Wie grasland scheurt, doodspuit of vernietigt,  moet zich aan een aantal voorwaarden houden. Deze voorwaarden verschillen per grondsoort: voor klei, veen en zand- en lössgrond verschillen de perioden in en voorwaarden waaronder het scheuren, doodspuiten of vernietigen is toegestaan. Onderstaand schema geeft per grondsoort een overzicht van deze perioden en voorwaarden.

overzicht scheuren van grasland

Alleen voor productiegrasland
De regels voor het scheuren of vernietigen van grasland gelden voor grasland dat wordt gebruikt voor voerproductie of beweiding. Met grasland bedoelen we grond die voor ten minste 50% is beteeld met gras. De regels gelden dus niet voor gras dat wordt gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak.

Vrijstelling herstel van schade
Wanneer sprake is van schade aan de graszode door droogte, vraat door dieren die in de graszode leven kan vrijstelling worden aangevraagd voor het vernietigen van een perceel of een perceelgedeelte grasland op zandgrond of lössgrond. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden

Werkzaamheden door netbeheerders
Soms moet een netbeheerder onderhoud plegen aan een pijpleiding onder het grasland of een nieuw net aanleggen. Het grasland wordt dan vernietigd. Daarom is er vanaf 1 januari 2015 – voor de aanleg van of onderhoud aan een net – een vrijstelling voor het vernietigen of scheuren van grasland buiten de toegestane periode. Het gaat om elektriciteitsnetten, gasnetten, riolering, waterleidingnetten en elektronische communicatienetten die worden of zijn aangelegd in landbouwgrond waarop u gras teelt. De aanleg van een weg valt bijvoorbeeld niet onder de vrijstelling.

Kavelinrichtingswerken
Het vernietigen van grasland vanwege kavelinrichtingswerkzaamheden  is dit het hele jaar toegestaan. Dit geldt echter uitsluitend wanneer sprake is van kavelinrichtingswerken die worden verricht na vaststelling van een plan van toedeling, een land- of inrichtingsplan of een reconstructieplan, zoals vermeld in de wet Besluit gebruik meststoffen artikel 4b, lid 7 a t/m e.

Controle en handhaving
Wie grasland vernietigt terwijl dit niet is toegestaan is in overtreding. Naast een boete wordt dan bovendien  een randvoorwaardenkorting opgelegd.