RVO publiceert een aantal handhavingsmarges

Onlangs heeft RVO een aantal handhavingsmarges gepubliceerd die men toepast bij  de uitvoering en handhaving van de Meststoffenwet. RVO behandelt op de pagina een aantal correcties of handhavingsmarges. U kunt ze vinden op deze pagina. Concreet worden genoemd:   18%-correctie fosfaat bij voeren van brijvoer aan varkens Brijgevoerde varkens leggen 18% meer fosfaat vast dan drooggevoerde varkens (11,9 vs. 10,1 g/kg levend gewicht); dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Omdat er meer fosfaat in het dier wordt vastgelegd, wordt er minder fosfaat uitgescheiden via de mest. Als u aannemelijk maakt dat de varkens gevoerd zijn met brijvoer, dan houdt RVO hier  de posten begin- en eindvoorraad dieren en aan- en afgevoerde… Lees meer

Lees verder

Aanvullende gegevens 2016: werkelijke gehalten gebruiken

De periode van het invullen van de Aanvullende gegevens over 2016 is aanstaande. Agrarische ondernemers en intermediairs die een brief hebben ontvangen met het verzoek om aanvullende gegevens over 2016 voor het mestbeleid aan te leveren, moeten deze gegevens vóór 1 februari 2017 doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wie in 2017 gebruik maakt van derogatie dient altijd de opgave Aanvullende gegevens 2016 door te geven. Naast de hoeveelheid mest die van een bepaalde mestcode in voorraad is moeten aan deze hoeveelheid ook gehalten worden toegekend. In het verleden werden daartoe veelal de forfaitaire gehalten gebruikt. Met betrekking tot de opgave van dit jaar merkt RVO in haar communicatie hieromtrent… Lees meer

Lees verder

Over een oude bezinklaag…

Onlangs deed het College voor Beroep van het bedrijfsleven (hierna: CBb) een (tussen)uitspraak in een langlopende zaak die handelde over het wel of niet mogen inrekenen van een bezinklaag bij de bepaling van de eindvoorraad dierlijke mest. Aan een vleesvarkensbedrijf (hierna: appellante) werd over 2007 (!) een boete opgelegd vanwege het niet voldoen aan de verantwoordingsplicht. In bezwaar en beroep heeft appellante betwist deze overtreding te hebben begaan. Appellante voert aan aantoonbaar alle op haar bedrijf geproduceerde mest te hebben afgevoerd. Het aantal varkens dat is gehouden staat vast. Aan de hand daarvan kan de hoeveelheid geproduceerde mest worden berekend. Appellante heeft aangetoond al deze mest (gemeten in tonnen) te hebben afgevoerd en heeft… Lees meer

Lees verder

Wat in de bezinklaag zit, kan niet worden afgevoerd

Sinds enkele jaren kent RVO bij op te geven mestvoorraden het begrip bezinklaag: Een laag onderin een mestopslag die zo weinig vloeibaar is dat deze bij het afzuigen van de desbetreffende put niet kan worden afgevoerd. Het inrekenen van een dergelijke bezinklaag heeft bij veel – vooral – varkenshouders tot een aanzienlijke verlaging van de mestboete geleid. Feit is echter ook dat er niet veel over de opbouw en ontwikkeling van dergelijke lagen bekend is. RVO baseert zich bij het bepalen van de aangroei ervan en de gehalten er in, op een WUR rapport van 2003 opgesteld op basis van een beperkt aantal bedrijven. Dat dit niet zonder meer door iedere rechter wordt geaccepteerd bleek onlangs in… Lees meer

Lees verder