analysegegevens grond verplicht verstrekken?

Ben je verplicht analysegegevens van de grond te verstrekken als  je ze wel hebt, maar er geen gebruik van hebt gemaakt en ze je ook niet beter uitkomen? Over deze vraag deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven onlangs uitspraak. Appellant exploiteert een melkveehouderijbedrijf. In de Gecombineerde Opgaven van 2013 en 2014 heeft hij vermeld dat fosfaatdifferentiatie voor zijn percelen niet van toepassing is. Hij heeft daarmee gebruik gemaakt met de fosfaatgebruiksnorm voor de fosfaatklasse ‘hoog’. De staatssecretaris heeft door middel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: verweerder) appellant een aankondiging melkveefosfaatreferentie (hierna: MVFR) gestuurd. Deze was opgebouwd uit de forfaitaire mestproductie van het in 2013 gehouden melkvee minus de fosfaatruimte in 2013. Bij primair… Lees meer

Lees verder

Individuele omstandigheden betrekken bij vaststellen melkveefosfaatreferentie

Onlangs deed het College voor Beroep van het bedrijfsleven (hierna:  CBb) uitspraak in groot aantal beroepszaken waarin door even zoveel melkveehouders (hierna: appellanten), elk afzonderlijk, beroep was aangetekend tegen de vaststelling van de melkveefosfaatreferentie (hierna: MVFR) voor hun bedrijf. Appellanten exploiteren agrarische bedrijven met melkvee. De Staatssecretaris van economische zaken (hierna: verweerder) heeft voor elk bedrijf met melkvee een MVFR vastgesteld op basis van de bij verweerder bekende referentiegegevens van het gemiddeld aantal gehouden stuks melkvee (inclusief jongvee) en de oppervlakte grond die bij het bedrijf in gebruik was in 2013. Appellanten hebben bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de voor hun bedrijf vastgestelde MVFR met, naast een aantal per bedrijf… Lees meer

Lees verder

Uitstel indienen kringloopwijzer tot 1 mei

De zuivelondernemingen hebben de termijn voor het indienen van de kringloopwijzer via de Centrale Database KringloopWijzer verlengd met twee maanden (van 1 maart naar 1 mei). Dit is het gevolg van de vertraagde oplevering van de Centrale Database KringloopWijzer. Deze vertraging zou voortkomen uit het feit dat er veel koppelingen moeten worden ingebouwd om gegevens automatisch in te kunnen lezen. Het indienen van de kringloopwijzer is verplicht voor alle bedrijven met een melkveefosfaatreferentie die groter is dan nul en dient plaats te vinden via de site www.dekringloopwijzer.nl. Doordat de Centrale Database KringloopWijzer nog niet volledig gereed is, kunnen melkveehouders deze niet gebruiken voor het maken van het wettelijk verplichte bemestingsplan en de BEX-berekening. Het uitstel… Lees meer

Lees verder

Rekenmodel grondgebondenheid gepubliceerd

Op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken heeft staatssecretaris van Dam de rekenwijze met betrekking tot de grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij gepubliceerd. Hij heeft aan dit verzoek gehoor gegeven door middel van een brief met een toelichting en een aantal rekenvoorbeelden. De brief kan hier worden gedownload. De inhoud van de brief spreekt voor zich, wellicht met één uitzondering waarover de nodige verwarring bestond: de extra grond die nodig zou zijn wanneer de fosfaatproductie niet toe zou nemen. In stap 2.2 van de berekening wordt gesteld dat als de fosfaatproductie van het melkvee niet toeneemt, geen extra grond in het bedrijf hoeft te worden… Lees meer

Lees verder

Advies Raad van State wetsvoorstel Wet grondgebonden groei melkveehouderij

De Afdeling advisering van Raad van State (hierna: de Afdeling) adviseert over wetgeving en bestuur. De Afdeling adviseert uitsluitend over de juridische context en juistheid van de Wet zelf en in relatie met andere wetgeving. Inhoudelijk velt de Afdeling geen oordeel. Onlangs heeft de Afdeling advies uitgebracht over het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij. Het wetsvoorstel (klik hier) en de memorie van toelichting (klik hier) zijn op 26 september 2015 bij de Tweede Kamer ingediend ter behandeling door de vaste commissie voor Economische Zaken. Daarmee is ook het advies van de Afdeling openbaar geworden. De Afdeling gaat in haar advies met name in op twee punten: als eerste de regulering van het eigendomsrecht en de manier waarop… Lees meer

Lees verder

Rietzwenkgras: kampioen fosfaatefficiëntie?

