Met ingang van het nieuwe jaar is ook de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX)  geactualiseerd. Deze handreiking is een vooraf geaccordeerde methode om van de forfaitaire mestproductie voor melkvee af te wijken. Om dat te mogen doen, moet aan de voorwaarden van en aan de regels van de handreiking worden voldaan.

Voor de berekening van de bedrijfsspecifieke excretie melkvee over het kalenderjaar 2016 blijft de Handreiking van 1 mei 2015 in principe het uitgangspunt. U mag echter ook de versie van 28 december 2016 gebruiken. Enerzijds omdat uitkomst van de nieuwe versie weinig verschil vertoont met het eindresultaat dat wordt bereikt  met de handreiking die sinds 1 mei 2015 gold. Anderzijds omdat – via het beroep op de vrije bewijsleer – altijd kan worden betoogd dat deze nieuwe versie (die van 28 december 2016) is gebaseerd op de meest recente inzichten en daarmee een betere uitkomst op zal leveren dan de vorige versie. Voor 2017 is het verplicht om de versie van 28 december 2016 te gebruiken.

introscherm kringloopwijzer
De berekening van de kringloopwijzer en de BEX module zijn geactualiseerd

In de versie van 28 december 2016 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Er wordt een rasfactor gebruikt om de voederbehoefte of -opname van de melkveestapel te berekenen.
 • Berekeningen voor voederbehoefte bij weiden en zomerstalvoedering zijn gebaseerd op dagen in plaats van maanden.
 • Voor de berekening van de voederbehoefte van jongvee worden dezelfde uitgangspunten gebruikt als in de Handreiking BEX jongvee staan.
 • Melkpoeder is toegevoegd aan de lijst met voeders in de handreiking.
 • De lijst met categorieën overig graasvee is aangepast.
 • De formules voor de berekening van de VEM-opname uit vers gras, graskuil en snijmaïskuil zijn geactualiseerd en uitgebreid.

Zowel de versie van de handreiking van 1 mei 2015 als de versie van 28 december 2016 kunnen worden geraadpleegd via de pagina ‘BEX en Kringloopwijzer‘ op deze site. Of klik op deze link naar de site van RVO.nl en scroll naar beneden.

UPDATE:  Per 20 maart 2017 is de handreiking opnieuw geactualiseerd. In de nieuwste actualisatie  zijn de volgende (aanvullende) wijzigingen doorgevoerd:

 • De omschrijving ‘overwegend melkvee’  is nader gespecificeerd.
 • De wijze van berekening voor de VEM-opname van het melkvee is aangepast. Er is nu 1 methode voor de berekening van de VEM-opname van het melkvee.
 • Omdat droogstaande melkkoeien in de meeste bedrijven op stal blijven, wordt in de berekening voor de opname van vers gras een correctie toegepast voor het aantal dagen dat de koeien droog staan (58 dagen).
 • De verhoudingsfactoren die gebruikt worden voor de opname van stikstof en fosfor door melkvee zijn aangepast. Het gaat om de verhoudingsfactoren om vanuit de stikstof- en fosforgehalten in de op het bedrijf vervoederde geconserveerde grasproducten aan het melkvee de gehalten in vers gras te berekenen.
 • Als er andere graasdieren op het bedrijf zijn, dan moet de hoeveelheid voer die aan deze dieren wordt vervoederd in mindering worden gebracht op de totale hoeveelheid voer die op het bedrijf is vervoederd. Tabel 4 in de Handreiking bevat hiervoor de forfaitair toe te passen hoeveelheden per diercategorie. Deze tabel is aangepast.
 • Voor de omrekening van bruto stikstofexcretie naar netto stikstofexcretie is nu tabel 6 actueel.
 • Bij het bemonsteren van lage kuilen (minder dan 2 meter) die zijn afgedekt met dekkleden, is onder omschreven voorwaarden het aantal bemonsteringen teruggebracht van 3 naar 2 (bijlage I).
 • BEX-berekeningen die via de Excretiewijzer of de Kringloopwijzer worden uitgevoerd, zullen vanwege de toepassing van andere stalemissiefactoren voor ammoniak uit mest tot een hogere netto stikstofexcretie uit mest leiden. Hoewel deze emissiefactoren al langer in de Handreiking BEX stonden, waren die tot 2017 nog niet doorgevoerd in de Excretiewijzer en de Kringloopwijzer.

Voor de berekening van de bedrijfsspecifieke excretie melkvee over het kalenderjaar 2017, dient de versie van 20 maart 2017 met de daarbij behorende voorwaarden en definities te worden gebruikt.

Voor de berekening van de bedrijfsspecifieke excretie melkvee over het kalenderjaar 2016 blijft de Handreiking van 1 mei 2015 uitgangspunt. Eventueel mag de versie van 28 december 2016 worden gebruikt.