Wijziging Regeling fosfaatreductieplan: introductie van het jongveegetal

Door publicatie in de Staatscourant heeft Staatssecretaris Van Dam een aantal wijzigingen met betrekking tot de  Regeling fosfaatreductieplan 2017 vastgesteld. Een deel van deze wijzigingen was reeds aangekondigd. Zo was bekend dat de Regeling zou worden beperkt tot melkproducerende bedrijven. Ook had de Staatssecretaris al aangegeven zeldzame runderrassen te zullen ontzien. Deze toezeggingen zijn vertaald in deze wijziging van de Regeling. Met de wijzigingen zou het voor kunnen komen dat runderen van bedrijven die onder de Regeling vallen (melkleverende bedrijven) worden verplaatst naar bedrijven die niet langer onder de Regeling vallen (denk hierbij aan  jongvee van melkveebedrijven naar jongveeopfokbedrijven). Het zogenaamde ‘ontwijken’, wat het beoogde effect van de Regeling zou ondermijnen. In het oorspronkelijke plan van zuivel.nl was hiervoor een minimale… Lees meer

Lees verder

Invoering stelsel fosfaatrechten pas per 1 januari 2018

In een brief gericht aan de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris van Dam een aantal relevante wijzigingen ten opzichte van het ingediende Wetsvoorstel kenbaar gemaakt. In de brief geeft de Staatssecretaris aan dat uit intensief contact met de Europese Commissie is gebleken dat het stelsel fosfaatrechten, zoals voorgesteld in het wetsvoorstel, door de Commissie als staatssteun zal worden opgevat. Dit omdat rechten worden geïntroduceerd die vanaf inwerkingtreding schaars zullen zijn, vrij verhandelbaar worden en een waarde vertegenwoordigen in het economisch verkeer. Deze rechten worden bovendien gratis toegewezen aan bedrijven die in Nederland op de peildatum melkvee op hun bedrijf hielden. De Europese Commissie benadrukt dat geen goedkeuring zal worden gegeven aan maatregelen die leiden tot het verstrekken van… Lees meer

Lees verder

Wetsvoorstel fosfaatrechten ingediend

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken (EZ) heeft het wetsvoorstel fosfaatrechten bij de Tweede Kamer ingediend. Het stelsel van fosfaatrechten regelt dat de in Nederland geproduceerde hoeveelheid fosfaat via mest door melkvee weer onder het zogenaamde fosfaatplafond komt. Dit is een voorwaarde om voor de periode vanaf 2018 in aanmerking te komen voor derogatie.  Het wetsvoorstel voorziet enerzijds in een bevriezing van de fosfaatproductie door melkvee per 2 juli 2015. Anderzijds zal via een generieke korting die zal worden doorgevoerd in 2018 de fosfaatproductie worden teruggebracht.   Melkveebedrijven krijgen begin 2017 een aantal fosfaatrechten toegekend op basis van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015. Deze fosfaatrechten zijn vrij verhandelbaar. Bij iedere… Lees meer

Lees verder

Inventarisatie gegevens fosfaatrechten

Momenteel wordt het wetsvoorstel voorbereid  waarmee een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij zal worden ingevoerd. Naar verwachting zal dit stelsel ingaan op 1 januari 2017. Vooruitlopend daarop is de overheid begonnen met de voorbereidingen voor de invoering van deze rechten. De rechten zullen worden toegekend aan bedrijven die op 2 juli 2015 melkvee hielden en waar op 1 januari 2017 nog sprake is van een landbouwbedrijf. Als onderdeel daarvan heeft RVO de informatie die van belang is voor het vaststellen van het aantal rechten verzameld. Bedrijven worden nadrukkelijk opgeroepen om de gegevens te controleren. Op de website van RVO kunnen de bedrijven deze gegevens inzien en wijzigen. Hiervoor kan de optie ‘direct regelen’ op de website van RVO… Lees meer

Lees verder

Uitzonderingen berekening melkveefosfaatoverschot 2014

Het wetsvoorstel ‘Verantwoorde groei melkveehouderij’ stelt grenzen de aan de groei (zonder extra grond) van het melkveefosfaatoverschot op een bedrijf ten opzichte van het melkveefosfaatoverschot in 2014. In een aantal situaties is het melkveefosfaatoverschot  in 2014 niet representatief voor de normale bedrijfssituatie en de ontwikkeling van het bedrijf. Staatssecretaris van Dam heeft aangegeven dat dit, naar zijn mening, aan de orde in twee specifieke situaties. In de eerste plaats kan dit het geval zijn wanneer door medewerking van het bedrijf aan de realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur waarbij sprake was van tijdelijke vergroting van de grond in gebruik bij het bedrijf als gevolg van participatie in een dergelijk project. De fosfaatruimte kan hierdoor in 2014 groter… Lees meer

