Op 17 december 2016 is een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet vastgesteld en gepubliceerd (Stcrt. 2016, 69127). Deze wijziging heeft betrekking op de introductie van een extra voorwaarde  bij de afvoer van vaste mest (dikke fractie) na mestscheiding. Deze voorwaarde is dat deze moet worden bemonsterd door een onafhankelijke monsternemer. De staatsecretaris heeft nu aangegeven dat de wijziging van kracht wordt met ingang van 1 oktober 2017.

bij de afvoer van dikke fractie na het scheiden van varkens- en of rundveemest is vanaf 1 oktober 2017 onafhankelijke monstername verplicht…


Achtergrond

Vaste mest  (dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn), wordt in de huidige situatie handmatig bemonsterd door de vervoerder. Hoewel is voorschreven dat de vervoerder een representatief monster moet nemen, worden met enige regelmaat hoge gehalten geregistreerd. Om te voorkomen dat dergelijke ‘uitbijters’ kunnen worden toegeschreven aan de veehouder die de mest afvoert, wordt de onafhankelijke bemonstering geïntroduceerd. De inzet van de onafhankelijke monsternemer is vooralsnog alleen van toepassing  op de afvoer van dikke fractie. Dikke fractie is gedefinieerd als vaste mest, bestaande uit koek na mestscheiding met mestcode 13 (gescheiden rundveemest) of 43 (gescheiden varkensmest) of een mengsel van vaste mest waarin koek na mestscheiding met mestcode 13 of 43 is opgenomen.

Voor de afvoer van dikke fractie geldt dat het feitelijk nemen van het monster niet meer door de vervoerder zal gebeuren, maar door een daarvoor geaccrediteerde en erkende organisatie. Accreditatie wordt verleend door de Raad voor Accreditatie op basis van een nieuw accreditatieprogramma (AP06) die wordt opgenomen onder bijlage Ea van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Om een erkenning te verkrijgen dienen de organisaties onder andere geaccrediteerd te zijn volgens ISO 17020 voor een type A instelling en ISO 17025.

Als extra stok achter de deur zijn applicaties ontwikkeld voor het uitwisselen van gegevens tussen de onafhankelijke monsternemers en de toezichthoudende instanties zoals RVO.nl en de NVWA. Bedrijven kunnen straks hun gegevens automatisch doorsturen via een webserver of kiezen voor handmatige aanmelding op een webformulier. Bovendien wordt bij de melding over de voorgenomen monstername wordt door de onafhankelijke monsternemende organisatie een identificatienummer van de monsternemende persoon doorgegeven. Dit ter controle van de monsternemende persoon.

 

Hoe gaat het werken?

Het proces van afvoeren van dikke fractie zal in grote lijnen hetzelfde blijven. Alleen mag het monster niet meer worden genomen door de vervoerder, maar moet het worden genomen door een onafhankelijke monsternemer.

Bij bemonstering van dikke fractie, is vrachtbemonstering het uitgangspunt. Onder bepaalde voorwaarden is partijbemonstering toegestaan. In dat geval mag een partij in één keer worden bemonsterd. Partijbemonstering is mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

  • er sprake is van niet meer dan één partij vaste mest op de bedrijfslocatie aanwezig,
  • de omvang van een partij bedraagt maximaal 200 m3
  • de afvoer van de gehele partij vindt plaats binnen één dag,
  • de partij niet wijzigt van samenstelling of word geheel of gedeeltelijk verplaatst op de bedrijfslocatie tussen het moment van bemonstering en het moment van afvoer.

Om misverstanden te voorkomen is expliciet bepaald dat wanneer op een bedrijfslocatie meerdere hopen vaste mest aanwezig zijn, partijbemonstering niet is toegestaan. Deze voorwaarde vloeit voort uit de wens om de mogelijkheden tot manipulatie dan wel verwisseling of vermenging zo klein mogelijk te maken.

Lees hier de oorspronkelijke publicatie in de Staatscourant en hier de wijzigingen daarop