Onlangs heeft Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)  haar versterkte handhavingsstrategie voor de mestwetgeving gepresenteerd. Het doel van de strategie is om mestfraude terug te dringen en de naleving van de Meststoffenwet  en regelgeving te verbeteren.

In haar handhavingsstrategie maakt de Minister duidelijk hoe ze dit doel wil realiseren. Daarbij maakt ze een onderscheid in preventieve en repressieve maatregelen (zie onderstaand schema).

 

De repressieve maatregelen worden risico- en doelgericht genomen zodat zo veel als mogelijk de (recidive)overtreder voelt dat de kans dat de overtreding gevolgen zal hebben groot is. Dit wil de minister bereiken door op basis van de ontwikkelingen in de markt en analyses te bezien waar in Nederland en waar in de keten het risico van niet-naleving van de regelgeving het grootst is en vervolgens specifiek in die gebieden in Nederland en op die plekken in de keten de beschikbare toezichts- en handhavingscapaciteit in te zetten.

Daarnaast wordt in de handhavingsstrategie gesproken over ‘betekenisvolle sanctietoepassingen’ oftewel: hoge boetes en dito straffen. Een voorbeeld van een dergelijke sanctie is het opleggen van een bestuurlijke boete. Maar er worden ook andere bestuurlijke maatregelen toegepast, zoals het doorhalen van een registratie en het intrekken van de derogatievergunning (vanaf 2018).

Daarnaast kijkt de minister naar strafrechtelijke bestraffing door het Openbaar Ministerie. De bepalingen van het stelsel van productie- en fosfaatrechten en de voorschriften inzake de minimum opslagcapaciteit voor dierlijke meststoffen worden in beginsel al strafrechtelijk bestraft. Daarnaast zijn er voor meststoffenwet zaken vier criteria bepalend om te bepalen of een zaak bestuursrechtelijk of strafrechtelijk wordt afgedaan. Het moet gaan om herhaalde overtredin­gen, aanmerkelijke (dus ernstige) overtredingen, overtredingen gepleegd in georganiseerd verband en complexe of frauduleuze constructies.

Voor strafrechtelijke handhaving wordt gekozen in die gevallen waarin  bestuurlijke handhaving onvoldoende effect heeft,  wanneer een geldboete alleen onvoldoende straffend wordt geacht of waar in georganiseerd verband blijkbaar doelbewust de regelgeving wordt omzeild of door middel van complexe, frauduleuze constructies illegaal handelen aan het toezicht onttrokken wordt.

De preventieve maatregelen die de minister noemt zijn het verplicht stellen van extra automatisering, en data- en sensortechniek bij vervoerders waardoor de (transport)regelgeving beter handhaafbaar wordt en sneller kan worden gecorrigeerd. Daarnaast wil men meer ruimte geven aan innovatieve pilotprojecten en actiever kennis overdragen en kennis ontsluiten. Het doel daarvan is  onjuiste beeldvorming weg te nemen en juist gedrag te stimuleren, namelijk het gebruik van goede landbouwpraktijken.

 

open hier de link naar het volledige document omtrent de versterkte handhavingsstrategie