Bij het vaststellen van het vierde actieprogramma nitraatrichtlijn is destijds een regeling opgenomen die het mogelijk maakt om een  herstelbemesting van gewassen op bouwland mogelijk maakt bij extreme regenval. Van deze regeling kan echter niet zonder meer gebruik worden gemaakt. Aan de regels zijn een aantal voorwaarden en regels verbonden waar aan moet worden voldaan. Zo moet worden voldaan aan de normen voor extreme regenval, moet sprake zijn van significante schade bij achterwege blijven van de herstelbemesting en moet men zich voor deze herstelbemesting aanmelden.

Daarbij geldt de vrijstellingsregeling alleen voor stikstof en mag deze herstelbemesting alleen worden uitgevoerd met kunstmest. In tegenstelling tot bij fosfaat kan extreme regenval voor stikstof resulteren in uitspoeling van stikstof. Dit kan weer leiden tot opbrengst- of kwaliteitsverlies. Om de gevolgen hiervan te beperken is de mogelijkheid tot het uitvoeren van een herstelbemesting

Voorwaarden

Voor wie een herstelbemesting op bouwland wil uitvoeren, gelden de volgende voorwaarden:

  • buienradar
    Onder extreme neerslag wordt verstaan meer dan 50 mm in een etmaal of 60 mm in 2 opeenvolgende etmalen.

    U mag een herstelbemesting uitvoeren als u schade leidt of dreigt te leiden uit opbrengstderving of kwaliteitsverlies door een hoeveelheid regen van meer dan 50 mm in een etmaal (tussen 8.00 uur en de daaropvolgende 24 uur) of 60 mm in 2 opeenvolgende etmalen (tussen 8.00 uur en de daaropvolgende 48 uur). Het KNMI bevestigt de neerslaghoeveelheid.

  • De verwachte financiële opbrengst van het gewasperceel is zonder extra bemesting minimaal 25% lager.
  • U heeft door een geregistreerd schade-expert de neerslag en opbrengstderving in een rapport laten bevestigen. In het rapport is ook de ligging en oppervlakte van het gewasperceel vastgelegd. U bewaart dit rapport in uw administratie. Een geregistreerd schade-expert is een expert die staat geregistreerd bij de Stichting Nederlands Instituut van Register-experts (NIVRE), Nederlandse Vereniging van Agrarische Experts (NVAE) of de Stichting Verenigd register van taxateurs (VRT) of is verbonden aan een schadeverzekeringsmaatschappij die is opgenomen in een vergunningenregister van de Nederlandse Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
  • De herstelbemesting geldt alleen voor bouwland.
  • U mag maximaal 25 % van de vastgestelde hoeveelheid stikstof per gewasperceel extra gebruiken. De vastgestelde hoeveelheid stikstof per gewas staat in Tabel 1 van de Tabllenbrochure Meststoffenwet
  • U mag de extra hoeveelheid stikstof alleen in de vorm van kunstmest (anorganische meststoffen) geven.

U meldt de herstelbemesting aan voordat u deze uitvoert. Heeft u zich aangemeld, maar voert u de herstelbemesting toch niet uit? Dan moet u dit ook doorgeven.