In een eerder bericht is ingegaan op de problemen die ontstonden omdat met de huidige monsterverpakkingen voor de analyse van mest een onvoldoende hoeveelheid mestmonster werd aangeleverd.  Vanwege het nieuwe AP05 dat per 1 januari 2015 van kracht is geworden, mochten laboratoria dergelijke monsters niet langer in behandeling nemen en werden ze afgedaan tegen de forfaitaire gehalten (zie dit bericht). Vooral bij vaste mest bleek het in sommige gevallen onmogelijk om het benodigde monstervolume in de daarvoor bestemde pot of zakje te krijgen.

Het ministerie heeft naar aanleiding van signalen uit de praktijk laten weten de aanscherping van de eisen met betrekking tot het minimale gewicht van een mestmonster tot 1 april 2015 op te schorten.  Monsters die vanwege het niet kunnen voldoen aan het minimale gewicht en hierdoor waren afgewezen, mogen alsnog in behandeling worden genomen.

Vanaf 1 april wordt een wijziging in de uitvoeringsregeling Meststoffenwet van kracht die het mogelijk maakt om grotere monsterpotten te gebruiken. Daarmee zou het minimale gewicht van de monsters geen problemen meer op moeten leveren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft toegezegd de betrokken doelgroepen op de hoogte te zullen stellen van de nieuwe regeling.