Wat is het startmoment van een procedure?

Onlangs deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) uitspaak in een zaak waarin door een veehouder de gebruiksnormen zouden zijn overschreden. In deze hoger beroepsprocedure deed de veehouder onder andere een beroep op matiging van het boetebedrag vanwege de trage besluitvorming. De veehouder gaf aan dat het in de betreffende periode  beleid was om de boete met 10% te matigen wanneer niet binnen 26 weken na dagtekening van het rapport waarin de overtreding was vastgesteld, een besluit was genomen. De veehouder ging in dit verband uit van de periode vanaf het moment dat hij het verzoek kreeg tot het verstrekken van aanvullende gegevens tot het moment van het primaire besluit door RVO… Lees meer

Lees verder

Wanneer is bos, landbouwgrond?

Wanneer is bos aan te merken als landbouwgrond en wanneer niet? Over deze vraag deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) onlangs uitspraak, naar aanleiding van een boete die was opgelegd wegens overtreding van artikel 7 van de Meststoffenwet (hierna: Msw). De overtreding werd veroorzaakt door het feit dat bij de vaststelling van de gebruiksruimte een oppervlakte van 40 hectare grond buiten beschouwing is gelaten vanwege het feit dat het bos op deze grond niet werd aangemerkt als landbouwgrond. De eigenaar van grond was het daar uiteraard niet mee eens en stelde dat de grond weldegelijk diende te worden aangemerkt als landbouwgrond. In haar uitspraak stelt het… Lees meer

Lees verder

inleidingen, lezingen en presentaties

Vanuit mestboete.nl geven we regelmatig inleidingen, trainingen en presentaties. De onderwerpen variëren van hoe de Meststoffenwet in elkaar zit. Op welke manier aan de regelgeving kan worden voldaan en wanneer het een keer mis is gegaan hoe dan te handelen. Wellicht dat zo’n presentatie ook interessant kan zijn voor  op uw bijeenkomst, studieclub of voor uw medewerkers. In dat geval bevelen we ons van harte daarvoor aan. De inhoud van zo’n inleiding, training of presentatie wordt uiteraard altijd op uw wensen afgestemd. Bij mestboete.nl hebben we de nodige ervaring met zowel toepassing van de regelgeving en de gevolgen daarvan voor de praktische bedrijfsvoering. De begeleiding van bedrijven bij het anticiperen op de gevolgen van de regelgeving en de mogelijkheden die dit biedt. Denk… Lees meer

Lees verder

Verantwoorde groei melkveehouderij: begrijpt u het nog ?

Er is de afgelopen dagen veel gezegd over de AmvB Verantwoorde groei melkveehouderij. Als één ding duidelijk is, dan is het wel dat nog lang niet alles duidelijk is. Het is dan ook een erg complexe systematiek geworden – met verschillende referentiejaren, waarin zowel de Wet als de AmvB een rol spelen, die soms ook door elkaar worden gehaald – dat niet direct valt te overzien. Mestboete.nl zet de basis van het systeem op een rij. Artikel 21 eerste lid van de Meststoffenwet (hierna: Msw) stelt dat er een verbod is om fosfaat te produceren met melkvee. Gelukkig zijn op dit verbod zijn een viertal uitzonderingen gegeven: Bedrijven die minder dan 250 kg… Lees meer

Lees verder

Wijziging Bgm en Ubm 2015

Vanaf  10 maart ligt een ontwerpwijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet  (Ubm) ter inzage. Gedurende  een termijn van zes weken kan iedereen die wil een zienswijze met betrekking tot deze wijziging van het besluit indienen via een  zogenaamde internetconsultatie. De consultatie is bedoeld om bij gebruikers/toepassers en andere belanghebbenden na te gaan of de voorgenomen veranderingen in de regelgeving voldoende aansluiten bij de praktijk en of ze haalbaar zijn. De aanpassingen in het Bgm zijn gericht op: het verantwoord kunnen gebruiken van herwonnen fosfaten, het toepassen van drijfmest bij de inzaai van winterkoolzaad voor (olie)zaadwinning in het volgende seizoen, het toepassen van stikstofkunstmest in de… Lees meer

Lees verder

Nieuwe forfaitaire normen voor mest

Op de website van RVO.nl zijn de nieuwe forfaitaire normen voor de verschillende mestsoorten gepubliceerd. Ten opzichte van 2014 zijn de normen aangepast voor vrijwel alle mestcodes van de diersoorten rundvee, kippen, varkens, geiten, schapen, nertsen en eenden. Een paar voorbeelden: mestcode 41: gier en filtraat na mestscheiding (varkens): 2014: 3,9 kg stikstof en 1,1 kg fosfaat per ton 2015: 1,4 kg stikstof en 0,9 kg fosfaat per ton mestcode 10: vaste mest (rundvee) 2014: 6,3 kg stikstof en 3,7 kg fosfaat per ton 2015: 7,7 kg stikstof en 4,3 kg fosfaat per ton mestcode 33: mestband + nadroog (kippen) 2014: 35,1 kg stikstof en 28,1 kg fosfaat per ton… Lees meer

Lees verder

Niet genoeg monster: forfaitaire gehalten

Sinds 1 januari 2015 is een nieuw analyseprotocol dierlijke mest (AP05: Uitvoeringsregeling Meststoffenwet artikel 80 en 81) voor  laboratoria van kracht. Naast aanpassingen op laboratoriumtechnisch gebied, worden er ook strengere eisen gesteld aan de mestmonsters die wel of juist niet in behandeling mogen worden genomen. In het nieuwe AP05 wordt gesteld dat een laboratorium een monsterverpakking waarin te weinig monster zit niet meer in behandeling mag nemen. De bijbehorende vracht mest wordt dan op forfaitaire basis afgerekend (klik hier voor een artikel uit Nieuwe oogst). Kort samengevat betekent dit het volgende: Minimum hoeveelheid monster Vloeibare mestmonsters die minder dan de voorgeschreven 650 ml bevatten, mogen niet geanalyseerd worden en worden… Lees meer

Lees verder

Geen groei, toch extra mest verwerken door de Melkveewet

Er is de afgelopen periode al het nodige gezegd en geschreven over de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (de Melkveewet). Hoewel een aantal kernelementen van de Wet nog nader zullen worden uitgewerkt in een AMvB die pas later dit jaar bekend wordt en RVO hier en daar nog een foutje uit de berekeningen van de melkveefosfaatreferentie moet halen, is de kern van de Wet duidelijk: een melkveehouder die in de toekomst zijn bedrijf uit wil breiden moet deze uitbreiding compenseren door meer grond in zijn bedrijf te brengen of de extra geproduceerde mest volledig te verwerken. Het referentiepunt daarvoor is de zogenaamde melkveefosfaatreferentie. Is het overschot op het bedrijf groter dan deze  melkveefosfaatreferentie, dan moet de… Lees meer

Lees verder

Per 1 april 2015 AGR/GPS op vrachtauto verplicht bij vervoer vaste mest

  Bij het aan- en afvoeren van meststoffen dient volgens de Meststoffenwet van elke vracht het stikstofgehalte en fosfaatgehalte te worden bepaald. Deze bepaling vindt plaats door weging, bemonstering en analyse  van de betreffende vracht door de vervoerder. De uitkomst van de bemonstering is voor de aan- en afvoerende partij van belang voor zijn/haar verantwoordingsplicht in het kader van de gebruiksnormen. In het verleden is al veel gezegd over de autonome of bewust gecreëerde onnauwkeurigheid van deze bepaling (het verschil tussen hetgeen op papier en wat in werkelijkheid wordt aan- of afgevoerd). Hierbij ging het recentelijk vooral over de gehalten bij de afvoer van vaste mest na mestscheiding. Met de komst van de verwerkingplicht werd deze stroom… Lees meer

Lees verder

Aanmelden derogatie voor 1 februari 2015

Wie in 2015 gebruik wil maken van derogatie kan zich tot en met 31 januari 2015 hiervoor aanmelden. Dit kan via de pagina Derogatie op de site van RVO. Het tijdig aanmelden is slechts één van de voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor derogatie in aanmerking te komen. Hieronder een overzichtje met de eisen die gelden voor deelname aan derogatie: U meldt zich voor 1 februari aan. U doet voor 1 februari opgave Aanvullende gegevens (over 2014). U betaalt het verschuldigde bedrag via een automatische incasso. Van de totale oppervlakte landbouwgrond die u op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik heeft bestaat minimaal 80 % uit grasland. Met grasland… Lees meer

Lees verder