‘Zachtbladig rietzwenk; kampioen fosfaatefficiëntie’, zo kopte het artikel, om te vervolgen met de tekst:  ‘Nu fosfaatrechten in Nederland een feit zijn, is efficiënt omgaan met dit mineraal nog belangrijker om enige ontwikkelruimte te behouden op het melkveebedrijf’. Vervolgens wordt de link gemaakt naar het voordeel van een grassoort met een hoge fosfaatefficiëntie: zachtbladig rietzwenkgras. Het klinkt logisch, maar is dit wel zo? Is een hoge fosfaatefficiëntie van gewassen een gunstige eigenschap, die resulteert in  ontwikkelruimte? Fosfaatrechten hebben betrekking op de uitscheiding van fosfaat via mest door melkvee. Hoe lager de fosfaatuitscheiding per dier, hoe meer dieren kunnen worden houden. Om een lagere fosfaatuitscheiding te krijgen – en dus ontwikkelingsruimte te realiseren –  moet de fosfaatopname door de dieren dus… Lees meer

Lees verder

Hoeveel fosfaat in een varkensrecht?

Het systeem van fosfaatrechten in de melkveehouderij zorgt voor veel speculatie. Hoewel de exacte invulling van de systematiek nog verre van duidelijk is, is de ‘jacht’ naar beschikbare rechten al volop geopend. Hierbij wordt regelmatig met een schuin oog naar de varkenssector gekeken. Daar wordt gewerkt met een systematiek van varkensrechten. Die zijn gebaseerd op fosfaat en die zou, bij krimp van de varkenshouderij,  ten goede kunnen komen aan groei van de melkveehouderij. Staatssecretaris Dijksma was daar geen voorstander van. Zo stelde ze het niet fair te vinden om de ruimte van de varkenssector, die in zwaar weer zit maar ook volop bezig is met een transitie naar een duurzame productie, in te boeken voor een… Lees meer

Lees verder

Open dag melkveehouderij Schepens

Mestboete.nl en Optimus advies zijn aanwezig op de open dage van melkveehouderij Schepens. Mark en Ad Schepens runnen samen een melkveebedrijf aan de Ulkendonken in Maarheeze. Het bedrijf  liet onlangs een duurzame rundveestal bouwen die 110 koeien en 50 stuks jongvee van alle gemakken voorziet. Hoe die stal er uit ziet, kunt u in onderstaand filmpje zien. Wilt u de stal zelf komen bekijken of bent u benieuwd naar de mensen achter mestboete.nl? Kom dan een kijkje nemen tijdens de Open Dag op vrijdag 10 juli 2015 van: van 11.00 – 16.00 uur. De stal aan de Ulkendonken 4 in Maarheeze is bijna niet te missen. De familie Schepens heeft op… Lees meer

Lees verder

Fosfaatrechten voor melkveesector

Hoewel Staatsecretaris Dijksma eerder liet weten dat ze nog niet toe was aan het invoeren van een systeem van fosfaatrechten, liet ze op de laatste dag voor het zomerreces van de tweede kamer weten toch een dergelijk systeem in te willen voeren. De  fosfaatrechten worden per bedrijf berekend. De basis voor de rechten wordt gevormd door het gemiddeld aantal gehouden stuks melk- en jongvee in referentiejaar 2014 en forfaitaire fosfaatproductie op basis van de gemiddelde melkproductie per melkkoe op het bedrijf. Deze fosfaatproductie zal gaan gelden als de maximale fosfaatproductie die op het bedrijf is toegestaan. Door gebruik te maken van de BEX-systematiek (kringloopwijzer) krijgen melkveehouders wel ontwikkelruimte, wanneer blijkt dat ze efficiënter met fosfaat omgaan dan… Lees meer

Lees verder

Vijf vragen over het fosfaatplafond

1. Wat is het fosfaatplafond? Het fosfaatplafond is de maximale fosfaatproductie van de veestapel in Nederland. Het fosfaatplafond is gelijk gesteld aan de fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel in 2002 en bedraagt 172,9 miljoen kg fosfaat (zie de Tabel hieronder). Het fosfaatplafond is een harde voorwaarde voor Nederland om derogatie te kunnen krijgen. Zou de mestproductie van de veestapel boven het fosfaatplafond komen dan – zo stelt ‘Brussel’  – zou, gezien de beschikbare plaatsingsruimte voor fosfaat in Nederland (zo’n 110 – 120 miljoen kg) dat de druk op de mestmarkt in Nederland onverantwoord groot worden. Na een langjarige daling van de fosfaatproductie, nam deze in 2014 voor het eest in jaren weer… Lees meer

Lees verder