foto rapport van bevindingen
Het rapport bij de boeteberekening is de basis voor de opgelegde boete

Bij de beoordeling of een bedrijf voldoet aan de gebruiksnormen past RVO bij sommige posten bijstellingen toe in het voordeel van het bedrijf. De afvoer van dierlijke mest is zo’n post. In het toelichtend rapport bij de (boete)berekening wordt dan bijvoorbeeld gesteld: ‘De post ‘afvoer’ heb ik berekend aan de hand van de Vervoersbewijzen dierlijke meststoffen waarbij u als leverancier staat geregistreerd. RVO heeft deze post in uw voordeel bijgesteld’. Dat is mooi! Toch is het van belang na te gaan op basis van welke gegevens een correctie is berekend.

Ter illustratie onderstaand voorbeeld van een vleesvarkensbedrijf. Voor het gemak is aangenomen dat de mutatie van voorraadposten voer, dieren (netto) nul  is geweest, het bedrijf niet beschikt over grond en de eindvoorraad mest gelijk was aan de beginvoorraad mest in het betreffende kalenderjaar. De in dit voorbeeld berekende mestproductie bedraagt 4.214 kg fosfaat en (na correctie voor het N-gat) 5.585 kg stikstof.  Dis is wel na de correctie voor het stikstofgat die 2.735 kg bedraagt. De mestafvoer bedraagt 4.150 kg fosfaat en 5.500 kg stikstof. Hierdoor blijft 64 kg fosfaat en 85 kg stikstof onverklaard.

fosfaat (kg) stikstof (kg)
aanvoer voer 7214 17920
aanvoer dieren 900 1800
afvoer dieren 3900 7800
N-verlies 3600
correctie N-gat 2735
mestproductie 4214 5585
mestafvoer 4150 5500
onverantwoord 64 85

 

In onderstaande situatie is de mestafvoer (denkbeeldig) ‘in uw voordeel’ door RVO aangepast. De aanpassing is niet groot, maar elke correctie in het voordeel is meegenomen. Voor stikstof bedraagt het voordeel in dit voorbeeld 110 kg. Het addertje onder het gras is dat dit voordeel in het voorbeeld weer vrijwel geheel teniet wordt gedaan door het feit dat de correctie voor het N-gat met 97 kg daalt. De mestproductie na de correctie bedraagt daarmee 4.214 kg fosfaat en 5.682 kg stikstof. De bijgestelde mestafvoer bedraagt 4.160 kg fosfaat en 5.610 kg stikstof. Hierdoor blijft 54 kg fosfaat en 72 kg stikstof onverklaard. Vooral dit laatste is nauwelijks lager dan in de uitgangssituatie het geval was.

 

fosfaat (kg) stikstof (kg)
aanvoer voer 7214 17920
aanvoer dieren 900 1800
afvoer dieren 3900 7800
N-verlies 3600
correctie N-gat 2638
mestproductie 4214 5682
mestafvoer 4160 5610
onverantwoord 54 72

 

Moraal van het verhaal: ‘in uw voordeel bijgesteld’ klinkt mooi en dat is het ook. Maar het is wel van belang te controleren of op het juiste niveau wordt gecorrigeerd en de doorgevoerde correcties geen nivellerende werking op elkaar hebben.  Wanneer dit wel het geval is, is het van belang daar in de zienswijze, het bezwaarschrift of het beroepschrift op in te gaan.