Boetebeleid RVO Meststoffenwet

Deze site heeft als belangrijkste onderwerp wat er gebeurt wanneer RVO.nl constateert dat sprake zou kunnen zijn van het feit dat een agrarische ondernemer niet heeft gehandeld conform de regels van de Meststoffenwet. Wanneer RVO.nl deze mening is toegedaan, zal RVO.nl hiervoor boetes opleggen. Dit doet RVO.nl dan namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Soms gaat daar een onderzoek van de NVWA aan vooraf. Soms wordt een boete opgelegd naar aanleiding van een administratief onderzoek door RVO.nl zelf. Voor het opleggen van boetes door RVO.nl is boetebeleid ontwikkeld. Dit boetebeleid van RVO op het gebied van de Meststoffenwet kent net zoals de regelgeving van de Mestbeleid vele facetten… Lees meer

Lees verder

Gehalten in koek na mestscheiding

Monsters van vaste mest bestaande uit koek na scheiding van rundveemest (mestcode 13) en varkensmest (mestcode 43) mogen sinds 1 oktober 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie. Deze maatregel is destijds geïntroduceerd om manipulatie van gehalten bij de monstername uit te sluiten en de uniformiteit van de monstername (en daarmee van de analyse uitslagen) te verbeteren. Het ging er daarbij vooral om onverklaarbare (extreem) hoge gehalten uit te sluiten en discussies omtrent de rechtmatigheid daarvan te voorkomen. Dat sommige gehalten als (te) hoog konden worden aangemerkt was duidelijk. Minder duidelijk is welke gehalten nu als ’te’ hoog dienen te worden aangemerkt. In december… Lees meer

Lees verder

Gewascodes voor grasland in 2019

Per 1 januari 2019 zijn de gewascodes voor grasland die dienen te worden gebruikt voor de Gecombineerde Opgave gewijzigd. De meest opvallende wijziging is dat gewascode 336 voor grasland (natuurlijk grasland, hoofdfunctie natuur) is komen te vervallen. Voor de percelen die in 2018 gewascode 336 hadden,  moet in 2019 de gewascode 265 of 331 worden gebruikt. Welke code van toepassing is, is afhankelijk van de (verwachte) drogestof opbrengst per ha. Een kort overzicht van de gewascodes voor grasland in 2019. Uitgesloten percelen Om betalingsrechten te kunnen verzilveren op een perceel moeten dit perceel overwegend voor landbouwactiviteiten worden gebruikt. Op de percelen mogen weliswaar niet-landbouwactiviteiten plaatsvinden, echter de duur van deze… Lees meer

Lees verder

Voor wie zijn de fosfaatrechten bij opfok en inscharen?

Enige tijd geleden hebben we op mestboete.nl al enige aandacht besteed aan de problematiek van de toekenning van fosfaatrechten bij uitscharen en opfokken van jongvee. Melkveehouders schaarden een deel van het jaar een deel van hun (jong)vee uit bij een opfokker of een grondeigenaar om de dieren te weiden.  De fosfaatrechten werden toegekend aan de opfokker of de inschaarder . De eigenaar van de dieren of de uitschaarder stelt nu dat (een deel van) die rechten aan hem toebehoren. De inschaarder of opfokker kan zich niet vinden in die claim van de eigenaar of opfokker. In dergelijke situaties is in een aantal gevallen sprake van enig getouwtrek over en weer… Lees meer

Lees verder

Mestboetes in (on)redelijkheid – artikel V-focus

Onder de treffende titel ‘Mestboetes in (on)redelijkheid schreef Geesje Rotgers in samenwerking met mestboete.nl in het decembernummer van V-focus een artikel over oorzaken, het verloop van de procedure en de gevolgen van mestboetes voor andere wetgeving. Fouten maken met mest of in de mestadministratie leidt gemakkelijk tot een stapeling van boetes. Wanneer door een foutje de gebruiksnorm wordt overschreden, kan de derogatie worden ingetrokken met een boete tot gevolg. Mogelijk wordt dan ook niet voldaan aan de mestverwerkingsplicht en de voorwaarden die de Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij stelt, wat ook tot boetes zal leiden. Dan kan nog een korting op de betalingsrechten volgen. Voor wie het artikel heeft gemist, maar wel is geïnteresseerd… Lees meer

