Vervallen wet Verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij en lopende procedures

 In een brief van 26 november 2021 bood de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2022 – 2025 aan, aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt in de eerste alinea op pagina 5, bijna terloops, aangekondigd dat  de wet Verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij (hierna: wet VGM) zal komen te vervallen: ‘In dat kader zal in ieder geval de wet Verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij worden ingetrokken‘. De intrekking van deze wet heeft tot gevolg dat de Minister ook een oordeel zal moeten vellen over de handhaving van de zaken waarin een boete is of nog wordt opgelegd die betrekking hebben op… Lees meer

Lees verder

Een uitspraak in de toekomst geeft geen garantie voor het verleden

Onlangs deed de Rechtbank Noord Nederland uitspraak in een zaak waarin eiser, verweerder had verzocht terug te komen op een eerder uitspraak. Achtergrond In 2010 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: de NVWA) een onderzoek gedaan op het bedrijf van eiser. Uit dit onderzoek zou blijken dat eiser in 2010 en 2011 de gebruiksnorm dierlijke meststoffen en de fosfaatgebruiksnorm heeft overschreden. Bij besluit van 24 januari 2014 heeft verweerder hiervoor bestuurlijke boetes opgelegd van € 102.600,50 voor het jaar 2010 en van € 67.526,- voor het jaar 2011.  In de beslissing op bezwaarschrift heeft verweerder de bezwaren van eisers ongegrond verklaard.  Bij het daartegen ingestelde beroep zijn de boetebedragen… Lees meer

Lees verder

Is intrekken van de derogatievergunning altijd evenredig?

Je kunt je afvragen of bij de handhaving van de Meststoffenwet het begaan van een simpele vergissing in een aantal gevallen niet tot onevenredig zware bestraffing leidt. Het gevoel bekroop me wederom toen ik een aantal voornemens tot het ‘intrekken van derogatievergunning 2020’ onder ogen kreeg. In deze voornemens werd de aan de betrokken veehouders voor het kalenderjaar 2020 toegekende derogatievergunning ingetrokken en werden ze tevens in het vooruitzicht gesteld dat ze zouden worden uitgesloten van deelname voor derogatie in het kalenderjaar 2022. Wat was het geval? De veehouders werd verweten niet tijdig de Aanvullende Gegevens Landbouwbedrijven (hierna: AGL) over 2019 te hebben ingediend bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.… Lees meer

Lees verder

Nog een keer: hoge gehalten in koek na mestscheiding

Het blijft een probleem en een terugkerend onderwerp in onze adviespraktijk: hoe hoog kunnen of mogen gehalten in de afvoer van koek na mestscheiding zijn om te kunnen veronderstellen dat ze reëel zijn? En als het bevoegde gezag tot de conclusie komt dat de gehalten die volgen uit een analyse van een monster dat niet zijn….wat dan? Onlangs deed de Rechtbank West Brabant/Zeeland een tussenuitspraak in een zaak die handelde over hoge gehalten in de afvoer van koek na mestscheiding. Eiseres exploiteert een veehouderij met melkvee en landbouwgrond. Bij besluit van 19 november 2019 heeft de minister aan eiseres bestuurlijke boetes opgelegd van in het totaal € 43.948,90. De opgelegde… Lees meer

Lees verder

Matiging boetebedrag bij niet voldoen Driepartijenovereenkomst?

In een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant kwam de vraag rond matiging van het boetebedrag bij een niet correct geregistreerde Driepartijenovereenkomst (DPO) aan de orde. In de gegeven situatie heeft de NVWA na een onderzoek geconcludeerd dat een melkveehouder in 2017 niet heeft voldaan aan de regionale mestverwerkingsplicht en de mestverwerkingsplicht in het kader van de Verantwoorde Groei Melkveehouderij (VGM). Wat betreft de regionale mestverwerkingsplicht zou  980 kilogram fosfaat en voor de VGM zou 724 kilogram fosfaat te weinig zijnverwerkt. De minister heeft de melkveehouder voor die overtredingen een boete opgelegd van € 16.869,60. In het beroep heeft de veehouder gewezen op een DPO die is aangegaan met [bedrijven]… Lees meer

