De Besloten Vennootschap Optimus mineraal ook handelend onder de naam Optimus mineraal B.V.  en mestboete.nl (hierna in gezamenlijkheid aan te duiden als Optimus mineraal) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77342089 en is statutair gevestigd aan de Rauwendaal 62, 6666 CE te Heteren.

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2.    Opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden.

3.    Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:

•         Het uitwerken van een administratie en het opstellen van berekeningen

•         Het voeren van procedures

•         Het uitvoeren van projecten

•         Het voeren van onderhandelingen namens partijen

•         Al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.

4.    Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdracht-nemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.    In het kader van deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan de natuurlijke persoon en/of de rechtspersoon die aan Optimus mineraal opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden c.q. met wie Optimus mineraal een overeenkomst heeft gesloten.

2.    Deze algemene voorwaarden van Optimus mineraal zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht c.q. rechtsbetrekkingen tussen Optimus mineraal en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door Optimus mineraal uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Ze zijn ook van toepassing op alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten c.q. opdrachten en verdere (rechts)handelingen van Optimus mineraal met, voor of jegens opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.

3.    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.    Al degenen die voor Optimus mineraal werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst waaronder begrepen oprichters, bestuursleden, vennoten, werknemers en hulpkrachten van Optimus mineraal en hun erfgenamen kunnen jegens opdrachtgever een beroep doen op deze algemene voorwaarden. 5. Optimus mineraal sluit de werking van artikel 7:404; 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek uit. 6. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. 7. Op alle overeenkomsten gesloten met Optimus mineraal is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

 Artikel 3: Uitvoering overeenkomst en opzegging

1.    Optimus mineraal bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Optimus mineraal heeft het recht bepaalde werkzaamheden zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door derden waarmee Optimus mineraal onder gemeenschappelijke naam of structureel samenwerkt. Het uitbesteden van werkzaamheden aan anderen dan voornoemd kan slechts geschieden met instemming van de opdrachtgever.

2.    Optimus mineraal voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrag- en beroepsregels. Optimus mineraal spant zich in om het resultaat te bereiken dat de opdrachtgever voor ogen staat, maar garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk kan worden bereikt.

3.    Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Optimus mineraal verlangde gegevens en informatie tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Optimus mineraal ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Optimus mineraal verstrekte gegevens en informatie.

4.    Opdrachtgever verleent toestemming tot contractovername.

5.    Opdrachtgever en Optimus mineraal kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie werkdagen, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of de opzegtermijn verzetten.

6.    Ingeval van opzegging behoudt Optimus mineraal haar recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte kosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen. Bij opzegging door opdrachtgever heeft Optimus mineraal tevens het recht op vergoeding van de door haar aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit de opzegging.

 Artikel 4: Honorarium en betaling

1.    Omdat Optimus mineraal werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, heeft zij recht op een honorarium.

2.    Het honorarium wordt berekend volgens het uurtarief dat op de opdrachtbevestiging van Optimus mineraal is vermeld, tenzij anders (incl. op een andere wijze) is overeengekomen. Dit honorarium wordt vermeerderd met zogenoemde verschotten, BTW en declaraties van ingeschakelde derden. Optimus mineraal mag het uurtarief dat is overeengekomen ieder jaar op 1 januari aanpassen.

3.    Verschotten zijn te specificeren kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reis- en verblijfkosten en kantoorkosten zoals secretariaatskosten, portokosten, telefoonkosten en kosten van fotokopieën. Optimus mineraal kan de verschotten periodiek en afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening brengen.

4.    Optimus mineraal mag het verschuldigde honorarium aan opdrachtgever tussentijds in rekening brengen. Ook is Optimus mineraal gerechtigd opdrachtgever voorschotten in rekening te brengen. Voorschotten worden verrekend bij tussentijdse declaraties en einddeclaraties

5.    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen op een door Optimus mineraal op de factuur aangegeven wijze met dien verstande dat openstaande facturen door Optimus mineraal te allen tijde verrekend mogen worden met vorderingen die de opdrachtgever op Optimus mineraal heeft. Een dergelijke verrekening dient alsdan te worden beschouwd als (gedeeltelijke) betaling van de facturen/het honorarium.

6.    Indien betaling op de op factuur vermelde wijze (redelijkerwijze) niet mogelijk is of mogelijk lijkt te zijn, is Optimus mineraal gerechtigd betaling van de prijs in natura of op een andere wijze te vorderen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan overdracht van goederen.

7.    Opdrachtgever is gehouden ten behoeve van Optimus mineraal op eerste vordering en ten genoegen van Optimus mineraal zakelijke zekerheid te verschaffen voor alles wat Optimus mineraal van opdrachtgever te vorderen heeft.

8.    Opdrachtgever mag niets van het factuurbedrag aftrekken, met het factuurbedrag verrekenen en/of de betaling opschorten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van Optimus mineraal.

9.    Als opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd aan Optimus mineraal. Wettelijke rente is de rente van de artikelen 6:119 en 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.

10. Als opdrachtgever in verzuim is, komen de kosten die Optimus mineraal moet maken om opdrachtgever tot nakoming van zijn verplichtingen te bewegen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Reclame en aansprakelijkheid

1.    Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aansprakelijkheid binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijze niet eerder kon ontdekking, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Optimus mineraal te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

2.    De aansprakelijkheid van Optimus mineraal voor eventuele beroepsfouten van Optimus mineraal, daaronder begrepen vennoten in persoon, de werknemers en al degenen die voor Optimus mineraal werkzaam zijn of zijn geweest, is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Optimus mineraal uitkeert, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende polis. Desgewenst ontvangt de opdrachtgever een samenvatting van de desbetreffende polis.

3.    Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Optimus mineraal om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Optimus mineraal beperkt tot het honorarium exclusief BTW dat Optimus mineraal in de desbetreffende zaak in rekening heeft gebracht in het jaar waarin de beroepsfout is gemaakt, tot een maximum van € 45.000.

4.    Optimus mineraal zal bij het inschakelen van niet tot de organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Optimus mineraal is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk en sluit de toepasselijkheid van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek uit.

5.    Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

6.    De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval er sprake zou zijn geweest van opzet of grove schuld aan de kant van Optimus mineraal.

 7.   De opdrachtgever vrijwaart Optimus mineraal tegen alle aansprakelijkheden van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

Artikel 6: Intellectuele eigendom, privacy en geheimhouding

1.    Optimus mineraal behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij heeft gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever.

2.    Het is opdrachtgever verboden die producten van de geest, waaronder begrepen werkwijzen, adviezen (model)contracten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of exploiteren, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Optimus mineraal.

3.    Optimus mineraal is, tenzij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft verplicht, verplicht tot geheimhouding jegens derden.

4.    Optimus mineraal is niet gerechtigd de informatie die door opdrachtgever aan haar ter beschikking wordt gesteld voor een ander doel dan waarvoor zij is verstrekt aan te wenden, tenzij Optimus mineraal voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

5.    De privacyverklaring van Optimus mineraal maakt onverdeeld deel uit van deze algemene voorwaarden.