Wanneer is sprake van een bedrijf ?

De Meststoffenwet (hierna: Msw) is van toepassing voor bedrijven. Maar wanneer sprake is van een bedrijf? Soms is dat in geschil, zoals in onderstaande zaak waarin de Rechtbank Limburg onlangs uitspraak deed. Eiser en zijn echtgenote bezitten een kasteel met onder andere 2,5 hectare grasland en 2 hectare fruitboomgaard. Op het grasland en tussen de fruitbomen grazen twee pony’s. Het gras wordt gemaaid om de grond rondom het kasteel te onderhouden. Het gemaaide gras, wordt aan de pony’s gevoerd. De pony’s worden hobbymatig gehouden. Het fruit dat de fruitboomgaard oplevert wordt niet verhandeld. Verweerder heeft geconstateerd dat eiser drie vrachten varkensdrijfmest heeft aangevoerd met daarin 771 kilogram stikstof en 432… Lees meer

Lees verder

Mestfraude of Mestopslag: het verschil tussen overtreder en slachtoffer

Op deze site besteden we met enige regelmaat aandacht aan het belang van het vooraf duidelijk en eenduidig vastleggen van afspraken. Dit geldt zeker als het om de aan- en afvoer van mest gaat. Hier moet een gewaarschuwd mens voor drie tellen. Waarom dat is blijkt onder andere uit onderstaande zaak waarin het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het College) onlangs uitspraak deed. Uit een strafrechtelijk onderzoek onder de naam “Osagedoorn” is onderzoek gedaan het lossen/afleveren van dierlijke meststoffen waarbij op de vervoersbewijzen dierlijke meststoffen (VDM’s) fictieve afnemers zijn vermeld. Uit het onderzoek komt naar voren dat dierlijke meststoffen vermoedelijk fictief zijn afgeleverd op naam van diverse particulieren, zonder relatienummer. Naar aanleiding… Lees meer

Lees verder

Vormen hobbydieren met een weide een landbouwbedrijf?

Onlangs deed het College voor Beroep van het bedrijfsleven (hierna: het College) uitspraak in een casus die handelde over de vraag of een particulier met enige grond een dient te worden aangemerkt als een landbouwbedrijf en daarmee in aanmerking kan komen voor overtreding van artikel 7 en 8 van de Meststoffenwet (hierna: Msw). De casus had ook betrekking op het onderwerp dat ook in het vorige bericht over het verschil tussen landbouwgrond en overige gronden aan de orde kwam. De casus was in zoverre bijzonder dat de particulier in kwestie (hierna: verweerder) in eerste instantie door de Rechtbank in het gelijk was geteld en de Staatssecretaris (hierna: appellant) beroep had… Lees meer

Lees verder

Landbouwgrond, natuurterrein of overige grond?

De Meststoffenwet (hierna: Msw) kent in haar basis slechts een onderscheid tussen landbouwgrond en andere grond. Waarbij deze andere grond bijvoorbeeld bestaat uit natuurterrein en overige grond. De scheidslijn tussen wat kan worden gezien als landbouwgrond en wat niet is soms niet bij voorbaat helder, maar wel belangrijk. Immers de titel landbouwgrond impliceert dat de grond meetelt voor de gebruiksnormen. De discussie over wat mag worden gezien als landbouwgrond doet zich vooral voor bij grasland. Grasland kan zowel landbouwgrond (weideperceel), natuurterrein (blauwgrasland) als overige grond (grond in gebruik bij particulier) zijn. De vraag is dan ook: wat is landbouwgrond? Landbouwgrond is grond waarop daadwerkelijk enige vorm van landbouw wordt uitgeoefend.… Lees meer

Lees verder

(hobby)schapen tellen….

De normen en verplichtingen van de Meststoffenwet zijn alleen van toepassing op landbouwbedrijven en op dierlijke meststoffen die afkomstig zijn van dieren die worden gehouden voor ‘gebruiks- of winstdoeleinden’. Mest afkomstig van hobbydieren wordt  niet gezien als zijnde dierlijke mest. Dat betekent niet dat deze mest volledig buiten beeld blijft. Wanneer de mest van hobbydieren wordt gebruikt op landbouwgrond (bijvoorbeeld omdat de dieren worden geweid), telt die mest wel mee als aanvoer van overige meststoffen en daarmee voor de gebruiksnorm werkzame stikstof en de fosfaatgebruiksnorm. De werkingscoëfficiënt waarmee moet worden gerekend voor de gebruiksnorm werkzame stikstof is die van ‘vaste mest van overige diersoorten’ en bedraagt 40%. Mest van hobbydieren telt dus niet mee… Lees meer

Lees verder

Mestafvoer naar particulieren

Soms gaat het mis op de kleine dingen. Mestafvoer naar particulieren of particuliere organisaties is daar een bekend voorbeeld van: het kan, het mag, maar is ook aan regels gebonden. Vindt de afvoer niet plaats volgens die regels, dan kunnen de consequenties aanzienlijk zijn. In dit bericht worden de regels met betrekking tot de afvoer van mest naar particulieren samengevat. Wat is een particulier? In de eerste plaats moet worden nagegaan of een particulier ook een particulier is. Een particulier, in het kader van de Meststoffenwet, is iemand zonder landbouwbedrijf en zonder relatienummer bij RVO. Wie wel beschikt over een relatienummer wordt door RVO gezien als een landbouwbedrijf. Op dat… Lees meer

Lees verder