Vanuit mestboete.nl geven we regelmatig inleidingen, trainingen en presentaties. De onderwerpen variëren van hoe de Meststoffenwet in elkaar zit. Op welke manier aan de regelgeving kan worden voldaan en wanneer het een keer mis is gegaan hoe dan te handelen. Wellicht dat zo’n presentatie ook interessant kan zijn voor  op uw bijeenkomst, studieclub of voor uw medewerkers. In dat geval bevelen we ons van harte daarvoor aan. De inhoud van zo’n inleiding, training of presentatie wordt uiteraard altijd op uw wensen afgestemd.

foto_lezing
inleidingen, trainingen en presentaties verzorgd mestboete.nl

Bij mestboete.nl hebben we de nodige ervaring met zowel toepassing van de regelgeving en de gevolgen daarvan voor de praktische bedrijfsvoering. De begeleiding van bedrijven bij het anticiperen op de gevolgen van de regelgeving en de mogelijkheden die dit biedt. Denk daarbij aan BEX of de kringloopwijzer, maar ook aan het voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Een andere interessante insteek is die van de procedurele kant van mestboetes (van de administratieve controle, via het controle bezoek, naar het opstellen en indienen van zienswijzen en bezwaarschriften tot en met de zitting bij de rechtbank of het College van Beroep voor het bedrijfsleven), welke argumenten kunnen worden gebruikt  (het stikstofgat, BEX-berekeningen, bezinklaag, consistentie in berekeningen, bemestingsplannen, variatie in gehalten bij de aan- en afvoer van mest) en de juridische aspecten (Meststoffenwet, uitvoeringsregeling, verwijtbaarheid, vrije bewijsleer, feitelijke beschikkingsmacht, etc) van de materie. Onze ervaringen delen we graag met u. Saaie kost zult u wellicht zeggen. Misschien wel, maar we brengen het op een manier die u zeker niet als saai zult ervaren. Integendeel! Alle onderwerpen worden concreet gebracht en praktisch geïllustreerd.

Welke onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • BEX en kringloopwijzer: Hoe werkt het en wat kan ik er mee ? Hoe werkt het in de praktijk en waar liggen de grenzen.
  • Ontwikkeling van het rundveebedrijf binnen de nieuwe fosfaatregelgeving en de Melkveewet, hoe kan ik invulling geven aan het nieuwe kenmerk: kg melk per kg fosfaat;
  • Controles: welke controles kennen we en wat is bijvoorbeeld het verschil tussen controle en opsporing. Wat zijn de rechten en plichten van de vertegenwoordigers van het bevoegde gezag? Hoe moet ik me gedragen tijdens een controle? Waaraan moet ik meewerken en waaraan niet?
  • Procedures: Hoe ziet een bezwaarprocedure er uit en waar moet ik wanneer op letten? Hoe moet ik reageren op een boetebesluit en wat zijn mijn rechten?
  • Inhoudelijk: Welke zaken zijn van belang bij het voldoen aan de verantwoordingsplicht, wat is logisch  en wat niet. Hoe kan ik een en ander onderbouwen richting het bevoegde gezag.

We lichten de theorie toe aan de hand van  denkbeeldige voorbeeldsituaties, waarbij we proberen deze voorbeelden zo dicht mogelijk bij de praktijk te houden.

Wilt u dat wij een inleiding, training of presentatie voor u verzorgen? Dat kan. Neemt u dan contact met ons op. In overleg kunnen we dan de exacte onderwerpen en inhoud vaststellen. We horen graag van u.