Bijlage Aa behorende de Meststoffenwet bevat de stoffen die als meststof mogen worden verhandeld en gebruikt. Kortweg alle stoffen die op of in de grond mogen worden gebracht. Alleen afval- of reststoffen waartegen geen milieukundige en landbouwkundige bezwaren zijn, mogen als meststoffen worden verhandeld en gebruikt. Voor stoffen op de  bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet geldt dus dat dit het geval is. Wanneer een dit ook geldt voor een stof die nog niet op de lijst staat, is het mogelijk om een verzoek te doen om deze stof te laten toevoegen aan de bijlage.

Bijlage Aa inhoudelijk

De bijlage Aa hoort bij de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en bestaat uit verschillende onderdelen. Onderdeel I en II bevatten de afval- en reststoffen die als meststof mogen worden verhandeld en gebruikt. In onderdeel III staan stoffen die bij de productie van meststoffen gebruikt kunnen worden. Onderdeel IV is een overzicht van stoffen die u bij covergisting met minimaal 50% dierlijke uitwerpselen mag vergisten waarna het digestaat nog steeds als dierlijke mest wordt gezien. Dit onderdeel is de vervanger van wat ooit de positieve lijst werd genoemd.

U vindt de meest recente versie van Bijlage Aa op Overheid.nl.


Stoffen toevoegen

Het is mogelijk een afval- of reststof toe te laten voegen aan:

  • bijlage Aa, onderdeel I tot en met III
  • bijlage Aa, onderdeel IV, categorie A tot en met F

U dient hiervoor een voorstel in als u overtuigend kunt aantonen dat deze stof als meststof kan worden ingezet, een landbouwkundige waarde heeft en er geen milieukundige bezwaren zijn. Wij sturen uw voorstel door naar de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Deze beoordeelt uw voorstel aan de hand van het ‘Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet’ onder aan deze pagina. Een positief oordeel van de CDM kan voor de minister aanleiding zijn om de afval- of reststof op de bijlage te plaatsen.

Toevoegen aan onderdeel IV, categorie 1, G

U kunt ook een stof laten toevoegen aan bijlage Aa, onderdeel IV, categorie 1, G. Dien daarvoor een verzoek in bij het ministerie van Economische Zaken.