(hobby)schapen tellen….

De normen en verplichtingen van de Meststoffenwet zijn alleen van toepassing op landbouwbedrijven en op dierlijke meststoffen die afkomstig zijn van dieren die worden gehouden voor ‘gebruiks- of winstdoeleinden’. Mest afkomstig van hobbydieren wordt  niet gezien als zijnde dierlijke mest. Dat betekent niet dat deze mest volledig buiten beeld blijft. Wanneer de mest van hobbydieren wordt gebruikt op landbouwgrond (bijvoorbeeld omdat de dieren worden geweid), telt die mest wel mee als aanvoer van overige meststoffen en daarmee voor de gebruiksnorm werkzame stikstof en de fosfaatgebruiksnorm. De werkingscoëfficiënt waarmee moet worden gerekend voor de gebruiksnorm werkzame stikstof is die van ‘vaste mest van overige diersoorten’ en bedraagt 40%. Mest van hobbydieren telt dus niet mee in de gebruiksnorm voor dierlijke mest,  maar wel in de gebruiksnorm voor fosfaat en die van de werkzame stikstof.

Uit de definitie van dierlijke meststoffen in de Meststoffenwet blijkt dus dat mest van hobbydieren niet onder de definitie van ‘dierlijke meststof’ valt. Wanneer mest van hobbydieren wordt afgevoerd naar een ander bedrijf of naar een particulier geldt dat geen vervoersdocument mest (VDM) hoeft te worden opgemaakt. Wel moeten de gegevens omtrent onder andere de hoeveelheid afgevoerde mest afkomstig van hobbydieren in de eigen administratie worden bijgehouden.

In deze casus werden op een bedrijf, hobbymatig 15 schapen en 3 paarden gehouden. In het totaal goed voor een productie van 319 kg stikstof (waarvan 128 kg werkzaam) en 130 kg fosfaat.  Het bedrijf gaf deze dieraantallen keurig op toen door RVO de aanvullende gegevens werden opgevraagd. In de administratie van het bedrijf zaten geen stukken op basis waarvan de afvoer van mest van deze dieren aannemelijk kon worden gemaakt. De productie van de hobbydieren werd daarom opgeteld bij de aanvoer ‘overige meststoffen’ op het bedrijf.

In deze situatie bleef het bedrijf voor zowel de gebruiksnorm dierlijke mest als de gebruiksnorm werkzame stikstof binnen het daarvoor toegelaten maximum. De gebruiksnorm voor fosfaat werd echter wel overschreden. Deze overschrijding werd door de hobbydieren nog eens vergroot met 130 kg oftewel een verhoging van de boete met 1.430 Euro. Dat is natuurlijk zuur. Gelukkig kwam de cliënt er, na enige correspondentie, voor dit deel van de boete vanaf met een ‘eenmalige waarschuwing’,  die we hierbij graag met u delen. Een hobby moet tenslotte wel leuk blijven.