Wie door overmacht, zoals bijvoorbeeld vanwege uitzonderlijke (weers)omstandigheden, niet  of niet volledig kan voldoen aan de voorwaarden voor de uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie (Basisbetalingsregeling) kan een beroep doen op  overmacht. Hiervoor kent de systematiek een regeling.

Redenen voor overmacht

Redenen voor overmacht zijn onder andere het overlijden van de begunstigde, een dier- of plantenziekte of een niet voorziene onteigening. Echter ook extreme weersomstandigheden kunnen een reden voor overmacht zijn. Gezien de extreme weersomstandigheden in sommige delen van ons land is deze reden op dit moment actueel. Wordt een beroep op overmacht goedgekeurd, dan blijft het recht op uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningsbetaling bestaan.

extreme neerslag
Extreme weersomstandigheden kunnen een reden zijn voor een beroep op overmacht als niet kan worden voldaan aan de voorwaarden van de basisbetalingsregeling.

Extreme weersomstandigheden in juni 2016

In juni 2016 was sprake van extreme weersomstandigheden onder andere in Zuidoost-Nederland. Het kan zijn dat door de overvloedige regen en hagel de toestand van de gewassen zodanig is dat er geen andere keuze rest dan het aanpassen van het bouwplan. Hierdoor wordt afgeweken van hetgeen op de Gecombineerde Opgave is aangegeven en kan wellicht niet meer aan de voorwaarden worden voldaan die gelden voor de Basisbetalingsregeling. Wat nu?

  • Kijk altijd eerst of met het alternatieve bouwplan alsnog kan worden voldaan aan de voorwaarden voor de Basisbetalingsregeling. Lukt dit, dan hoeft er geen beroep te worden gedaan op overmacht. Wel moeten de wijzigingen in het bouwplan tijdig worden doorgegeven aan RVO. Dit kan via ‘mijn dossier’ op de site van RVO.
  • Lukt het niet om met een alternatief bouwplan aan de voorwaarden voor de Basisbetalingsregeling te voldoen, dan kan een beroep worden gedaan op overmacht. Hiertoe moet een melding worden gedaan. In deze melding moet worden  aangegeven dat de wijzigingen in het bouwplan noodzakelijk zijn, maar ook waarom niet kan worden voldaan aan de voorwaarden voor de Basisbetalingsregeling. In dat geval hoeven de wijzigingen in het bouwplan niet te worden doorgegeven.

Wijziging in bouwplan

Bij het aanbrengen van wijzigingen van het bouwplan is het belangrijk dat eerst wordt gekeken of op een andere wijze kan worden voldaan aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld door op hetzelfde perceel een ander toegestaan vanggewas voor ecologisch aandachtsgebied (EA) te zaaien of een volgteelt EA op een ander perceel te zaaien. Bijvoorbeeld als u na een mislukte hoofdteelt nog een tweede hoofdteelt wilt zaaien en deze niet voor 30 september wordt geoogst.

neerslagrecord juni
Met name het zuidoosten van ons land kreeg in juni van dit jaar grote hoeveelheden neerslag te verwerken (bron: website KNMI)

Wat te doen:

Gewijzigde bouwplan voldoet wel aan de voorwaarden

U wijzigt uw bouwplan en u kunt daarmee nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor de Basisbetalingsregeling.

  • Wijzigt vóór 15 juli de hoofdteelt, geef dit dan door in ‘Mijn percelen’ van de Gecombineerde Opgave in het digitale dossier op de site van RVO. Houd bij wijzigingen vóór 15 juli ook rekening met de verplichtingen die gelden voor gewasdiversificatie. Voor gewasdiversificatie moeten de gewassen in de periode van 15 mei tot en met 15 juli op het land staan.
  • Wijzigt de ingangsdatum van de volgteelt voor ecologisch aandachtsgebied? Geef dit dan uiterlijk op de dag van inzaai door met de Gecombineerde opgave op de site van RVO. Bij een vanggewas als ondervrucht in het hoofdgewas geldt de oogstdatum van het hoofdgewas als inzaaidatum van het vanggewas. De uiterste ingangsdatum van de volgteelt voor ecologisch aandachtsgebied is 30 september.

Gewijzigde bouwplan voldoet niet aan de voorwaarden : Beroep doen op overmacht 

Kunt u met een gewijzigd bouwplan toch niet voldoen aan de voorwaarden voor de Basisbetalingsregeling? Dan kunt u met het formulier Melding Overmacht Basisbetalingsregeling GLB een beroep worden gedaan op overmacht beroep doen op overmacht (kijk bij Direct Regelen). Bij de melding moet op het daarvoor bestemde formulier worden aangegeven, aan welke voorwaarden niet kan worden voldaan en waarom niet. Daarbij moet worden aangegeven om welke percelen het gaat. Bij de melding overmacht moeten ook bewijsstukken worden meegestuurd van de overmachtssituatie zoals bijvoorbeeld foto’s en een schaderapport. Zorg er tenslotte voor dat de melding zo snel mogelijk wordt gedaan. Alleen dan kan RVO op basis van een feitelijke controle constateren dat inderdaad sprake is van een uitzonderlijke situatie. De ingediende melding en de meegestuurde bewijsstukken worden door RVO beoordeeld. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de specifieke situatie zoals die zich heeft voorgedaan op het bedrijf in kwestie en wordt gebruik gemaakt van gegevens van onder andere het KNMI (neerslaggegevens) en actuele satellietbeelden.

Wanneer een beroep op overmacht wordt gedaan volstaat de melding en hoeft het gewijzigde bouwplan niet aan RVO te worden doorgegeven.