Bedrijven met melkvee en/of bijgehorend jongvee kunnen sinds kort een voorlopige berekening van de melkveefosfaatreferentie inzien bij RVO. Nu blijkt dat een deel van het jongvee ouder dan 2 jaar ten onrechte als melkkoe is meegenomen. RVO geeft aan dat de berekeningen worden aangepast en dat de betreffende bedrijven, waarschijnlijk via mijn.rvo.nl, worden ingelicht.

Controle melkveereferentie

RVO heeft onlangs brieven gestuurd naar bedrijven die in 2013 melkkoeien en/of jongvee hebben gehad. In deze brief wordt erop gewezen dat de voorlopige berekeningen van de melkveefosfaatreferentie kunnen worden nagekeken. Eventuele afwijkingen kunnen worden gemeld.

Berekening melkveefosfaatreferentie

De berekening vindt plaats aan de hand van het aantal dieren in 2013 en uw P-plaatsingsruimte in dat jaar. De forfaitaire P-excretie van 2015 wordt gehanteerd bij de productie. Is de fosfaatproductie kleiner dan de fosfaatruimte, dan is de melkveefosfaatreferentie nul.

Om uw P-referentie in te zien of te wijzigen kunt u gebruik maken van de deze link. U komt dan rechtstreeks terecht bij uw P-referentie, aan de rechter zijde van de pagina ziet u onder het kopje direct regelen, bekijken en wijzigen fosfaatreferentie, staan. Wanneer u deze link aan klikt, verschijnt er een nieuw scherm waar u uw P-referentie in kan zien. Vervolgens kunt u uw P-referentie controleren.

 • Stap 1: controleer uw relatiegegevens
 • Stap 2: controleer uw fosfaat productie, melkproductie (geleverd aan fabriek), gemiddeld aantal stuks melk-  kalfkoeien en jongvee.
  Melkkoeien (categorie 100): (melkkoeien aanwezig op 1 april 2013 + gemiddeld aanwezig koeien in 2013 bekend bij I&R) /
  Jongvee 1 jaar en ouder (categorie 102): gemiddelde aantal jongvee boven een jaar wat in 2013 bij I en R bekend is  Er is nog onduidelijkheid over welk gedeelte van het jongvee meegenomen is bij “categorie 100” Deze informatie zullen wij aanvullen op deze site als RVO duidelijkheid heeft gegeven.
  Jongvee jonger dan 1 jaar (categorie 101): gemiddeld aantal jongvee onder een jaar wat in 2013 bij I en R bekend is
 • Stap 3: controleer uw plaatsing ruimte van fosfaat. Het areaal grond is overgenomen van de gecombineerde opgave 2013. Indien u Pal en Pw waarden heeft ingevuld zijn uw opgegeven percelen ingedeeld in de volgende klassen met bijbehorende gebruiksruimte.
Pal waarde (grasland Pw waarde (bouwland)
<27 Laag 100 <36 Laag 85
27-50 Neutraal 95 36-55 Neutraal 65
>50 Hoog 85 >55 Hoog 55
<16 arm/fixerend 120 <25 arm /fixerend 120

Aan de hand van de tabel kunt u uw fosfaat gebruiksruimte berekenen.

 •  Stap 4: indien uw referentie niet klopt kunt u de betreffende cijfers aanpassen en de nieuwe berekening opslaan. Vervolgens voegt u overzichten/ bewijsmateriaal toe om de aangepaste waarden te onderbouwen (zie hiervoor ook het vorige bericht over de melkveefosfaatreferentie).
 • Stap 5: insturen nieuwe referentie

Foutieve aantallen

Jongvee ouder dan 1 jaar (pinken, cat. 102) worden melkkoeien zodra de dieren hebben gekalfd. Bij de voorlopige berekening zijn, per abuis, de pinken al eerder als melkkoe aangemerkt (vanaf 2 jaar).  Dit heeft weer invloed op de gemiddelde melkproductie per koe en daarmee op de fosfaatexcretie. RVO heeft aangegeven dat de fout wordt hersteld en dat binnenkort de berekeningen worden aangepast op mijn.rvo.nl. De betrokken veehouders worden ingelicht over de fout en de correctie hiervan. RVO bekijkt nog op welke manier zij gaat doen, waarschijnlijk via mijn.rvo.nl.

Advies

Het advies van mestboete.nl is om de nieuwe voorlopige berekeningen van de melkveefosfaatreferentie nog even af te wachten. Indien de aangepaste berekeningen op dit punt of andere onderdelen begin januari nog niet correct zijn kan alsnog worden gereageerd.