Overschrijding redelijke termijn ook argument voor schadevergoeding

Onlangs deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) uitspraak in een beroepszaak waarin de staatssecretaris aan appellant een boete had opgelegd wegens het overschrijden van de gebruiksnormen. Gedurende de procedure heeft de staatssecretaris de voorraden dierlijke meststoffen herzien aan de hand van gegevens over fosfaat en stikstof van het bedrijf van appellant in de afgevoerde mest. Op basis van deze herziening komt de staatssecretaris tot de conclusie dat geen sprake is van overschrijding van de gebruiksnormen en daarmee de grondslag voor de opgelegde boete komt te vervallen. Het CBb verklaart daarmee het beroep van appellant gegrond en veroordeelt de staatssecretaris in de door appellant gemaakte proceskosten in… Lees meer

Lees verder

Bestuurlijke boete dient gebaseerd te zijn op concrete feiten en omstandigheden

Om het opleggen van een boete te voorkomen is het, conform artikel 14, eerste lid, van de Meststoffenwet (Msw), aan de vermeende overtreder om de hoeveelheid fosfaat, respectievelijk stikstof in de aangevoerde, geproduceerde en afgevoerde mest te verantwoorden. Dit neemt niet weg dat de wetgever, wanneer deze een bestuurlijke boete wil opleggen, op basis van concrete feiten en omstandigheden dient aan te tonen dat een vermeende overtreder de verantwoordingsplicht inderdaad niet heeft nageleefd. Onderstaande uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is een voorbeeld van dat deze feiten en omstandigheden ook voldoende concreet moet zijn. De Algemene Inspectie Dienst (AID) heeft in het kader van het toezicht op de naleving van de… Lees meer

Lees verder

‘Boeren krijgen bijna nooit een boete’

De afgelopen weken was er, ook op mestboete.nl, veel aandacht voor de intensivering van de controles op fraude met mestafvoer. Het artikel hiernaast uit ‘Stal en Akker’ is daar een voorbeeld van. Het is geschreven vanuit de distributeurs en transporteurs van mest. De strekking van het artikel is duidelijk: ‘het zijn de cowboys die het verpesten voor de rest’.  Het artikel spreekt verder voor zich, behalve de conclusie:  ‘boeren krijgen bijna nooit een boete’. Die conclusie strookt niet met de ervaring  die we bij mestboete.nl hebben. Integendeel: De hoogste boetes komen vaak bij de boeren terecht. Niet eens door de boete voor het onjuist opmaken van een vervoersdocument mest, maar wel door de invloed die… Lees meer

Lees verder

Nader onderzoek gewenst…..

Wie in de tabellenbrochure Mestbeleid 2015 kijkt bij de normen voor de aan- en afvoer van dieren en meer specifiek van varkens (zie Figuur hieronder), ziet dat de fosfaatnorm per kg lichaamsgewicht voor vleesvarkens, fokzeugen, fokberen, slechtzeugen en biggen van circa 25 kg (ongeveer) gelijk zijn. De norm van opfokzeugen wijkt met 0.0132 kg fosfaat per kg lichaamsgewicht hier van af. Een foutje ? Twee cijfers omgedraaid ? Neen, het is een wijziging die is aangebracht naar aanleiding van onderzoek door Wageningen UR Livestock Research (klik hier voor dit rapport). Op basis van dit onderzoek heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet geadviseerd om de forfaitaire normen voor de P-vastlegging in opfokzeugen… Lees meer

Lees verder

Fosfaat vervluchtigt niet en spoelt (bijna) niet uit

Onlangs deed de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak in een zaak die onder andere handelde over de vraag of fosfaat uit een (mest)voorraad kan verdwijnen. De verweerder (RVO) in deze zaak had aan een viertal eisers een bestuurlijke boete opgelegd van in totaal € 495.000,-. Dit omdat in de periode 1 januari 2008 tot en met 13 september 2010 93.367 kg fosfaat niet was verantwoord. Uit het onderzoek van de toenmalige Algemene Inspectiedienst (thans Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, hierna: NVWA) blijkt in het kort dat door eisers 93 vrachten (3.162 ton) vaste dierlijke meststoffen met 159.032 kg fosfaat zijn aangevoerd. Deze mest is vervolgens gemengd met partijen grond, waarbij de ontstane partijen maximaal 10% dierlijke meststoffen bevatten. De totale hoeveelheid werd opgegeven als… Lees meer

Lees verder

Verwijtbaarheid bij overschrijding van de gebruiksnormen

Regelmatig wordt in procedures rond de overschrijding van de gebruiksnormen een beroep gedaan op schuld en verwijtbaarheid: Er is weliswaar sprake van een overschrijding van de gebruiksnormen, maar dit kan niet worden aangemerkt als verwijtbaar: ‘de gehalten in de aangevoerde mest vielen hoger uit dan gedacht’ of juist ‘de gehalten in de afgevoerde mest vielen lager uit dan verwacht’. Gevoelsmatig en bezien vanuit de praktijk volledig te begrijpen, maar de rechter zal er ongevoelig voor zijn. Een belangrijk uitgangspunt binnen de Meststoffenwet (hierna: Msw) is de verantwoordingsplicht. Artikel 7 van de Msw stelt dat het verboden is om meststoffen op of in de bodem te brengen. In artikel 8 van… Lees meer

Lees verder

Mestanalyses niet betrouwbaar? Moeilijke zaak….

Een argument dat vaak door veehouders wordt aangevoerd in hun verweer tegen een opgelegde mestboete, is dat de analyseresultaten van de van het bedrijf afgevoerde mest niet betrouwbaar zijn. Ondanks deed de rechter uitspraak in een zaak waarin een veehouder dit argument aanvoerde (ECLI:NL:RBMNE:2015:347). Hij onderbouwde zijn argument met de resultaten van analyses die hij had laten uitvoeren van een door hem zelf genomen monster. Hij had deelmonsters genomen van het monster en deze opgestuurd naar verschillende laboratoria. Uit de resultaten kwamen grote verschillen naar voren. Als er verschillende analysewaarden uit één monster komen, zo stelde hij, dan is de bepaling van de gehalten aan fosfaat en stikstof in de door hem afgevoerde mest ook niet… Lees meer

Lees verder

Het begrip ‘redelijke beslistermijn’

Op 3 november 2014 deed de Rechtbank Overijssel uitspraak in het beroep dat door een veehouder was ingesteld naar aanleiding van een door RVO aan deze veehouder opgelegde boete voor het overschrijden van de gebruiksnormen in de Meststoffenwet (hierna: Msw). Interessant aan deze casus is dat de Rechtbank in haar uitspraak ingaat op het begrip redelijke beslistermijn. Bij besluit van 22 juli 2009 (het primaire besluit) heeft RVO aan de veehouder,  voor het jaar 2007 een bestuurlijke opgelegd voor een bedrag van € 45.000,- wegens het overschrijden van de gebruiksnormen in de Meststoffenwet.  Bij besluit van 21 november 2013 (het bestreden besluit) heeft RVO  het boetebedrag bijgesteld naar € 20.403,50. De veehouder… Lees meer

Lees verder