Melkveefosfaatreferentie: beschikkingen worden verstuurd

Op dit moment worden de beschikkingen van de melkveefosfaatreferentie verstuurd. Deze beschikking is hetbesluit omtrent het ontwikkelingsplafond waarbinnen een melkveebedrijf, zonder extra mestverwerking, extra grond of een combinatie van beiden,  mag ontwikkelen. De melkveefosfaatreferentie wordt berekend op basis van de in 2013 gehouden aantallen melkvee vermenigvuldigd met de forfaitaire fosfaatproductienormen op het moment van ingaan van de Wet (1 januari 2015) verminderd met de plaatsingsruimte voor fosfaat berekend op basis van oppervlakte landbouwgrond in 2013 vermenigvuldigd met de fosfaatgebruiksnormen van 2013. Komt uit deze berekening een negatief getal, dan wordt de melkveefosfaatreferentie op nul gesteld.

De beschikking is een besluit waartegen de mogelijkheid van bezwaar open staat. Gezien het belang van melkveefosfaatreferentie voor de ontwikkeling van het bedrijf is het van belang in ieder geval  te controleren of gebruik is gemaakt van de juiste uitgangsgegevens en indien nodig (binnen 6 weken) bezwaar te maken.

Belangrijke punten voor deze controle zijn:

  • Het gemiddeld aantal stuks melkvee (cat. 100, 101,102).
  • De melkproductie per koe.
  • De oppervlakte grond en fosfaattoestand.
  • De fosfaatruimte die is ingerekend voor natuurterreinen.
  • Het correct verwerkt zijn van een eventuele bedrijfsoverdracht.

Ook voor bedrijven die door ontwikkelingen of omstandigheden  benadeeld worden door de gehanteerde berekeningssystematiek is het zaak om tijdig bezwaar te maken tegen de nu berekende melkveefosfaatreferentie. Hoewel in de wet geen voorziening voor knelgevallen opgenomen, wil dit niet zeggen dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de gevolgen van uitzonderlijke omstandigheden.

Tenslotte is het van belang om – ook wanneer het bedrijf niet uitbreidt – de consequenties van de melkveefosfaatreferentie voor dit jaar helder in beeld te brengen. Immers door de verlaging van de gebruiksnormen neemt het fosfaatoverschot op een groot aantal bedrijven dit jaar al toe. Mogelijk tot een niveau boven de melkveefosfaatreferentie. Zie hiervoor ook dit item.