Lees verder

Regeling fosfaatreductieplan gepubliceerd

Door middel van publicatie in de Staatscourant van 17 februari 2017 heeft de Staatsecretaris van Economisch zaken de zogenaamde Regeling fosfaatreductieplan 2017 bekend gemaakt. Via deze regeling, moet de fosfaatproductie door de melkveehouderij worden beperkt, zodat Nederland kan voldoen aan het zogenaamde fosfaatplafond en derogatie voor de komende periode kan worden veilig gesteld. De regeling is in grote lijnen gelijk aan de eerdere gve-reductie regeling zoals die door de sector zelf is opgesteld, maar kent een aantal opmerkelijke verschillen. Hierbij een korte samenvatting van de regeling die op 1 maart 2017 ingaat. Voor melkleverende bedrijven wordt uitgegaan van 2 referenties of aantallen: het referentieaantal: Dit is het aantal gve aan vrouwelijke runderen  aanwezig op het… Lees meer

Lees verder

Hoe hoog kan een mestboete zijn?

Overtredingen van de Meststoffenwet leveren vaak (erg) hoge boetebedragen op. Regelmatig is het boetebedrag zo hoog dat de vraag wordt gesteld: kan of mag dat eigenlijk wel? Oftewel hoe hoog mag een boete maximaal zijn? Het antwoord: erg hoog! Bij overtreding van artikel 7 (overschrijding van de gebruiksnormen voor bedrijven met grond) of artikel 14, eerste lid Meststoffenwet (niet voldoen aan de verantwoordingsplicht voor dierlijke mest voor bedrijven zonder grond) wordt aan de overtreder een bestuurlijke boete opgelegd. De hoogte van deze boete is vastgelegd in respectievelijk artikel 57 en artikel 58 van de Meststoffenwet. Het betreft dan een boete per kilogram overschrijding van de gebruiksnormen respectievelijk het niet kunnen voldoen aan de verantwoordingsplicht.… Lees meer

Lees verder

Wetsvoorstel fosfaatrechten ingediend

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken (EZ) heeft het wetsvoorstel fosfaatrechten bij de Tweede Kamer ingediend. Het stelsel van fosfaatrechten regelt dat de in Nederland geproduceerde hoeveelheid fosfaat via mest door melkvee weer onder het zogenaamde fosfaatplafond komt. Dit is een voorwaarde om voor de periode vanaf 2018 in aanmerking te komen voor derogatie.  Het wetsvoorstel voorziet enerzijds in een bevriezing van de fosfaatproductie door melkvee per 2 juli 2015. Anderzijds zal via een generieke korting die zal worden doorgevoerd in 2018 de fosfaatproductie worden teruggebracht.   Melkveebedrijven krijgen begin 2017 een aantal fosfaatrechten toegekend op basis van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015. Deze fosfaatrechten zijn vrij verhandelbaar. Bij iedere… Lees meer

Lees verder

Op naar 2016!

Het is een goede gewoonte om op de grens van het oude jaar en het nieuwe jaar  even achteruit en wat uitgebreider vooruit te kijken. Een jaar geleden, omstreeks deze periode van het jaar, besloten we bij Optimus advies om de website mestboete.nl te lanceren: Het moest een onafhankelijk platform worden waarop we actuele ontwikkelingen op het gebied van de Meststoffenwet en onze ervaringen en werkzaamheden in de dagelijkse adviespraktijk wilden delen. Nu, ruim een jaar later,  kijken we terug op misschien wel een van de meest enerverende jaren op het gebied van het mestbeleid, de Meststoffenwet en  mestboetes. Er is veel nieuwe regelgeving ontwikkeld, aangekondigd, aangepast, ingevoerd of aangescherpt. Daarnaast is er veel op basis van vigerende regelgeving gecontroleerd. In de gevallen dat dit leidde… Lees meer

Lees verder

Advies ‘Mestverwerkingspercentages 2016’

Op 1 januari 2014 is in Nederland het stelsel van ‘verplichte mestverwerking’ ingevoerd. Met dit stelsel word geregeld dat  veehouders met een ‘fosfaatoverschot’ op hun bedrijf een deel van dat overschot verplicht moeten laten verwerken. Veehouders met een fosfaatoverschot in regio zuid moeten in 2015 50 procent van het overschot laten verwerken. Voor veehouders in regio Oost geldt een verwerkingspercentage van 30 procent en voor veehouders  uit het compartiment overig: 10 procent. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken geeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) jaarlijks een wetenschappelijk advies over de hoogte van de mestverwerkingspercentages voor het komende jaar, per regio, op basis van een door het ministerie geaccordeerd protocol. Onlangs heeft het CDM… Lees meer

Lees verder