Een voornemen is geen besluit

Onlangs deed de voorzieningenkamer van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak in een zaak waarin verzoekster de rechter had verzocht om een voorlopige voorziening te treffen naar aanleiding van het voornemen van verweerder van 2 april 2021 om een boete op te leggen wegens overtreding van de Meststoffenwet. Eerst maar eens: wat is een voorlopige voorziening? Een voorlopige voorziening is de mogelijkheid om een door een bestuursorgaan genomen besluit dat in werking treedt, voorlopig ongedaan te maken door middel van een spoedprocedure bij de rechter. Deze mogelijkheid is geregeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Een voorlopige voorziening kan alleen worden toegekend wanneer kan worden aangetoond dat er spoed geboden… Lees meer

Lees verder

Hoe wordt de correctie voor het stikstofgat berekend?

Stikstof vervliegt. Daarom is de berekening van het stikstofgat geïntroduceerd. Merkwaardig genoeg wordt de berekening voor het stikstofgat  uitsluitend toegepast als correctie voor de verantwoording van mest afkomstig van staldieren (varkens, kippen, vleeskalveren). Stikstof in de mest van graasdieren (bijvoorbeeld melkkoeien) vervluchtigd blijkbaar niet zo redeneert men. Wat daar ook verder van moge zijn de vraag is vervolgens: hoe wordt de correctie voor het stikstofgat berekend. De correctie voor het stikstofgat  wordt berekend op basis van het verschil tussen de verhouding van stikstof en fosfaat in de berekende mestproductie en verhouding van stikstof en fosfaat in de bemonsterde en geanalyseerde afgevoerde mest. Alles bezien over een gegeven kalenderjaar. De verhouding… Lees meer

Lees verder

De uitspraken van 18 december 2018: verbod van willekeur

Onlangs deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het College) uitspraak in een zaak waarin de vraag voorlag of de uitspraken van 18 december 2018 van het College ook mochten resulteren in het gedeeltelijk in stand houden van een bestuurlijke boete. Appellant exploiteert een veehouderijbedrijf. Aan het bedrijf is op 24 februari 2016 een boete opgelegd wegens overschrijding van de gebruiksnormen in het kalenderjaar 2013. In hoger beroep heeft appellant, verwijzende naar de uitspraken van het College van 18 december 2018 (ECLI:NL:CBB:2018:652/654), betoogd dat de boete niet in stand had mogen blijven. In deze uitspraken, oordeelde het College dat het gebruik van ‘geheime marges’ onrechtmatig was en boetebesluiten… Lees meer

Lees verder

Herbeschikking fosfaatrechten jongvee onterecht ook bij niet-tijdig bezwaar

Onlangs deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: College) uitspraak in een zaak waarin een veehouder, naar aanleiding van eerdere uitspraken van het College, de minister (hierna: verweerder) had verzocht terug te komen op het intrekken van het aantal fosfaatrechten op zijn bedrijf. Appellante exploiteert een akker- en tuinbouwbedrijf. Op de peildatum hield appellante ook jongvee. Bij besluit van 31 januari 2018 heeft verweerder het fosfaatrecht van appellante vastgesteld. Op 3 april 2018 heeft verweerder van appellante een melding overdracht  fosfaatrechten ontvangen, waarin staat aangegeven dat appellante haar fosfaatrecht wenst over te dragen aan een derde partij. Bij besluit van 13 september 2018 (het herzieningsbesluit) heeft verweerder geoordeeld… Lees meer

Lees verder

Openbaarheid handhavingsmarges pas van belang op het moment van toezending voornemen.

Op 18 december 2018 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak in een drietal zaken (ECLI:NL:CBB:2018:654, ECLI:NL:CBB:2018:653 en ECLI:NL:CBB:2018:652) die ingrijpende gevolgen hadden voor de meeste op dat moment lopende mestboeteprocedures. In deze uitspraken oordeelde het College dat wanneer een voornemen bestaat tot het opleggen van een boete voor overtreding van een artikel in de Meststoffenwet waarbij de bepaling van de hoeveelheid stikstof en fosfaat in mest een rol speelt bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een beboetbare overtreding en wat de omvang daarvan is, de vermeende overtreder reeds op het moment van het voornemen op de hoogte moet worden gesteld van de inhoud… Lees meer