Lees verder

Aanmelden vrijstelling AMvB grondgebondenheid

Met de vrijstelling AMvB grondgebondenheid mag het gehele melkveefosfaatoverschot worden verwerkt. Met andere woorden een bedrijf hoeft geen extra grond te verwerven of de fosfaatproductie van het melkvee te beperken om aan de AMvB grondgebondenheid te voldoen. Voorwaarden voor vrijstelling Bedrijven kunnen gebruik maken van de vrijstelling AMvB grondgebondenheid wanneer het bedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden: Het bedrijf meldt zich voor 1 februari 2016 aan voor de vrijstelling Het bedrijf stuurt voor 1 februari 2016 bewijsstukken op waarmee het bedrijf aantoont dat het bedrijf  voor 30 maart 2015 financiële verplichtingen is aangegaan om het volledige melkveefosfaatoverschot te laten verwerken. Het bedrijf kan binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar aantonen dat het bedrijf het volledige melkveefosfaatoverschot heeft laten verwerken door degene met wie het bedrijf de financiële… Lees meer

Lees verder

Rekenmodel grondgebondenheid gepubliceerd

Op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken heeft staatssecretaris van Dam de rekenwijze met betrekking tot de grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij gepubliceerd. Hij heeft aan dit verzoek gehoor gegeven door middel van een brief met een toelichting en een aantal rekenvoorbeelden. De brief kan hier worden gedownload. De inhoud van de brief spreekt voor zich, wellicht met één uitzondering waarover de nodige verwarring bestond: de extra grond die nodig zou zijn wanneer de fosfaatproductie niet toe zou nemen. In stap 2.2 van de berekening wordt gesteld dat als de fosfaatproductie van het melkvee niet toeneemt, geen extra grond in het bedrijf hoeft te worden… Lees meer

Lees verder

Advies Raad van State wetsvoorstel Wet grondgebonden groei melkveehouderij

De Afdeling advisering van Raad van State (hierna: de Afdeling) adviseert over wetgeving en bestuur. De Afdeling adviseert uitsluitend over de juridische context en juistheid van de Wet zelf en in relatie met andere wetgeving. Inhoudelijk velt de Afdeling geen oordeel. Onlangs heeft de Afdeling advies uitgebracht over het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij. Het wetsvoorstel (klik hier) en de memorie van toelichting (klik hier) zijn op 26 september 2015 bij de Tweede Kamer ingediend ter behandeling door de vaste commissie voor Economische Zaken. Daarmee is ook het advies van de Afdeling openbaar geworden. De Afdeling gaat in haar advies met name in op twee punten: als eerste de regulering van het eigendomsrecht en de manier waarop… Lees meer

Lees verder

Rietzwenkgras: kampioen fosfaatefficiëntie?

‘Zachtbladig rietzwenk; kampioen fosfaatefficiëntie’, zo kopte het artikel, om te vervolgen met de tekst:  ‘Nu fosfaatrechten in Nederland een feit zijn, is efficiënt omgaan met dit mineraal nog belangrijker om enige ontwikkelruimte te behouden op het melkveebedrijf’. Vervolgens wordt de link gemaakt naar het voordeel van een grassoort met een hoge fosfaatefficiëntie: zachtbladig rietzwenkgras. Het klinkt logisch, maar is dit wel zo? Is een hoge fosfaatefficiëntie van gewassen een gunstige eigenschap, die resulteert in  ontwikkelruimte? Fosfaatrechten hebben betrekking op de uitscheiding van fosfaat via mest door melkvee. Hoe lager de fosfaatuitscheiding per dier, hoe meer dieren kunnen worden houden. Om een lagere fosfaatuitscheiding te krijgen – en dus ontwikkelingsruimte te realiseren –  moet de fosfaatopname door de dieren dus… Lees meer

Lees verder

Minder BEX voordeel in 2015?

‘De aanpassing in de forfaitaire productienormen en de hogere fosforgehalten in de ruwvoerkuilen zorgen in 2015 voor een 15% lager BEX-voordeel op bedrijfsniveau dan vorig jaar. Dat concludeert DLV op basis van gegevens van ruim 200 bedrijven’ Deze tekst vraagt om enige nuancering, want 15% (!) meer mest betekent (meestal) veel meer mestafvoer. In de eerste plaats wordt verwezen naar een lager voordeel, dit is niet hetzelfde als een hogere mestproductie. DLV stelt dat door hogere fosforgehalten in het rantsoen de fosfaatexcretie op het bedrijf van een BEX deelnemer in 2015 zo’n 9% hoger zal zijn dan in eerdere jaren. Daarnaast zorgen aanpassingen van de forfaitaire normen voor een daling van het… Lees meer

Lees verder