Onderzaai bij mais mislukt, wat nu?

Al eerder besteden we op deze website aandacht aan de gewijzigde verplichting tot de teelt van een vanggewas na maïs op zand- en lossgrond.  In het kort: aan de verplichting tot de teelt van een nagewas kan  op 3 manieren invulling worden gegeven: Door onderzaai van een vanggewas; Door direct na de oogst van de maïs – maar voor 1 oktober – een vanggewas in te zaaien; Door direct na de oogst van de maïs – maar voor 31 oktober –  een wintergraan te telen, waarbij het wintergraan als hoofdteelt gebruikt dient te worden in het volgende kalenderjaar. Veel maistelers hebben vanwege de ‘deadline’ van 1 oktober gekozen voor onderzaai… Lees meer

Lees verder

Vanggewas na mais: de regels op een rij

Sinds dit jaar zijn de regels rond het inzaaien van een vanggewas na maïs op zand en lössgrond enigszins aangepast. Verandering betekent altijd enige onduidelijkheid. Vandaar, hieronder  een samenvatting van de regels en de voorwaarden met betrekking tot het inzaaien van een vanggewas. Waarom een vanggewas na maïs? De wetgever stelt dat dat maïsteelt op zand- en lössgrond een groot risico voor uitspoeling van stikstof heeft. Mais stopt na juli met opnemen van stikstof, maar na die tijd komt er nog veel stikstof vrij. Deze stikstof blijft in de bodem achter die uit kan spoelen gedurende de winter. Om deze uitspoeling te voorkomen is de verplichting om  direct na de… Lees meer

Lees verder

NVWA: controle op vanggewassen via satellietdata

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt bekend dat men dit jaar voor het eerst gebruik zal maken van satellietdata bij de controles op de teelt van een vanggewas. Het gebruik van satellietdata is al bekend uit de zogenaamde teledetectiecontroles die RVO uitvoert naar de gegevens omtrent de landbouwkundig beteelde oppervlakte van de bij de Gecombineerde Opgave opgegeven percelen. Met behulp van de satellietdata kunnen de toezichthouders van de NVWA zien of op de percelen waarop dit verplicht is of waarvoor dit is opgegeven bij de Gecombineerde Opgave ook daadwerkelijk een vanggewas wordt geteeld. De NVWA geeft aan dat deze nieuwe werkwijze er voor zal zorgen dat men meer percelen, gerichter kan controleren. Bij percelen op zand- en lössgrond waarop maïs is geteeld is het verplicht  om… Lees meer

Lees verder

Vernietigen van een nagewas niet voor 1 februari van het volgende jaar

Bij de teelt van mais op een perceel zand- of lössgrond is, op basis van artikel 8a Besluit Gebruik meststoffen (hierna: BGM) de teelt van een nagewas verplicht. De regels die daarbij moeten worden gehanteerd (naast de keuze van het nagewas) zijn (kort samengevat): Direct na de oogst van maïs moet een vanggewas worden geteeld. Dit mag via onderzaai in de maïs of via zaaien na de oogst van de maïs. Het vanggewas mag niet worden vernietigd voor 1 februari van het daaropvolgende jaar Wie maïs heeft verbouwd, maar geen vanggewas teelt, is in overtreding. Dan kan een boete worden opgelegd, maar ook een randvoorwaardenkorting. Maar wat nu als het vanggewas… Lees meer

Lees verder

UPDATE: beperkt uitstel uitrijverbod voor bouwland

Alleen voor bouwland waar een groenbemester of winterkoolzaad wordt ingezaaid wordt het uitrijverbod voor drijfmest met twee weken verlengd. Dat besluit heeft Staatssecretaris van Dam in een brief gericht aan de Tweede Kamer medegedeeld. Met het besluit, dat vergelijkbaar is met de in 2015 verleende vrijstelling,  wordt tegemoet gekomen aan een verzoek vanuit de sector.  Het besluit is ingegeven door de weersomstandigheden van de afgelopen maanden waardoor op akkerbouwbedrijven de oogst wat later ligt dan gebruikelijk. Daardoor lukt het in veel gevallen niet om tijdig mest uit te rijden en een groenbemester of winterkoolzaad in te zaaien. De periode waarin het uitrijden van drijfmest is toegestaan wordt daarom in 2016 met twee weken verlengd, tot en met 15 september. Voorwaarde… Lees meer

Lees verder

Overmacht Basisbetalingsregeling GLB

Wie door overmacht, zoals bijvoorbeeld vanwege uitzonderlijke (weers)omstandigheden, niet  of niet volledig kan voldoen aan de voorwaarden voor de uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie (Basisbetalingsregeling) kan een beroep doen op  overmacht. Hiervoor kent de systematiek een regeling. Redenen voor overmacht Redenen voor overmacht zijn onder andere het overlijden van de begunstigde, een dier- of plantenziekte of een niet voorziene onteigening. Echter ook extreme weersomstandigheden kunnen een reden voor overmacht zijn. Gezien de extreme weersomstandigheden in sommige delen van ons land is deze reden op dit moment actueel. Wordt een beroep op overmacht goedgekeurd, dan blijft het recht op uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningsbetaling bestaan. Extreme weersomstandigheden… Lees meer

Lees verder

Wijzigingen naar aanleiding van knelpunten graszaadsector

De graszaadsector heeft een aantal knelpunten voor de sector die voortvloeien het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet van 2 juli 2014 aangekaart bij de staatssecretaris. Die heeft deze knelpunten voorgelegd aan de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (hierna: CDM) voor advies. Op basis van het CDM advies wordt één herstelmaatregel direct doorgevoerd en twee andere maatregelen zullen worden doorgevoerd, mits de Europese Commissie ook van mening is dat daarmee geen afbreuk plaatsvindt aan de doelen van het vijfde Nederlandse actieprogramma Nitraatrichtlijn. Een overzicht: Latere gift van stikstofkunstmest Het eerste punt betreft de stikstofkunstmestgift in september/oktober op overjarig rietzwenkgras dat wordt geteeld voor de zaadwinning. Mede op basis van het advies van de CDM zal het per 1 januari 2016 mogelijk worden in de graszaadteelt van… Lees meer

Lees verder

NVWA start deze week met controles op inzaai vanggewas na maïs

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft aangegeven in de week van 9 november te starten met controles op het verplicht inzaaien van een vanggewas na de oogst van de maïs. Maïstelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om na de maïsoogst een vanggewas n te zaaien en dit in ieder geval tot 1 februari 2016 op het land te laten staan. Het zaaien van een vanggewas na maïs is bedoeld om uitspoeling van stikstof in het najaar en de winter te voorkomen. Dit moet bijdragen aan de realisatie van de nitraatrichtlijn op de zogenaamde uitspoelingsgevoelige grondsoorten. De regels voor het telen en vernietigen van een vanggewas zijn: Het vanggewas moet… Lees meer

Lees verder