Volgens het Besluit gebruik meststoffen (hierna: BGM) is het niet toegestaan na 31 augustus drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib aan te wenden. Op 17 augustus 2016 heeft Cumela Nederland een verzoek ingediend om de uitrijdperiode van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib vanwege de bijzondere weersomstandigheden te verlengen tot 16 september, maar liever nog tot 1 oktober’.

Op basis van artikel 64 van de Wet bodembescherming kan vrijstelling worden verleend, nadat de Technische commissie bodem (hierna: TCB) is gehoord en voor zover het belang van de bescherming van de bodem zich niet tegen de vrijstelling verzet. Naar aanleiding van het verzoek van Cumela heeft de Staatssecretaris dan ook de TCB om advies gevraagd. De uitkomst van dit advies wordt op korte termijn verwacht waarna de Staatssecretaris zal besluiten of hij wel of niet over zal gaan tot het verlenen van vrijstelling. Hij heeft daarbij, gezien het belang van duidelijkheid voor betrokkenen, de toezegging gedaan dit zo snel mogelijk communiceren.

Het feitelijk verlenen van de eventuele vrijstelling gebeurt door het plaatsen van een regeling in de Staatscourant. Tot dat moment blijft onderstaand schema van kracht.

uitrijschema mest 2016
Overzicht van de verschillende uitrijperioden

 legenda:

  1. Toedienen is toegestaan
  2. Toedienen is verboden
  3. Toedienen is alleen toegestaan indien uiterlijk op 31 augustus winterkoolzaad of een groenbemester wordt gezaaid of indien in het najaar bloembollen worden geplant.
  4. Toedienen is alleen toegestaan bij boomteelt direct voorafgaand aan de aanplant van bomen.
  5. Toedienen is alleen toegestaan op bouwland dat gelijkmatig is beteeld met vollegrondgroente. Bij fruitteelt het gebruik van ureum toegestaan.
  6. Toedienen is alleen toegestaan op bouwland dat gelijkmatig is beteeld met vollegrondgroente, hyacinten of tulpen. Ook is bij fruitteelt het gebruik van ureum toegestaan.
  7. Toedienen is alleen toegestaan op bouwland, dat gelijkmatig is beteeld met vollegrondgroente, winterkoolzaad of graszaad (roodzwenk, rietzwenk of veldbeemd, ten behoeve van een tweede of latere zaadoogst in het daaropvolgende jaar) of bouwland met uitsluitend fruitteelt.