Op 22 december 2016 is de regelgeving gepubliceerd waarin de exporteurs vaste rundvee- en varkensmest na mestscheiding worden verplicht om  hun transport materieel te hebben uitgerust mest AGR/GPS. Deze verplichting gaat in  per 1 januari 2017. Langs verschillende kanten is met verbazing gereageerd op de korte termijn tussen de publicatie in de Staatscourant en de datum waarop de maatregel van kracht wordt. Ook al is deze maatregel eerder aangekondigd, de verplichting is pas definitief wanneer de wijziging van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet ook als zodanig is gepubliceerd. In een aantal gevallen hebben exporteurs daarom gewacht met het nemen van maatregelen tot dit het geval was. Nu er maar 6 werkdagen zitten tussen de publicatie en de inwerkingtreding van de regelgeving zullen ze er niet in slagen tijdig aan de regelgeving te voldoen.

Vanuit verschillende kanten wordt dan ook aangedrongen op een overgangsregeling waarbinnen bijvoorbeeld alleen waarschuwend wordt opgetreden, maar geen boetes worden opgelegd. Maar laat duidelijk zijn: op dit moment is geen sprake van een dergelijke overgangsregeling en geldt dat vanaf 1 januari AGR/GPS verplicht zijn.

Onafhankelijk monsternemer

In dezelfde publicatie in de Staatscourant zijn ook de verplichtingen voor de onafhankelijk monsternemer beschreven. Duidelijk is dat dit systeem van bemonstering voor dikke fracties van rundvee- en varkensmest (na mestscheiding) en mengsels met deze dikke fracties zal gaan gelden vanaf 1 oktober 2017.

[update: 2 januari 2017]: Inmiddels heeft Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken aangegeven niet voornemens te zijn om het schrappen van de vrijstelling voor de AGR/GPS verplichting bij de export van vast bewerkte mest op te schorten. Hij wil de sector wel tegemoet komen in hun zorgen dat, vanwege de publicatie van de regeling aan het eind van het jaar, ondernemers niet tijdig kunnen voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Hij heeft daarom toegezegd  vanaf 1 januari 2017 een periode te zullen hanteren waarin niet direct handhavend wordt opgetreden, maar waarin de sector in de gelegenheid wordt gesteld de benodigde apparatuur alsnog te laten installeren. RVO.nl en NVWA zullen in die periode alleen waarschuwen en geen boetes opleggen. Van Dam denkt hierbij aan een periode van 4 weken maar zal met de sector overleggen over wat realistisch is en daarover nader communiceren.

Lees hier de volledige publicatie uit de Staatscourant