verwerkingspercentages
Overzicht van de verplichte verwerkingspercentages in verschillende gebieden en jaren.

Op 1 januari 2014 is in Nederland het stelsel van ‘verplichte mestverwerking’ ingevoerd. Met dit stelsel word geregeld dat  veehouders met een ‘fosfaatoverschot’ op hun bedrijf een deel van dat overschot verplicht moeten laten verwerken. Veehouders met een fosfaatoverschot in regio zuid moeten in 2015 50 procent van het overschot laten verwerken. Voor veehouders in regio Oost geldt een verwerkingspercentage van 30 procent en voor veehouders  uit het compartiment overig: 10 procent.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken geeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) jaarlijks een wetenschappelijk advies over de hoogte van de mestverwerkingspercentages voor het komende jaar, per regio, op basis van een door het ministerie geaccordeerd protocol.

voorpagina rapport
voorpagina advies mestverwerkingspercentages 2016

Onlangs heeft het CDM haar advies voor het komende jaar (2016) gepubliceerd in de vorm van een rapport waarin een analyse van de mogelijke mestverwerkingspercentages per regio voor het jaar 2016 worden gegeven.

De mestverwerkingspercentages zijn gebaseerd op een empirische analyse van de mestproductie per regio voor het jaar 2014, en een analyse van de mestplaatsingsruimte en de verwachte mestplaatsingsgraden per regio, en van de mestdistributie tussen regio’s, voor het jaar 2016.

In het rapport worden een groot aantal variaties en scenario’s doorgerekend. In het basisscenario is het advies van de CDM om in het gebied Zuid een verwerkingspercentage van 74% te gaan hanteren en om in overschotgebied Oost uit te gaan van een verwerkingspercentage an 62%. Voor het gebied overig adviseert de commissie tenslotte  om het verwerkingspercentage van 10% te handhaven.

De staatsecretaris stelt uiteindelijk later dit jaar in overleg met de landbouworganisaties de definitieve mestverwerkingspercentages vast. Hoewel er nog geen zicht is op een concreet onderhandelingsresultaat is het de verwachting dat de verwerkingspercentages voor de gebieden zuid en oost in 2015 met 5-10% zullen worden verhoogd.