Vastlegging van fosfaat door vleesvarkens: Effecten van brijvoer

De afgelopen maanden kwam de vastlegging van fosfaat door dieren gevoerd met brijvoer regelmatig voorbij als discussiepunt. Mag deze nu wel of niet worden toegepast?  In dit bericht kort de stand van zaken. Bij het berekenen van de afvoer van fosfaat  in dierlijke producten in de varkenshouderij wordt gebruik gemaakt van een forfaitair gehalte aan vastlegging van fosfaat per kilogram levend gewicht. Dit fosfaat-gehalte is gebaseerd op  onderzoek door  Jongbloed en Kemme. Een belangrijke aanname in dit onderzoek was dat de rantsoensamenstelling geen wezenlijke invloed heeft op de hoeveelheid fosfaat die wordt vastgelegd door het varken. Uit een latere literatuurstudie van Bikker en Jongbloed bleek echter dat de vastlegging van fosfaat bij varkens die werden gevoerd met natte… Lees meer

Lees verder

Mestverwerkingspercentages 2016 (en 2017)

Door middel van een brief gericht aan de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Van Dam de percentages  van het fosfaatoverschot dat veehouders in 2016 verplicht moeten verwerken bekend gemaakt. Deze percentages hebben betrekking op dat deel van de geproduceerde fosfaat die niet op een bedrijf zelf kan worden geplaatst dat verplicht moet worden verwerkt of verplicht moet laten verwerken. Doel van deze verplichting is om mestverwerking en -export een collectieve verantwoordelijkheid te maken en daarmee meer rust op de binnenlandse mestmarkt te scheppen. Met betrekking tot de benodigde hoogte van deze percentages had de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) eerder dit jaar een advies uitgebracht. In dit advies was een behoorlijke stijging van de percentages voorzien. Vanuit de… Lees meer

Lees verder

Wijzigingen naar aanleiding van knelpunten graszaadsector

De graszaadsector heeft een aantal knelpunten voor de sector die voortvloeien het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet van 2 juli 2014 aangekaart bij de staatssecretaris. Die heeft deze knelpunten voorgelegd aan de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (hierna: CDM) voor advies. Op basis van het CDM advies wordt één herstelmaatregel direct doorgevoerd en twee andere maatregelen zullen worden doorgevoerd, mits de Europese Commissie ook van mening is dat daarmee geen afbreuk plaatsvindt aan de doelen van het vijfde Nederlandse actieprogramma Nitraatrichtlijn. Een overzicht: Latere gift van stikstofkunstmest Het eerste punt betreft de stikstofkunstmestgift in september/oktober op overjarig rietzwenkgras dat wordt geteeld voor de zaadwinning. Mede op basis van het advies van de CDM zal het per 1 januari 2016 mogelijk worden in de graszaadteelt van… Lees meer

Lees verder

Aanpassingen Besluit gebruik meststoffen

In het Besluit gebruik meststoffen (hierna: Bgm) worden voorschriften gegeven voor het gebruik van meststoffen. Onlangs zijn een aantal wijzigingen in het Bgm doorgevoerd: Toevoegen van herwonnen fosfaten als meststof in het Bgm Begin 2015 is in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet een nieuwe categorie meststoffen, ‘herwonnen fosfaten’, toegevoegd. Op grond van artikel 1a van het Bgm mogen herwonnen fosfaten, voor zover zij voldoen aan de eisen van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, op de Nederlandse bodem worden gebruikt. Deze wijziging van het Bgm strekt ertoe nadere regels te stellen aan het gebruik van herwonnen fosfaten. Hierbij wordt aangesloten bij de eisen die worden gesteld aan overige organische meststoffen. Tevens wordt in het Bgm een… Lees meer

Lees verder

NVWA start deze week met controles op inzaai vanggewas na maïs

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft aangegeven in de week van 9 november te starten met controles op het verplicht inzaaien van een vanggewas na de oogst van de maïs. Maïstelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om na de maïsoogst een vanggewas n te zaaien en dit in ieder geval tot 1 februari 2016 op het land te laten staan. Het zaaien van een vanggewas na maïs is bedoeld om uitspoeling van stikstof in het najaar en de winter te voorkomen. Dit moet bijdragen aan de realisatie van de nitraatrichtlijn op de zogenaamde uitspoelingsgevoelige grondsoorten. De regels voor het telen en vernietigen van een vanggewas zijn: Het vanggewas moet… Lees meer

Lees verder

Sancties onjuist opgegeven grond in Gecombineerde opgave 2015

In de Gecombineerde opgave 2015 is in een aantal gevallen grond ten onrechte opgegeven voor de uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningsbetaling. Het gaat vaak om percelen die geheel of gedeeltelijk niet aangemerkt kunnen worden als landbouwgrond of te groot zijn opgegeven. Dit blijkt uit de eerste controles door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) van geregistreerde percelen, zo geeft RVO aan op haar website. Voor de oppervlakte die niet aan de voorwaarden van subsidiabele landbouwgrond voldoet, worden geen betalingsrechten toegekend en vindt ook geen GLB-betaling plaats. Uit eerdere berichten van RVO lijkt dat in deze gevallen in 2015 geen sanctie wordt toegepast. De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat er… Lees meer

Lees verder

Verlenging uitrijperiode voor mest en inzaaiperiode groenbemesters

Het ministerie van Economische Zaken verlengt de uitrijperiode voor mest en de inzaaiperiode voor groenbemesters tot 1 oktober 2015.  Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. De verlenging van de uitrijperiode geldt voor het uitrijden van mest en het toedienen van stikstofkunstmest op bouwland, uitgezonderd percelen waarop in 2015 snijmaïs wordt geteeld. Verder voorwaarde is dat op de betreffende percelen een groenbemester wordt geteeld. Met de verlenging van de uitrijperiode is het ook toegestaan om de stikstofgebruiksnorm voor een groenbemester toe te passen wanneer deze uiterlijk 30 september 2015 wordt ingezaaid. Uiteraard  moet dan wel aan alle voorwaarden overige worden voldaan. De maatregel volgt op een door de Tweede Kamer aangenomen en breed ondersteunde motie van het kamerlid Dijkgraaf die… Lees meer

Lees verder

Geen uitstel datum inzaaien groenbemester en uitrijden drijfmest op bouwland

Er komt geen uitstel voor het uitrijden van mest op bouwland en het later inzaaien van een groenbemester. Uitrijden van drijfmest op bouwland is op alle grondsoorten toegestaan van 1 februari tot 1 augustus (zie ook dit bericht). Tot 1 september uitrijden is toegestaan wanneer uiterlijk 31 augustus van dat jaar op die grond een aangewezen groenbemester is ingezaaid of in het najaar bloembollen worden geplant. Deze groenbemester moet dan vervolgens minimaal 8 weken staan vóór het vernietigd mag worden. LTO verzocht  staatssecretaris Dijksma onlangs om deze periode te verlengen in verband met de vele regenval van de laatste weken. De staatssecretaris heeft laten weten niet voornemens te zijn dit verzoek te honoreren. Ze stelt dat het tot… Lees meer

Lees verder