Vanaf  10 maart ligt een ontwerpwijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet  (Ubm) ter inzage. Gedurende  een termijn van zes weken kan iedereen die wil een zienswijze met betrekking tot deze wijziging van het besluit indienen via een  zogenaamde internetconsultatie.

BGM
Het Besluit Gebruik Meststoffen wordt regelmatig aangepast. Op dit moment is het mogelijk op de meest recente wijzigingen een zienswijze in te dienen.

De consultatie is bedoeld om bij gebruikers/toepassers en andere belanghebbenden na te gaan of de voorgenomen veranderingen in de regelgeving voldoende aansluiten bij de praktijk en of ze haalbaar zijn.

De aanpassingen in het Bgm zijn gericht op:

  • het verantwoord kunnen gebruiken van herwonnen fosfaten,
  • het toepassen van drijfmest bij de inzaai van winterkoolzaad voor (olie)zaadwinning in het volgende seizoen,
  • het toepassen van stikstofkunstmest in de herfst op rietzwenkgras voor een tweede of latere graszaadoogst in het volgende jaar
  • het vernietigen van de graszode op zandgrond (en lössgrond) voor de teelt van aaltjesbeheersende gewassen.

De voorgestelde wijzigingen van het Ubm zijn van redactionele aard en betreffen het herstellen van een foute verwijzing en laten vervallen van een artikel dat is uitgewerkt.

Wie wil, kan via deze link zijn zienswijze indien of in laten dienen.