Het ministerie van Economische Zaken verlengt de uitrijperiode voor mest en de inzaaiperiode voor groenbemesters tot 1 oktober 2015.  Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. De verlenging van de uitrijperiode geldt voor het uitrijden van mest en het toedienen van stikstofkunstmest op bouwland, uitgezonderd percelen waarop in 2015 snijmaïs wordt geteeld. Verder voorwaarde is dat op de betreffende percelen een groenbemester wordt geteeld. Met de verlenging van de uitrijperiode is het ook toegestaan om de stikstofgebruiksnorm voor een groenbemester toe te passen wanneer deze uiterlijk 30 september 2015 wordt ingezaaid. Uiteraard  moet dan wel aan alle voorwaarden overige worden voldaan.

De maatregel volgt op een door de Tweede Kamer aangenomen en breed ondersteunde motie van het kamerlid Dijkgraaf die is ingediend op 3 september jongstleden. Dijksma stuurde hierop een brief naar de Europese Commissie, die aan heeft gegeven dat de termijn mag worden verlengd wanneer dit niet leidt tot negatieve effecten voor het milieu. Dijksma schrijft in haar brief ook dat ze naar aanleiding van de motie advies heeft gevraagd aan de Technische commissie bodem (TCB). De TCB toonde zich kritisch. Gezien de brede ondersteuning van de motie heeft de staatssecretaris toch gemeend uitvoering te moeten geven aan de motie. De regeling wordt zo snel mogelijk gepubliceerd in de Staatscourant.

aanvulling 22.09.2015: Inmiddels is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Klik hier om de regeling te bekijken.