Onafhankelijk monsternemer bij afvoer dikke fractie

Op 17 december 2016 is een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet vastgesteld en gepubliceerd (Stcrt. 2016, 69127). Deze wijziging heeft betrekking op de introductie van een extra voorwaarde  bij de afvoer van vaste mest (dikke fractie) na mestscheiding. Deze voorwaarde is dat deze moet worden bemonsterd door een onafhankelijke monsternemer. De staatsecretaris heeft nu aangegeven dat de wijziging van kracht wordt met ingang van 1 oktober 2017. Achtergrond Vaste mest  (dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn), wordt in de huidige situatie handmatig bemonsterd door de vervoerder. Hoewel is voorschreven dat de vervoerder een representatief monster moet nemen, worden met enige regelmaat hoge gehalten geregistreerd. Om te voorkomen dat dergelijke ‘uitbijters’ kunnen worden toegeschreven aan de veehouder die de mest afvoert, wordt de… Lees meer

Lees verder

Handreiking BEX: van melkkoeien naar melkvee

Een melkveehouder die van mening is dat op zijn bedrijf de productie van stikstof en fosfaat in dierlijke mest lager is dan de forfaits in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, kan  gemotiveerd van deze forfaits afwijken:  de zogenaamde ‘vrije bewijsleer’. Voorwaarde is wel dat deze afwijking overtuigend kan worden onderbouwd en gemotiveerd. Een voorbeeld van een  dergelijk motivering is de ‘handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee’ (kortweg: Handreiking BEX). Deze Handreiking kan worden beschouwd als een vooraf door de overheid geaccordeerde reken- en werkwijze aan de hand waarvan melkveebedrijven af  kunnen wijken van de excretieforfaits. Daarbij is het uiteraard wel van belang dat de voorwaarden en verplichtingen die samenhangen met deze  rekensystematiek worden gevolgd. Deze voorwaarden en verplichtingen zijn vastgelegd in de zogenaamde Handreiking BEX.  In de… Lees meer

Lees verder

Openstelling regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017

Vanaf maandag 29 mei 2017 zal, gedurende een periode van 4 weken, de Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 worden opengesteld. De regeling is bedoeld om de varkenshouderij, in 2017, te stimuleren een inspanning te verrichten om 1 miljoen kg fosfaat minder via mengvoeders aan te voeren en daarmee een bijdrage te leveren aan  het maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot het zogenaamde fosfaatplafond. Voor het bereiken van de doelstelling van is maximaal bijna 4 miljoen euro beschikbaar, bij een lagere reductie zal het budget naar rato worden uitgekeerd. Bedrijven die aan de regeling deelnemen  ontvangen een financiële tegemoetkoming voor de vrijwillige inkoop van fosfor-armere mengvoeders. Voorwaarde… Lees meer

Lees verder

‘Overdreven’ registreren bij mestscheiding loont!

Al eerder is op deze site aandacht besteed aan de extra administratie die verplicht is bij bedrijven die mest scheiden. Het scheiden van drijfmest is een relatief eenvoudige  en vaak toegepaste bewerking om met een beperkt volume, relatief veel fosfaat af te zetten en daarmee te voldoen aan de mestverwerkingsplicht. De mest wordt gescheiden in een dunne en een dikke fractie. De dikke (vaste) fosfaatrijke fractie wordt afgevoerd van het bedrijf en geëxporteerd. Wat niet gebeurd of wellicht niet bekend is dat bij het scheiden van mest dit ook in de mestadministratie dient te worden geregistreerd. Deze verplichting vindt zijn grondslag in artikel 33 lid 3 van de Meststoffenwet. In dit artikel wordt gesteld dat: ‘Indien op een bedrijf… Lees meer

Lees verder

Regeling fosfaatreductieplan gepubliceerd

Door middel van publicatie in de Staatscourant van 17 februari 2017 heeft de Staatsecretaris van Economisch zaken de zogenaamde Regeling fosfaatreductieplan 2017 bekend gemaakt. Via deze regeling, moet de fosfaatproductie door de melkveehouderij worden beperkt, zodat Nederland kan voldoen aan het zogenaamde fosfaatplafond en derogatie voor de komende periode kan worden veilig gesteld. De regeling is in grote lijnen gelijk aan de eerdere gve-reductie regeling zoals die door de sector zelf is opgesteld, maar kent een aantal opmerkelijke verschillen. Hierbij een korte samenvatting van de regeling die op 1 maart 2017 ingaat. Voor melkleverende bedrijven wordt uitgegaan van 2 referenties of aantallen: het referentieaantal: Dit is het aantal gve aan vrouwelijke runderen  aanwezig op het… Lees meer

