Een akkerbouwer kreeg onlangs van de politierechter een boete van 750 euro opgelegd, waarvan 500 euro voorwaardelijk, voor het storten van uienafval op een perceel van een collega. De akkerbouwer was het niet eens met het schikkingsbedrag van 700 euro dat hem in deze aangelegenheid was voorgelegd en liet de zaak voor de rechter komen.

Normaal strooide de akkerbouwer de uienresten uit over zijn eigen land. Maar wanneer zijn land te nat was, mocht hij het uienafval ook op het perceel van een collega verspreiden. Daar had hij toestemming van zijn collega voor.

bijlage Aa
Bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet bevat een uitgebreide opsomming van reststoffen die aan de bodem mogen worden toegediend als meststof

Dat de akkerbouwer ondanks deze toestemming toch een boete kreeg lijkt merkwaardig. Uien, maken immers deel uit van de lijst van reststoffen onder bijlage Aa, waarin de producten staan vermeld die op basis van artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet als meststof kunnen worden toegediend en verhandeld. Tot zover geen probleem.

Echter bij het verhandelen van meststoffen horen ook bepaalde administratieve verplichtingen zoals het verstrekken van een document waarop onder andere de relevante informatie staat vermeld van de leverancier, de afnemer, de datum van de transactie, het soort product, de hoeveelheid product, de gehalten  en een gebruiksadvies. Zonder een dergelijk document is verhandeling en toediening aan de grond van dergelijke producten als meststof niet toegestaan.

Kortom: Bij het gebruik van reststoffen als meststof is het van belang om eerst na te gaan of het product is opgenomen in bijlage Aa, horende bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, om te zien of het product mag worden gebruikt als meststof. Bij het gebruik van het product op de grond van een ander dienen bovendien de juiste documenten te worden verstrekt.

In dit geval eiste de officier van justitie een boete van 750 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. De politierechter liet meewegen dat de uienteler geen strafblad had. Daarom verhoogde hij het voorwaardelijke deel van de boete tot 500 euro. De strafbeschikking van de akkerbouwer werd vernietigd, waardoor hij geen strafblad krijgt.