Soms gaat het mis op de kleine dingen. Mestafvoer naar particulieren of particuliere organisaties is daar een bekend voorbeeld van: het kan, het mag, maar is ook aan regels gebonden. Vindt de afvoer niet plaats volgens die regels, dan kunnen de consequenties aanzienlijk zijn. In dit bericht worden de regels met betrekking tot de afvoer van mest naar particulieren samengevat.

Wat is een particulier?

In de eerste plaats moet worden nagegaan of een particulier ook een particulier is. Een particulier, in het kader van de Meststoffenwet, is iemand zonder landbouwbedrijf en zonder relatienummer bij RVO. Wie wel beschikt over een relatienummer wordt door RVO gezien als een landbouwbedrijf. Op dat moment gelden, met betrekking tot de mestafvoer en de gebruiksnormen, de regels en normen van de Meststoffenwet. Iemand met minder dan 3 ha is zich vaak niet bewust van het feit dat hij/zij misschien nog wel een registratienummer bij RVO heeft. Even checken dus.

20170524 tuinDe grond die een particulier in gebruik heeft valt onder de definitie ‘overige grond’. Als deze grond wordt gebruikt als grasland of bouwland dan mag – vanaf 1 januari 2015 – maximaal 80 kg fosfaat per ha worden toegediend. Deze norm geldt voor fosfaat in dierlijke meststoffen en compost. De norm voor stikstof in dierlijke mest bedraagt 170 kg per ha.

Is de ‘overige grond’ geen grasland of bouwland, maar bijvoorbeeld tuin,  dan geldt een norm van 20 kg fosfaat per ha. In dat geval geldt geen stikstofnorm.

Afvoer van mest naar particulieren.

Een veehouder mag jaarlijks, zonder wegen en bemonsteren en op basis van de forfaitaire gehalten, maximaal 250 kg fosfaat uit dierlijke mest naar particulieren afvoeren. Naar één particulier mag jaarlijks maximaal 20 kg fosfaat worden afgevoerd. Op het ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ (VDM) moet dan de opmerkingscode 31 ‘Levering aan particulier (en andere eindgebruiker zonder relatienummer)’ worden ingevuld.

Indien een veehouder meer dan 20 kg fosfaat naar een particulier wil afvoeren, dan mag dit alleen door middel van wegen en bemonsteren. De particulier mag uiteraard niet meer aanvoeren dan volgens de bovenstaande normen is toegestaan.