werd gekeken naar alle gebruiksnormen. Uiteindelijk is aan 20 bedrijven daadwerkelijk een boete opgelegd.

Klik hier voor het volledige rapport