Sinds dit jaar controleert RVO periodiek met satellietbeelden via het zogeheten Areaal Monitoring Systeem (kortweg AMS) of percelen waarop GLB-subsidies zijn aangevraagd voldoen aan de definitie ‘subsidiabel areaal’. Om in aanmerking te komen voor subsidies in het kader van de GLB of de ANLb moet op een perceel landbouwactiviteit plaatsvinden. Dat betekent dat op bouwland een subsidiabel gewas wordt geteeld en in het geval van grasland tenminste eenmaal per jaar wordt geweid of gemaaid.

Maatregelen bouw- en grasland
Wanneer de satellietbeelden volgens RVO aantonen dat er op een perceel geen landbouwactiviteiten plaatsvinden dan krijgt de eigenaar van het perceel daarover bericht. De te nemen maatregelen voor bouw- en grasland verschillen daarbij:

Bouwland: RVO stuurt een bericht dat op het perceel geen subsidiabel gewas is geconstateerd. Je moet binnen twee weken de GO aanpassen en/of het perceel intrekken. Of aantonen dat wel een subsidiabel gewas wordt geteeld.

Grasland: RVO stuurt een bericht (klik hier voor een voorbeeldbrief die door RVO wordt gestuurd) dat het perceel niet is gemaaid of beweid. Je moet het perceel alsnog maaien/beweiden of intrekken voor GLB-subsidies of aantonen dat het perceel wel is gemaaid of beweid. Een tweede bericht van RVO volgt als op 17 september het perceel grasland nog steeds niet is gemaaid of beweid. In die situatie moet binnen twee weken het perceel worden ingetrokken of worden aangetoond dat het perceel wel is/wordt beweid of gemaaid.

Het betreft overigens in een groot aantal situaties percelen waarop continue dieren hebben geweid. Mogelijk dat het AMS dan te weinig verschil in de hoeveelheid biomassa op een perceel waarneemt en verondersteld dat het perceel niet wordt gemaaid of geweid. Onterecht dus.

Heeft u op 19 augustus 2023 een brief ontvangen waarin staat dat u uw blijvend grasland moet maaien of beweiden? En heeft u op 16 september 2023 geen tweede brief ontvangen? Dan mag u ervan uitgaan dat uw perceel is goedgekeurd.

Hoe dan ?
Heeft u wel een tweede brief ontvangen dan dient u binnen twee weken na verzending aanvullende informatie aan te leveren over het betreffende perceel.  Hiervoor heeft RVO de  GeoTag app ontwikkeld. Deze app kan gedownload worden op een mobiel apparaat en met de applicatie kunnen foto’s aangeleverd worden als bewijslast. Zogenoemde ‘taken’ geven aan om welk perceel het gaat en vanuit welke hoek je de foto’s moet maken, zodat RVO ze kan beoordelen. Let op: om in te kunnen loggen op de RVO GeoTag app heb je E-Herkenning 3 nodig.

In onderstaande tijdlijn is bovenstaande nog eens weergegeven.