Lees verder

Bevestig uw VVO (en 3PO)

Het gaat nog regelmatig mis. Er wordt een VVO afgesloten door een veehouder. Het verschuldigde bedrag wordt betaald, de VVO wordt in concept klaargezet maar vervolgens niet bevestigd door de wederpartij. Onlangs deed de rechtbank Limburg uitspraak in een dergelijke zaak die aantoont dat – hoe aannemelijk het wordt onderbouwd – een dergelijk foutje niet eenvoudigweg kan worden gerepareerd. In het kader van een controle op onder andere de mestverwerkingsplicht in 2015 hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gecontroleerd of appellant in 2015 aan zijn mestverwerkingsplicht heeft voldaan.  Geconstateerd wordt dat dit niet het geval was, omdat 702 kilogram fosfaat te weinig zou zijn verwerkt.  Op basis… Lees meer

Lees verder

Wegstrepen vrachten koek na mestscheiding met hoge gehalten

Onlangs deed de rechtbank Oost Brabant uitspraak in een zaak waarin  – kort en zakelijk beschreven – een melkveehouder (hierna: eiseres), ongeveer 600 ton rundveemest had gescheiden. De koek na mestscheiding,  110 ton, was door middel van drie vrachten van het bedrijf afgevoerd. Uit de analyses van de monsters van deze vrachten kwamen hogen gehaltes aan stikstof en fosfaat. Gehalten die – volgens de minister – uitsluitend door manipulatie tot stand konden zijn gekomen. De drie afgevoerde vrachten zijn daarop door de minister onder verwijzing naar artikel 3 van de Meststoffenwet (hierna: Msw)  volledig buiten beschouwing gelaten bij de berekening of aan de gebruiksnormen en de mestverwerkingsplicht is voldaan en… Lees meer

Lees verder

Aanpassing uitrijdperiode op bouwland voorafgaand aan teelt van maïs op zand- en lössgronden

In het zesde actieprogramma is aangekondigd dat per 1 januari 2021 enkele maatregelen worden doorgevoerd rondom de teelt van maïs op zand- en lössgronden waarbij het principe van precisiebemesting uitgangspunt is: de juiste mest wordt op de juiste plaats, op de juiste manier, op het juiste tijdstip en in de juiste hoeveelheid toegediend om zo precies mogelijk te voorzien in de behoefte van gewas en bodem en daarmee emissies zoveel mogelijk te beperken. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het toepassen van rijenbemesting in maïs, een vorm van precisiebemesting, goed aansluit bij dit principe en tot een vermindering van  nitraatuitspoeling leidt Uit recent onderzoek en praktijkervaringen van agrariërs komt… Lees meer

Lees verder

Matiging van een boete vanwege onvoldoende financiële draagkracht

Bestuurlijke boetes die worden opgelegd voor overtredingen van de Meststoffenwet kunnen hoog zijn, zeer hoog zijn zelfs. Zo hoog zelfs dat betaling ervan de toekomst van een bedrijf meer dan in gevaar kan brengen. Ook als er geen of weinig financieel voordeel is behaald kunnen de boetes torenhoog zijn. RVO stelt zich op het standpunt dat het feit dat weinig of geen economisch voordeel is behaald door een overtreding geen rol speelt bij het vaststellen van de hoogte van het boetebedrag. Kort door de bocht gesteld: De boetebedragen zijn  hard in de wet opgenomen en RVO past deze toe. Uit bestendige jurisprudentie volgt wel dat de financiële positie van een… Lees meer

Lees verder

Fijne feestdagen

Het jaar 2020 was – voorzichtig gesteld – een bijzonder jaar. Een jaar dat aantoonde dat altijd rekening moet worden gehouden met het onverwachte. Voor sommigen een kans, voor anderen een enorme beperking voor de huidige situatie en voor de plannen die op de plank lagen voor de toekomst. Aan de ene kant een harde confrontatie met de realiteit van de tegenwoordige tijd. Aan de andere kant de realisatie van wat echt belangrijk is: gezondheid en geluk. Dat is dan ook wat we u toewensen voor het nieuwe jaar: veel geluk in een goede gezondheid. Met daarbij de wens dat de komende feestdagen voor u de inspiratie mogen bieden en… Lees meer

Lees verder