In een brief van 26 november 2021 bood de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2022 – 2025 aan, aan de Tweede Kamer.

In deze brief wordt in de eerste alinea op pagina 5, bijna terloops, aangekondigd dat  de wet Verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij (hierna: wet VGM) zal komen te vervallen: ‘In dat kader zal in ieder geval de wet Verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij worden ingetrokken‘.

De intrekking van deze wet heeft tot gevolg dat de Minister ook een oordeel zal moeten vellen over de handhaving van de zaken waarin een boete is of nog wordt opgelegd die betrekking hebben op dit deel van de regelgeving. De verwachting is dat de handhaving op de wet VGM zal worden stopgezet. Dit heeft weer tot gevolg dat ook de wijze waarin hiermee wordt omgegaan in lopende zaken en boeteprocedures tegen het licht zal moeten worden gehouden.

Voor lopende procedures waarin een boete is opgelegd of aangekondigd voor het (vermeende) niet voldoen aan de wet VGM betekent dit dat het in ieder geval van belang is dat de procedure lopende wordt gehouden tot het moment waarop de Minister zijn standpunt hieromtrent heeft bepaald en meer duidelijk is over zijn standpunt.