Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft een ontwerpwijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet,  waarin een verhoging van de fosfaatgebruiksnorm en stikstofgebruiksnorm bij het treffen van de equivalente maatregelen mogelijk wordt gemaakt, via een open internetconsultatie ter inzage gelegd. De inzagetermijn eindigt op 13 mei 2016.

uitvoeringsregeling
De internetconsultatie loopt van 31 maart tot 13 mei 2016

De ontwerpwijziging maakt een verhoging van de fosfaatgebruiksnorm of stikstofgebruiksnorm mogelijk indien een landbouwer ervoor kiest één van de volgende zogenaamde ‘equivalente maatregelen’ op bouwland te treffen:

  • stikstof- en fosfaatgebruiksnormen afhankelijk van de gewasopbrengst;
  • Een hogere stikstofgebruiksnorm bij vervanging dierlijke mest door kalkammonsalpeter (KAS), chilisalpeter, kalksalpeter, stikstofmagnesium of mineralenconcentraat;
  • Een hogere stikstofgebruiksnorm bij rijenbemesting in mais op zand en lössgronden.

Doel van de internetconsultatie is het inwinnen van zienswijzen (toevoegingen, wijzigingen, aanvullingen) ten aanzien van de voorgenomen wijziging van de Uitvoeringsregeling. Met andere woorden: ‘meedenken’ wordt op prijs gesteld.

Klik hier voor meer informatie over de voorgenomen wijzigingen en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.