Lees verder

Ook in 2013: alleen derogatie bij voldoen aan gebruiksnormen

Onlangs deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het College) uitspraak in een zaak omtrent de vraag of al in 2013 overschrijding van een gebruiksnorm zou leiden tot het intrekken van derogatie. De rechtbank had het beroep van een veehouder die bezwaar had gemaakt tegen het intrekken van derogatie in 2013 vanwege het enkele feit dat hij de gebruiksnormen had overschreden gegrond verklaard. De rechtbank overwoog dat in artikel 25, vierde lid, van de uitvoeringsregeling, niet uitdrukkelijk is bepaald dat het niet voldoen aan alle gebruiksnormen leidt tot het vervallen van de derogatie. Dit gevolg was, naar het oordeel van de rechtbank, per 1 januari 2013 niet duidelijk, voorzienbaar en… Lees meer

Lees verder

Natuurgrond of Landbouwgrond? Soms is het een grijs gebied…

Drie boeren in de Krimpenerwaard die met natuurinclusieve landbouw meewerken aan het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland, hangt een forse mestboete boven het hoofd, meldt het vakblad Boerderij. De boeren pachten grond van de provincie Zuid-Holland via Natuurcoöperatie Krimpenerwaard en beheren de grond die zo meetelt voor het Natuurnetwerk (voorheen EHS). Zowel de provincie als de boeren zien de grond als landbouwgrond. RVO ziet dit echter anders en dreigt met boetes die op kunnen lopen tot bedragen van meer dan een ton. De provincie stelt zich op het standpunt dat de betreffende percelen binnen de natuurrandvoorwaarden worden gebruikt als landbouwgrond. De provincie vindt de boetes dan ook onterecht en wil graag… Lees meer

Lees verder

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee geactualiseerd

Met ingang van het nieuwe jaar is ook de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX)  geactualiseerd. Deze handreiking is een vooraf geaccordeerde methode om van de forfaitaire mestproductie voor melkvee af te wijken. Om dat te mogen doen, moet aan de voorwaarden van en aan de regels van de handreiking worden voldaan. Voor de berekening van de bedrijfsspecifieke excretie melkvee over het kalenderjaar 2016 blijft de Handreiking van 1 mei 2015 in principe het uitgangspunt. U mag echter ook de versie van 28 december 2016 gebruiken. Enerzijds omdat uitkomst van de nieuwe versie weinig verschil vertoont met het eindresultaat dat wordt bereikt  met de handreiking die sinds 1 mei 2015 gold.… Lees meer

Lees verder

AGR/GPS per 1 januari 2017 verplicht voor export vaste verwerkte mest [update]

Op 22 december 2016 is de regelgeving gepubliceerd waarin de exporteurs vaste rundvee- en varkensmest na mestscheiding worden verplicht om  hun transport materieel te hebben uitgerust mest AGR/GPS. Deze verplichting gaat in  per 1 januari 2017. Langs verschillende kanten is met verbazing gereageerd op de korte termijn tussen de publicatie in de Staatscourant en de datum waarop de maatregel van kracht wordt. Ook al is deze maatregel eerder aangekondigd, de verplichting is pas definitief wanneer de wijziging van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet ook als zodanig is gepubliceerd. In een aantal gevallen hebben exporteurs daarom gewacht met het nemen van maatregelen tot dit het geval was. Nu er maar 6 werkdagen zitten tussen de publicatie en de inwerkingtreding van de regelgeving zullen ze er… Lees meer

Lees verder

Aanvullende gegevens 2016: werkelijke gehalten gebruiken

De periode van het invullen van de Aanvullende gegevens over 2016 is aanstaande. Agrarische ondernemers en intermediairs die een brief hebben ontvangen met het verzoek om aanvullende gegevens over 2016 voor het mestbeleid aan te leveren, moeten deze gegevens vóór 1 februari 2017 doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wie in 2017 gebruik maakt van derogatie dient altijd de opgave Aanvullende gegevens 2016 door te geven. Naast de hoeveelheid mest die van een bepaalde mestcode in voorraad is moeten aan deze hoeveelheid ook gehalten worden toegekend. In het verleden werden daartoe veelal de forfaitaire gehalten gebruikt. Met betrekking tot de opgave van dit jaar merkt RVO in haar communicatie hieromtrent… Lees meer

Lees verder