Openstelling regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017

Vanaf maandag 29 mei 2017 zal, gedurende een periode van 4 weken, de Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 worden opengesteld. De regeling is bedoeld om de varkenshouderij, in 2017, te stimuleren een inspanning te verrichten om 1 miljoen kg fosfaat minder via mengvoeders aan te voeren en daarmee een bijdrage te leveren aan  het maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot het zogenaamde fosfaatplafond. Voor het bereiken van de doelstelling van is maximaal bijna 4 miljoen euro beschikbaar, bij een lagere reductie zal het budget naar rato worden uitgekeerd.

Bedrijven die aan de regeling deelnemen  ontvangen een financiële tegemoetkoming voor de vrijwillige inkoop van fosfor-armere mengvoeders. Voorwaarde is dat inzichtelijk gemaakt wordt om welke hoeveelheid fosfaatinkoop middels mengvoeders het gaat. De tegemoetkoming wordt verleend voor het aantal kilogrammen fosfaat waarmee de inkoop in 2017 verminderd is (wordt) per gemiddeld aantal varkens (vleesvarkens en/of zeugen) in de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017, ten opzichte van hetzelfde gemiddelde aantal varkens in dezelfde periode in 2016. Als bewijslast hiervoor dienen de veestaat, veesaldokaarten en voerjaaroverzichten van beide jaren (2016 en 2017) te worden overlegd.

Varkenshouders kunnen zich voor de regeling aanmelden in de periode 29 mei tot en met 26 juni 2017 via een daarvoor speciaal ingerichte webpagina.

Bij de vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming is rekening gehouden met gemiddelde meerkosten die varkenshouders hebben bij aankoop van mengvoeders in een fosforarmer segment. Fosforarmere mengvoeders zijn over het algemeen duurder vanwege het beperktere aanbod van grondstoffen. Op basis van een inschatting van nutritionisten is de voorziene tegemoetkoming toereikend om eventuele meerkosten voor duurdere mengvoeders te dekken. Varkenshouders kunnen deze tegemoetkoming aanvragen tot een maximum fosfaatreductie  van 15% ten opzichte van 2016.

De afrekening met de varkenshouder vindt plaats na afloop van het kalenderjaar 2017. De gegevens die diervoederbedrijven leveren uit hoofde van artikel 45, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet gebruiken om te beoordelen of aan de krachtens deze regeling gestelde voorschriften is voldaan. Artikel 52 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet bepaalt dat bedrijven die diervoeder leveren aan een bedrijf, jaarlijks voor 1 februari gegevens over de leveranties kenbaar maken. Deze gegevens zien onder meer op de hoeveelheid mengvoeder voor varkens die geleverd is. Dit wordt vervolgens gerelateerd aan het gemiddeld aantal aanwezige varkens in de respectievelijke jaren.

De hoogte van de tegemoetkoming wordt toegekend op basis van de gerealiseerde besparing in fosfaataanvoer en het niveau van bruto fosfor in het mengvoeder op het bedrijf in 2016. Een varkenshouder die zijn varkens al mengvoeder voert met minder bruto fosfor (minder dan 4,6 g/kg bij vleesvarkens en minder dan 4,9 g/kg bij zeugen) krijgt een hogere vergoeding per kg reductie. Achterliggende gedachten daarbij is dat een varkenshouder met mengvoeder met een hoog bruto fosfor gehalte (4,6 g/kg of meer resp. 4,9 g/kg of meer), makkelijker kan reduceren dan een bedrijf dat al sterk stuurt op bruto fosfor. De tegemoetkoming is daarmee als volgt:

20170524 tabel regeling fosfaatreductie

Lees hier de volledige regeling

Lees hier een aantal vragen en antwoorden mbt de regeling

Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan