Sinds 1 januari 2015 is een nieuw analyseprotocol dierlijke mest (AP05: Uitvoeringsregeling Meststoffenwet artikel 80 en 81) voor  laboratoria van kracht. Naast aanpassingen op laboratoriumtechnisch gebied, worden er ook strengere eisen gesteld aan de mestmonsters die wel of juist niet in behandeling mogen worden genomen.

In het nieuwe AP05 wordt gesteld dat een laboratorium een monsterverpakking waarin te weinig monster zit niet meer in behandeling mag nemen. De bijbehorende vracht mest wordt dan op forfaitaire basis afgerekend (klik hier voor een artikel uit Nieuwe oogst). Kort samengevat betekent dit het volgende:

Minimum hoeveelheid monster

gewicht mestmonster
Een volle monsterpot, maar toch maar 200 gram monster….een probleem (foto: Joep den Brok)

Vloeibare mestmonsters die minder dan de voorgeschreven 650 ml bevatten, mogen niet geanalyseerd worden en worden door RVO forfaitair geboekt. Voor vaste mest wordt de grens gelegd bij 500 gram. Monsters die minder dan 500 gram bevatten, mogen niet in analyse worden genomen en worden door RVO forfaitair geboekt.

Het probleem zit hem bij vaste mest. Het is namelijk bij veel soorten droge mest niet mogelijk om het minimale monstergewicht van 500 gram in de standaard verpakking te krijgen. Zie als voorbeeld de foto bij dit bericht.

Indien het gewicht van het monster te laag is, wordt dit monster niet geanalyseerd en mag het geen onderdeel uitmaken van een mengmonster

Ondanks dat bij de  NVWA is aangedrongen op een overbruggingsperiode is deze er niet gekomen. Daarom zijn de laboratoria genoodzaakt om ook bij vaste mest direct te handelen conform de nieuwe wetgeving. Dit komt regelmatig voor en kan gevolgen hebben voor de hoeveelheid afgevoerde mineralen in de mest, maar ook voor de mestverwerkingsovereenkomsten die met de monsters samenhangen.

 

Monsterverpakking

Tenslotte zijn onderstaande eisen aan de monsterverpakking geformaliseerd. Gesteld wordt dat de monsterverpakking ten minste dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de met meststoffen gevulde monsterverpakking is zodanig gesloten dat deze niet zonder herkenbare beschadiging kan worden geopend en aan de inhoud ervan zonder herkenbare beschadiging niets toegevoegd, afgenomen of anderszins veranderd kan worden;
  • de monsterverpakking heeft een minimale inhoud van 750 milliliter;
  • de monsterverpakking, dan wel de onderdelen waaruit de monsterverpakking bestaat, zijn voorzien van een unieke barcode die zich ten hoogste eenmaal in de drie jaar herhaald.