Lees verder

Een voornemen is geen besluit

Onlangs deed de voorzieningenkamer van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak in een zaak waarin verzoekster de rechter had verzocht om een voorlopige voorziening te treffen naar aanleiding van het voornemen van verweerder van 2 april 2021 om een boete op te leggen wegens overtreding van de Meststoffenwet. Eerst maar eens: wat is een voorlopige voorziening? Een voorlopige voorziening is de mogelijkheid om een door een bestuursorgaan genomen besluit dat in werking treedt, voorlopig ongedaan te maken door middel van een spoedprocedure bij de rechter. Deze mogelijkheid is geregeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Een voorlopige voorziening kan alleen worden toegekend wanneer kan worden aangetoond dat er spoed geboden… Lees meer

Lees verder

Hoe wordt de correctie voor het stikstofgat berekend?

Stikstof vervliegt. Daarom is de berekening van het stikstofgat geïntroduceerd. Merkwaardig genoeg wordt de berekening voor het stikstofgat  uitsluitend toegepast als correctie voor de verantwoording van mest afkomstig van staldieren (varkens, kippen, vleeskalveren). Stikstof in de mest van graasdieren (bijvoorbeeld melkkoeien) vervluchtigd blijkbaar niet zo redeneert men. Wat daar ook verder van moge zijn de vraag is vervolgens: hoe wordt de correctie voor het stikstofgat berekend. De correctie voor het stikstofgat  wordt berekend op basis van het verschil tussen de verhouding van stikstof en fosfaat in de berekende mestproductie en verhouding van stikstof en fosfaat in de bemonsterde en geanalyseerde afgevoerde mest. Alles bezien over een gegeven kalenderjaar. De verhouding… Lees meer

Lees verder

De uitspraken van 18 december 2018: verbod van willekeur

Onlangs deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het College) uitspraak in een zaak waarin de vraag voorlag of de uitspraken van 18 december 2018 van het College ook mochten resulteren in het gedeeltelijk in stand houden van een bestuurlijke boete. Appellant exploiteert een veehouderijbedrijf. Aan het bedrijf is op 24 februari 2016 een boete opgelegd wegens overschrijding van de gebruiksnormen in het kalenderjaar 2013. In hoger beroep heeft appellant, verwijzende naar de uitspraken van het College van 18 december 2018 (ECLI:NL:CBB:2018:652/654), betoogd dat de boete niet in stand had mogen blijven. In deze uitspraken, oordeelde het College dat het gebruik van ‘geheime marges’ onrechtmatig was en boetebesluiten… Lees meer

Lees verder

Herbeschikking fosfaatrechten jongvee onterecht ook bij niet-tijdig bezwaar

Onlangs deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: College) uitspraak in een zaak waarin een veehouder, naar aanleiding van eerdere uitspraken van het College, de minister (hierna: verweerder) had verzocht terug te komen op het intrekken van het aantal fosfaatrechten op zijn bedrijf. Appellante exploiteert een akker- en tuinbouwbedrijf. Op de peildatum hield appellante ook jongvee. Bij besluit van 31 januari 2018 heeft verweerder het fosfaatrecht van appellante vastgesteld. Op 3 april 2018 heeft verweerder van appellante een melding overdracht  fosfaatrechten ontvangen, waarin staat aangegeven dat appellante haar fosfaatrecht wenst over te dragen aan een derde partij. Bij besluit van 13 september 2018 (het herzieningsbesluit) heeft verweerder geoordeeld… Lees meer

Lees verder

Openbaarheid handhavingsmarges pas van belang op het moment van toezending voornemen.

Op 18 december 2018 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak in een drietal zaken (ECLI:NL:CBB:2018:654, ECLI:NL:CBB:2018:653 en ECLI:NL:CBB:2018:652) die ingrijpende gevolgen hadden voor de meeste op dat moment lopende mestboeteprocedures. In deze uitspraken oordeelde het College dat wanneer een voornemen bestaat tot het opleggen van een boete voor overtreding van een artikel in de Meststoffenwet waarbij de bepaling van de hoeveelheid stikstof en fosfaat in mest een rol speelt bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een beboetbare overtreding en wat de omvang daarvan is, de vermeende overtreder reeds op het moment van het voornemen op de hoogte moet worden gesteld van de inhoud… Lees meer

Lees verder