Al eerder berichtten we op deze site over het feit dat de internetconsultatie van de Wijzigingsregeling van de Uitvoeringsregeling is opengesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat vaste mestmonsters van dikke fractie vanaf 2017 alleen mogen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie en niet meer door vervoerders zelf. De staatssecretaris wil deze regeling opnemen in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (URM) en per 1 januari 2017 in werking laten treden.

Met de nieuwe regeling willen de overheid en het bedrijfsleven de fraude met vaste mest terugdringen en de handhaving van het mestbeleid versterken.

Onder de nieuwe regeling is onafhankelijke monstername bij de afvoer van dikke fractie na mestscheiding vanaf het bedrijf verplicht. Het gaat hierbij om vaste mest bestaande uit koek na mestscheiding die valt onder mestcode 13 en mestcode 43 of een mengsel waarin mestcode 13 en/of 43 zit.

Naast vrachtbemonstering wordt het onder strikte voorwaarden waarschijnlijk ook mogelijk om een partij te bemonsteren. Dit mestmonster geldt dan voor meerdere vrachten van vaste dierlijke meststoffen uit de betreffende partij.

Op het moment dat de nieuwe regeling in werking treedt, moet een onafhankelijke monsternemende organisatie zijn erkend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze erkenning kan vanaf (waarschijnlijk) begin november bij RVO worden aangevraagd.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van de erkenning zijn € 1.312. De erkenning wordt verleend voor onbepaalde tijd en is niet overdraagbaar.

Verplichtingen organisatie

Een erkende onafhankelijke monsternemende organisatie heeft meerdere verplichtingen:

 • Deelname aan het harmonisatieoverleg tussen de monsternemende organisaties en het ministerie van Economische Zaken.
 • Gevolg geven aan de uitkomsten van dat overleg.
 • Zorg dragen dat onafhankelijkheid geborgd is. U garandeert bijvoorbeeld dat monsters genomen worden door een onafhankelijk persoon.
 • Zorg dragen voor het feit dat dat monsters genomen worden volgens de regels die gelden voor vrachtbemonstering en partijbemonstering
 • Houden aan de voorschriften in het accreditatieprogramma (AP06). Deze wordt later gepubliceerd.
 • Registratie van afwijkingen en bijzonderheden zoals:
  • afwijkingen van de werkwijze zoals beschreven in het accreditatieprogramma (AP06). Deze wordt later gepubliceerd.
  • afwijkingen van de bemonsteringsstrategie van de monsternemende organisatie.
  • bijzonderheden die kunnen duiden op frauduleus handelen.

Van afwijkingen of bijzonderheden is bijvoorbeeld sprake als er gescheiden mest is opgegeven, maar ter plaatse blijkt het niet om dikke fractie te gaan. Wanneer afwijkingen of bijzonderheden worden geconstateerd mag de bemonstering niet worden uitgevoerd en dient de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te worden geïnformeerd.

Voorwaarden monstername

Ook het nemen van een representatief monster is aan regels en voorwaarden geboden. Meer informatie over de voorwaarden van en regels bij de vrachtbemonstering vindt u door hier te klikken. Meer informatie over de voorwaarden van en regels bij de partijbemonstering vindt u door hier te klikken.